You are here

Sağlık çalışanları ve sigara

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The prevalence of smoking among health professions is same, even greater than the general population in our country. Unfortunately, both knowledge and willingness of the health professions who must be a model for population in the cigarette cessation do not see adequate to influence their patients. This review is aimed to evaluate the smoking habit of health professions, their roles in the struggle with cigarette and to offer practical advices in solving this problem.
Abstract (Original Language): 
Ülkemizde sağlık çalışanları arasındaki sigara içme oranı genel popülasyona yakın, hatta yüksektir. Sigara ile mücadelede topluma model oluşturması gereken sağlık çalışanlarının bu konudaki bilgi ve istekleri ise ne yazık ki yeterli değildir. Bu derlemede sağlık çalışanlarının sigara içme durumları ile sigaraya karşı yapılan mücadeledeki rollerini incelemek ve bu konuda gerekli önerilerin sunulması amaçlanmıştır.
32-38

REFERENCES

References: 

1)
AşutÖ
. HekimveSigara. TürkTabiblerBirliği Yayınları, Ankara, Maya Matbaacılık Yayıncılık Litd. Şti. 1.Baskı 1993:43-52.
2) WHO; Tobacco or Health in Turkey. Repeat of a WHO missionto Ankara, Turkey 10-14 November 1997.
3)
Sigar
a alışkanlıkları ve sigara ile mücadele kampanyası kamuoyu araştırma raporu. PİAR, Ocak 1988.
S.D.Ü. Tıp pak. Derg. 2009:16(2)/ 32-38
Öztürk, sağlık çalışanları ve sigara
37
4)
Kosk
u N, Kosku M, Çıkrıkçıoğlu U, Tümer ZÖ. Toraks Derneği üyelerinin sigara konusunda bilgi, tutum ve davranışları. Toraks Dergisi 2003; 4(3): 223-30.
5) Mackay J, Eriksen M. The Tobacco Atlas. 1th edition. World Health Organization, Geneva: Myriad Editions Limited, 2002; 30-2.
6)
Uzasla
n E. Sigaranın bırakılmasında hekimin rolü ve sigara bırakma polikliniğine başvuran hastaya yaklaşım. AkciğerArşivi 2003; 4: 225-34.
7) Lei Z, Jingheng H, Jianzhong L. Smoking among Shanghai medical students and the need for comprehensive intervention strategies. Health Promot Int 1997;12(1):27-31.
8) Sammut MR. Breaking the smoking habit in Malta. Maltese Med J 1998; 10 (1): 22.
9) Sejr HS, Osler M. Do smoking and health education influence student nurses' knowledge, attitudes, and professional behavior? Am J Prev Med 2002; 34(2):260-
65.
10)
Yorgancıoğl
u A, Esen A. Sigara bağımlılığı ve hekimler. ToraksDergisi2000; 1(1):90-5.
11)
Örse
l O, Örsel S, Alpar S, Uçar N, Güven SF, Şipit T, Kurt B. Sigara bırakmada nikotin bağımlılık düzeylerinin tedavi sonuçlarına etkisi. Solunum Hastalıkları2005; 16(3): 112-18.
12) European Medical Association Smoking or Health (EMASH): Guidelines on smoking cessation for general practitioners and other health professionals. Monaldi Arch Chest Dis 1997; 52(3):282-84.
13) PekşenY. Sigaraiçimininnedenleri, epidemiyolojisi, pasifiçicilik In: Tür A (ed). Sigaranın Sağlığa Etkileri ve Bırakma Yöntemleri'nde Samsun. İstanbul: Logos. YayıncılıkTic., 1995: 1-28.
14)
Çalışka
