You are here

TEKNİK ÖĞRETMENLERİN KULLANDIKLANDIKLARI ÖRGÜTSEL GÜÇ KAYNAKLARI (SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TEKNİK EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖRNEĞİ)

ORGANIZATIONAL POWER SOURCES USED BY TECHNICAL TEACHERS (THE CASE OF SÜLEYMAN DEMİREL UNIVERSTY FACULTY OF TECHNICAL EDUCATION FACULTY )

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
Purpose of this study was to determine organizational sources of power used by technical teahers according to opinions of teacher candidates. The study was conducted by relational screening model. Sample of study consisted of 115 teacher candidates taking School Experience Course and being educated in Faculty of Technical Education of Süleyman Demirel University during 2014-2015 education period. Datas were collected though “organizational power sources used by school adminstrators” scale. In analysis, descriptive statistics, t-test, Anova and Tukey test were used. According to findings obtained, it was detected that technical teachers use their expert power, referent power and reward power partly whereas they use legimate power and coercive power to a great extent. Regarding the use of power sources, differences appeared negatively about Machinical teacher.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, aday öğretmenlerin görüşlerine göre teknik öğretmenlerin kullandıkları örgütsel güç kaynaklarına belirlemektir. Araştırma ilişkisel tarama modelindedir. Örneklem, 2014-2015 döneminde Süleyman Demirel Üniversitesi Teknik Eğitim Fakültesi’nde öğrenim gören ve okul deneyimi dersini alan 115 aday öğretmenden oluşmaktadır. Veriler, ‘‘okul yöneticilerinin kullandıkları örgütsel güç kaynağı’’ ölçeği ile toplanmıştır. Analizlerde, betimsel istatistikler, t-testi, ANOVA ve Tukey testi kullanılmıştır. Elde edilen bulgulara göre, teknik öğretmenlerin bilgiye dayalı güç, karizmatik (özdeşlik) güç ve ödüllendirme güçlerini kısmen, yasal güç ve zorlayıcı güçleri ise büyük ölçüde kullandıkları görülmüştür. Örgütsel güç kaynakların kullanılması ile ilgili, tesisat öğretmenlerinde olumsuz yönde farklılıklar bulunmuştur.
141
164

REFERENCES

References: 

