You are here

Burdur Devlet Hastanesi'nde çalışan hemşirelerin, öğrenci hemşirelerinin klinik uygulamalarına ve öğretim elemanlarıyla işbirliği yapmaya ilişkin görüşleri

View of the nurses working at Burdur State Hospital about clinical practices of the student nurses and making cooperation with teaching staffs

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
School-hospital cooperation is based on the fact that theorical knowledge which are accepted with scentific development are transformed into practice in clinical area and that teaching staffs, student nurses and service nurses make adequate cooperation and thus professional quality is increased. Our study was done descriptively to examine (the points of) views of the nurses working in Burdur State Hospital into the clinical practices of student nurses and into cooperation with teaching staffs. Our research was performed over 71 nurses working in Burdur State Hospital between 6th and 17 th of November, 2005. The nurses view Burdur State Hospital, where our student nurses have been practicing as partly suitable or middle-level suitable asregardswithphysical structure, patientcapacityand case variety. 29,6%ofthenursesstatedthatthe most positive sides of working together with student nurses were the facts that their contribution to the education of their colleagues in future increased their professional satisfaction and develoment of their nursing care practices. Nurses while working with student nurses, were concerned that student nurses might do defective practice (69%). 54,4% of the nurses stated that they might contribute into their practice together with their teaching staffs, 26,8% of them to theorical and practical applications and 12,7% to theorical lessons. Service nurses wanted to work together with student nurses but not separately. That service nurses are willing to contribute to the education of student nurses provides looking at future hopefully. Service nurses should be given planned, structured and comprehensive education towards student education. Nurses who are in cooperation with student nurses in clinical area should at least have bachelor's degree or graduate degree. Institutions should grow faith in making cooperation. Service nurses should be given in-service training by teaching staff for taking responsibility in student nurses' practices and for contributing to theorical education. The problems with teaching staffs and nurses working at hospital experience in student education can only be solved in a working system in which both groups joins their stregth together.
Abstract (Original Language): 
Okul hastane işbirliği; bilimsel gelişmelerle kabul edilen teorik bilgilerin klinik sahada uygulamaya dönüştürülmesi, öğretim elemanları ve öğrenci hemşirelerle servis hemşirelerinin yeterli iletişim kurarak meslek kalitesinin arttırılması esasına dayanır. Çalışmamız, Burdur Devlet Hastanesi 'nde çalışan hemşirelerin, öğrenci hemşirelerin klinik uygulamalarına ve öğretim elemanlarıyla işbirliği yapmaya bakış açılarını incelemek amacıyla tanımlayıcı olarak yapılmıştır. Araştırmamız 6-17 Kasım 2005 tarihleri arasında Burdur Devlet Hastanesi' inde çalışan 71 hemşireyle gerçekleştirilmiştir. Veriler, literatür ve araştırmacıların gözlemleri doğrultusunda hazırlanan soru formu ile toplanmıştır. Hemşireler, öğrencilerin uygulama yaptığı Burdur Devlet Hastanesi' ni fiziki yapı, hasta kapasitesi ve vaka çeşitliliği bakımından kısmen uygun ve orta düzeyde uygun olarak görmektedirler. Hemşirelerin %29,6'sı öğrenci hemşirelerle çalışmanın en olumlu yanlarının gelecekteki meslektaşlarının eğitimine katkıda bulunmanın mesleki doyumlarını arttırması ve hemşirelik bakım uygulamalarını geliştirmelerine katkıda bulunması olduğunu ifade etmişlerdir. Hemşireler, öğrenci hemşirelerle çalışırken, hatalı uygulama yapabilecekleri endişesini taşımaktadırlar (%69). Hemşirelerin %54,9'u uygulamalarda hocalarıyla birlikte, %26,8'i teorik ve uygulamalarına, %12,7'si teorik derslerine katkı verebileceklerini belirtmişlerdir. Öğrenci hemşireler ile servis hemşireleri ayrı ayrı değil birlikte çalışmak istemektedirler. Servis hemşirelerinin öğrenci hemşirelerin eğitimine katkı vermeye istekli olması, geleceğe umutla bakılmasını sağlamaktadır. Servis hemşirelerine, öğrenci eğitimine yönelik planlı, yapılandırılmış ve kapsamlı eğitim verilmelidir. Klinik sahada öğrenci ile işbirliği içerisinde olan hemşireler en az lisans eğitimini tamamlamış ya da yüksek lisans mezunu olmalıdır. Kurumlar işbirliği yapmada inanç geliştirmelidir. Hemşirelerin öğrenci uygulamalarında sorumluluk alması, teorik eğitime katkı vermeleri ve öğretim elemanlarının hizmet içi eğitimler için hemşirelere danışmanlık vermesi gerekmektedir. Öğretim elemanları ve hastanede çalışan hemşirelerin, öğrenci eğitiminde yaşadığı sorunlar, ancak her iki grubun güçlerini birleştirdiği bir çalışma sisteminde çözülebilir.
1-5

REFERENCES

References: 

1.
Değirmencioğl
u V. Öğrenci Hemşire Adayları Ve Çalışmakta Olan Hemşirelerin Mesleki Yeterlik Açısından Kendilerini Algılayış Düzeyleri Gaziantep Üniversitesi SBE Eğitim Bilimleri ABD Yüksek Lisans Tezi, 2001.
2.
Demirkıra
n F (Ed), Memiş S (Ed). Yapıcı Okul-Hastane İşbirliği Sempozyum Kitabı. Aydın, 23-24 Ekim 2003.
3. Joy SJ, Caseber L,Woods JR, Nyhvis AW, O'Toole JB. Community Hospital and Medical Education Cooperation in Continuing Medical Education. Acad Med 1995 Feb; 70 (2); 136-141.
4. Kjaergaard G. Capital City's Hospital Cooperation Nursing Education-Country's Targest School. Syqeqlejersken 1998 Jan; 16; 98(3);32-34.
5. Lezer LR. Motivating Future Nurses Through School-Hospital Cooperation. JNY State Sch Nurse Teach Assoc1971 Fall; 3(1); 11-14
6.
Pekçeti
n G. Yapıcı Okul-Hastane İşbirliği Sempozyum Kitabı. Aydın, 23-24 Ekim 2003.
7. Rotberg J,Forness SR, Lynch EW, Gardner TP, Urbana R, Bender M. Status oflnteragency Cooperation Between Interdisciplinary Clinics or Hospitals and the Public Schools. Child Psychiatry Hum Dev 1982 Spring; 12(3); 153-159.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com