n D, Çulha G, Sarışen Ö, Karpuzoğlu S, Tunçbilek A. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğrenci ve çalışanlarının sigara içme durumu ve etkili faktörler. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası 2005;
58(3):124-31.
15)
Bili
r N, Doğan BG, Yıldız AN. Tütün Mamüllerinin Zararlarının Önlenmesine Dair Kanun'a Uyum Düzeyi, Hacettepe Halk Sağlığı Vakfı Yayınları, No 2000/16.
16) Tezcan S, Yardim N. Türkiye'de çeşitli sağlık kurumlarında doktor, hemşire ve tıp fakültesi öğrencilerinin sigara içme boyutu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2003; 51(4):390-97.
17) Gaete G, Del Castello E;
Cuom
o S; Effuso L; Boccalatte A. Familial and friends who smoke: influence on adolescents. G Ital Cardiol 1998; 28: 259-66.
18) Flay BR, Hu FB, Richardson J. Psychosocial predictors ofdifferent stages ofcigarette smoking among high school students. Preventive Medicine 1998; 27(5 Pt 3): A9-A18.
19)
Ciri
t M, Orman A, Ünlü M. Afyon'da Hekimlerin Sigara İçme Alışkanlığı. Toraks Dergisi 2002; 3(3):253-
256.
20) Erbaycu AE, Aksel N, Çakan A, Özsöz A. İzmir ilinde sağlık çalışanlarının sigara içme alışkanlıkları. Toraks Dergisi 2004; 5(1):6-12.
21) Kutlu R, Marakoğlu K, Çivi S. Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi hemşirelerinde sigara içme durumu ve etkileyen faktörler. C. Ü. Tıp Fakültesi Dergisi 2005; 27 (1): 29-34.
22) Salepçi B, Fidan A, Çağlayan B, Torun E, Durmuş N, Aktürk AÜ, Sur H. İstanbul'da genel bir eğitim hastanesinde çalışanların sigara hakkındaki bilgileri, davranışları ve sigara içme oranları. Solunum 2006; 8(4):156-162.
23) Okutan O, Taş D, Kaya H, Kartalolu Z. Sigara içen sağlık personelinde nikotin bağımlılık düzeyini etkileyen faktörler. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2007; 55(4):
356-363.
24)
Asla
n D, Bilir N, Özcebe H, Ergüder T. Türkiye'de sağlık çalışanlarının sigara içme durumları ve etkileyen faktörler. Sağlık Bakanlığı, 2007. Dünya Salık Örgütü Türkiye Ofisi, Ankara; 2008; 5-61.
25) Abrams DB, Wilson GT. Habit Disorders: Alcohol and Tobacco Dependence. In :Annual Review, 1986; (5):613-26.
26) Greden, J.F. Caffeine and Tobacco dependence. In:Comprehensive Textbook OfPsychiatry. Kaplan HI, Sadock BJ (eds). 4th edition, Baltimore: Williams&Wilkins, 1985; 1026 -33.
27)
Tuğl
u C. Güzelant A, Erdoğan S, Şenveli B, Abay E. Hekimlerde sigara içme alışkanlığı ve ruhsal örüntü. Bağımlılık2000; 1(1):32-7.
28) Nelson DE, Giovino GA, Emont SL, Brackbill R,
Camero
n LL, Peddicord J, et al. Trends in cigarette smoking among US physicians and nurses. 1994; 271(16):1273-5.
29) ,, Campbell IA, . Attitudes to smoking and smoking habits among hospital staff. 1993; 48(2):174-5.
30) ,,,. Smoking: attitudes ofCostaRicanphysicians and opportunities for intervention 1999; 77(4):315-22.
31) Smith DR. A systematic review oftobacco smoking among nursing students. Nurse Educ Pract. 2007;
7(5):293-302.
32) Hodgetts G, Broers T, Godwin M. Smoking behaviour, knowledge and attitudes among Family Medicine physicians and nurses in Bosnia and Herzegovina. BMC Fam Pract. 2004; 5:12.
33) Kotz D, Wagena EJ, Wesseling G. Smoking cessation practices ofDutch general practitioners, cardiologists, andlungphysicians. 2007; 101(3):568-73.