Açıkalın, Ş. Ş. (1993). Öğretmenlerin okul Müdürlerini Etkileme Güçleri (Ankara ili örneği). Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 9, 183-192.
Said TAŞ
[162]
Aksoy, N. (2006). İlköğretim Okullarında Öğrenci Disiplinine İlişkin Öğretmen Görüşleri (Ankara İli Örneği). Yüksek Öğretim Kurumu.28 Haziran 2006. http://www.yok.gov.tr/eğitim/öğretmen / tez özetleri/ aksoy.html.
Altınkurt, Y. ve Yılmaz, K. (2012). Okul Yöneticilerinin Kullandığı Güç Kaynakları ile Öğretmenlerin örgütsel vatandaşlık Davranışları Arasındaki İlişki. Kuram ve Uygulamada Bilim Dergisi.12 (3)
Altınkurt, Y.Yılmaz, K. Erol E. ve Salalı, E. T. (2014). Okul Müdürlerinin Kullandığı Güç Kaynakları İle Öğretmenlerin ÖÖrgütsel Sinizm Algıları Arasındaki İlişki. Journal of Teacher Education and Educators, 3(1), 25-52.
Aslanargun, E. (2009). Okul müdürlerinin Yönetimde Başvurdukları Güç Türleri.(Yayınlanmamış doktora tezi). Ankara Üniversitesi. Eğitim Bilimleri Enstitüsü. Ankara.
Barnard, C. (1994). The functions of executive. Cambridge: Harward Univarsity Pres.
Bağcı, Z, Bursalı Y. M. (2011). Yöneticilerin Güç Kaynaklarının Çalışanların Örgüte Bağlılıkları Üzerine etkisi: Çalışanların Algılamalarına Bağımlı Analitik Bir inceleme. Pamukkale Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 9, 9-21.
Başar, H. (2014). Sınıf Yönetimi. Anı yayıncılık. 19.Baskı. Ankara.
Başaran, İ.E, (1984). Yönetime Giriş. Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları No: 135. Ankara.
Başaran, İ.E, (2000).Eğitim Yönetimi Nitelikli Okul, 4. Baskı, Feryal Matbaası, Ankara.
Başaran, İ. E. (2004). Yönetimde İnsan İlişkileri Yönetsel Davranış (3.baskı). Nobel Yayın Dağıtım Ankara.
Buluç, B. (1998). Ortaöğretim Okullarında Örgütsel Sağlık İle Örgütsel Vatandaşlık Davranışları Arasındaki ilişki. Türk Eğitim Bilimleri Dergisi, 6 (4), 571- 602.
Bursalıoğlu, Z. (2015). Eğitim Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. 19. Baskı. Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara.
Çelik, K. (2003). “Örgütsel Kontrol”, (Editörler: Elma, C & Demir, K.). Yönetimde Çağdaş Yaklaşımlar: Uygulamalar ve Sorunlar, 2. Baskı, Anı Yayıncılık. Ankara.
Collettea, A.T. ve Chiappetta, E.L. (1989). Science Instruction in the Middle and Secondary Schools. Merrill Publishing Company. Toronto. Canada.
Erdoğan, İ. (1997). İşletmelerde Davranış. Dönence Basım Yayın. İstanbul.
Teknik Öğretmenlerin Kullandıklandıkları Örgütsel Güç Kaynakları
[163]
French, J.R.ve Raven B, (1982). Dimensions in Management. Boston: Houghton Miffin Company.
Geiger, B, (2000). Discipline in Through 8th Grade Classrooms. Education. 121 (2), 383-393
Giddens, A. (2000). Sosyoloji, (çev. Özel, H. Güzel, C.). Ayraç Yayınevi. Ankara.
Greenberg, J.& Baron, R. A. (1993). Behavior in Organizations: Understanding and Managing the Human Side of Work. Allyn & Bacon. Boston.
Hoy, W. K., & Miskel, C. G. (2010). Eğitim Yönetimi: Teori, araştırma uygulama.(Çev. Edt. Turan S.) Ankara. Nobel Yayıncılık.
Katz, D. & Kahn, R. L. (1977). Örgütlerin Toplumsal Psikolojisi (Çev: H. Can & Y. Bayar). Ankara. TODAİE Yayınları
Kıncal, R. (2015). Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel yayıncılık. 4. Baskı. Ankara.
Karasar, N. (2005). Bilimsel araştırma yöntemleri. Nobel Yayınları. Ankara.
Kayalı, M. (2011). Okul Müdürlerinin Kullandıkları Güç Kaynakları (Uşak ili örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Uşak Üniversitesi. Uşak.
Kırel, Ç. (1998). Örgütlerde Güç Kullanımı. AÜ. İİBF Yayınları No:113. Eskişehir.
Koçel, T. (1998). İşletme Yöneticiliği. Beta Basım Yayım Dağıtım. 6.Baskı. İstanbul.
Koçel, T. (2007). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Arıkan Basım Yayın.
Koşar, S. (2016). Okul Yönetiminde Dinamikler: Güç,Politika ve Etkileme. Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi. (Edit. Özdemir, S. ) Pegem Akademi Yayıncılık. Ankara
Lacocca, L. (2007). Ain’t misbehavin: workplace deviance as organizational resistance. Journal of Management, 33 (2), 378-395.
Malınowski, B. (1990). İnsan ve Kültür, (Çev. Fatih Gümüş). V Yayınlar. Ankara.
Önal, G. (1998). İşletme Yönetimi ve Organizasyonu. Türkmen Kitabevi. İstanbul.
Özkale, E. & Kırel Ç. (20039.Örgütsel Davranış. AÜ. Açık Öğretim Fakültesi Yayınları. Eskişehir.
Pauly, E. (1991). The Classroom Crucible. Basic Books, New York.
Peker, Ö. Aytürk N. (2000). Yönetim Becerileri. Yargı Yayınevi. Ankara.
Said TAŞ
[164]
Robbıns, S P. (19949. Örgütsel Davranışın Temelleri. (Çev. Öztürk, S, A). Etam Yayınları. Eskişehir.
Schermerhorn, J. R. ; Humnt, J. G.; Osborn, R. N. (1997). Organizational Behavior, 6. Baskı. John Wiley&Sons, Inc, ABD.
Schermerhorn, J. John R. (1999). Management. New York: John Wiley & Sons Inc.
Şimşek, M.Ş. (2001). Yönetim ve Organizasyon. Günay Ofset. Konya.
Stoner, J. (1978). Management. U.S.A. Prentice Hall. Ine. Englewood Cliffs.
Seçkin, N. (1990). Orta Dereceli Okul Öğretmenlerin Aldıkları Ödüller ve Cezalara İlişkin Bir Çalışma. TED Eğitim ve Bilim. 77, 24-36.
Şener, B. F. (2007). Orta Öğretim Kurumlarındaki Yöneticilerin Güç Tarzları İle Çatışmayı Yönetme tarzları arasındaki ilişki. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Beykent Üniversitesi. İstanbul.
Taş, S. (2010). Eğitimin Ekonomik Temelleri.(edt. Özdemir, Ç.).Eğitim Bilimine Giriş. Asil Yayınları. Ankara.
Taş, S. (2016). A Study On Vocational Hıgh School Teachers Vıews Concernıng Corporal Punıhment Universal Journal of Educational Research, v4 n12 p2826-2831
Thompson, J. (1998). Discipline Survival Kit for the Secondary Teacher. John Wiley&Sons.Inch
Titrek, O. & Zafer, D. (2009). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç
Kaynaklarına ilişkin öğretmen görüşleri. Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi.
Urbanski, A.; Mary, B.N, (2006).Reflections on Teachers as Leaders. http://mw.k12.ny.us/files/ Reflectıons Teachers.
Uğurlu.C.& Demir,A. (2016). Örgütsel Vatandaşlık Davranışlarının Öncülü Olarak Okul Yöneticilerinin Kullandıkları Güç Kaynakları. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi.
Yukl, G. & Taber T. (1983). The Effective Use of Managerial Power. American manegament Associations, New York.
Zafer, Demet. (2008). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Kullandıkları Örgütsel Güç Kaynaklarına İlişkin Öğretmen Görüşleri. S.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi. Sakarya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com