34) Sotiropoulos A, Gikas A, Spanou E, Dimitrelos D, Karakostas F, Skliros E, et al. Smoking habits and associated factors among Greek physicians. 2007; 121(5):333-40.
35) BR, KR, EMini GK, Sarma PS. Tobacco use among health professionals and their role in tobacco cessation in Nepal. CVD Prevention and Control 2006; 2(3):
S.D.Ü. Tıp pak.
Derg
. 2009:16(2)/ 32-38
38
Öztürk, sağlık çalışanları ve sigara
117-25.
36) Kay EJ, Lowe JC. A survey ofstress levels, self-perceived health and health-related behaviours ofUK dental practitioners in 2005. Br Dent J 2008;
204(11):622-23.
37) Suzuki K, Ohida T, Yokoyama E, Kaneita Y, Takemura S. Smoking among Japanese nursing students: nationwide survey J Adv Nurs 2005; 49(3):268-75.
38) Jiang Y, Ong MK, Tong EK, Yang Y, Nan Y, Gan Q, Hu TW Chinese physicians and their smoking knowledge, attitudes, and practices. Am J Prev Med 2007; 33(1):15-22.
39) Mohan S, Pradeepkumar AS, Thresia CU, Thankappan KR, Poston WS, Haddock CK, et al. Tobacco use among medical professionals in Kerala, India: the need for enhanced tobacco cessation and control efforts. AddictBehav 2006;31(12):2313-8.
40) Sebo P, Bouvier Gallacchi M, Goehring C, Künzi B, Bovier PA. Use oftobacco and alcohol by Swiss primary care physicians: a cross-sectional survey. BMC Public Health 2007; 7:5.
41) Sezer E, Öztürk Z, Bilgin N, Açık Y,çandır Z Özdemir N. Smoking behaviours and attitiudes ofphysicians and dentists in Elazığ Province. Turkish J ofMedical Sciences (inTurkish)1990; 14:381-90.
42)
Seze
r RE, Açık Y, Bilgin N, Horasan E, Gökdoğan F, Öztürk Z, Oğuzöncül F. Elazığ İlinde Görev Yapan Hemşire ve Ebelerde Sigara Kullanımı. Sağlık İçin SigaraAlarmı.1994; 1: 12-18.
43) Kocabaş A. Türkiye'de sigara içme alışkanlığının yaygınlığı ve bazı özellikleri Solunum 1994; 5:33-47.
44)
Bili
r N. Sigara ile Savaşın Neresindeyiz? Hacettepe TıpDergisi 1997; 28(1):14-7.
45) Ergüder T, Açık Y, Sezer E.
Smokin
g behaviour among health personel in Elazığ, National Congress on Smoking and Health, 29-31 May 1999, Turkey.
46) Özkurt Ö, Bostancı M, Altın R ve ark. Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi çalışanlarında sigara içme prevalansı ve nikotin bağımlılığı durumu. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 2000; 48(2): 140-7.
47)
Ça
n G, Özlü T, Bülbül Y, Torun P. Trabzon il merkezinde doktorlarda sigara içme sıklığı. Hacettepe Toplum Hekimliği Bülteni 1999; 20: 2-3.
48) Çıkrıkçıoğlu UÖ. Toraks derneği üyelerinin sigara konusundaki tutum ve davranışları. Poster bildiri Sigara ve SağlıkUlusal Kongresi: 7-8 Kasım 1997, İstanbul.
49)
Ese
n A, Yorgancıoğlu A, Fien FS ve ark. Celal Bayar Üniversitesi hekimlerinin sigara içme davranışına karşı tutumları. Tüberküloz ve Toraks Dergisi 1998; 46:
250-5.
50) Bilir N, Güçiz B, Yıldız AN. Assessing tobacco control strategies in Turkey, Hacettepe Public Health Foundation International Development Research Centre,
2003.
51) Tuğlu C, Güzelant A, Erdoğan S, Şenveli B, Abay E.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com