You are here

Süleyman Demirel Üniversitesi Dişhekimliği Fakültesi'ne başvuran hastaların kullandığı dişhekimliği dışı tedavi yöntemleri (ön çalışma)

Unconventional dental treatment methods used by patients who applied to Süleyman Demirel University Faculty of Dentistry (Preliminary Study)

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Objective: The aim of this study was to investigate the types and frequency of unconventional dental treatment methods used by the patients who applied to a faculty of dentistry. Material - method: In this cross-sectional study a questionnaire consisting of 16 questions was administered to 105 patients aged 18 and over who applied to our clinic during five working days. The questionnaire included questions about the socio-demographic features of the patients; the methods and frequency of unconventional dental treatments that the patients apply to treat themselves. The method of administering the questionnaire was face-to-face interview. Frequency distribution, chi-square and Student t tests have been used in statistical analysis. Results: We found that at any time and during the last year of their life, the frequency of application of unconventional dental treatment methods was not affected by the socio-demographic features (age, gender, educational status, marital status, benefit primary, income level, frequency of dental visit) of the patients (p>0,05). Most frequently used methods were topical application of acetyl-salicylic acid (18,1%), cologne (16,2%) and salt (17,1%) respectively. Discussion: It was found out that the patients were using unconventional dental treatment methods. The patients should be questioned about unconventional dental treatments. In future studies, the reasons of not attending to a dentist and consequences of the application of unconventional methods can be investigated. In conclusion, dentists should know the changes on the oral mucosa related with unconventional treatment methods, the effects of these methods on dental treatment procedures and drug-to-unconventional method interactions.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu araştırmanın amacı bir diş hekimliği fakültesine başvuran hastaların tedavi amacıyla başvurdukları diş hekimliği dışı yöntemlerin ve sıklığının incelenmesidir. Materyal-Metod: Kesitsel tipteki bu araştırmada, beş iş günü içinde kliniğimize başvuran 18 yaş ve üstü 105 hastaya yüz yüze görüşme yöntemi ile 16 soruluk bir anket uygulandı. Anket formunda hastaların sosyodemografik özelliklerini, kendilerini tedavi etmek amacıyla uyguladıkları yöntemleri ve sıklığını belirleyecek sorular bulunmaktaydı. istatistik analizde frekans dağılımı, ki-kare ve Student t testleri kullanıldı. Bulgular: Hayatının herhangi bir döneminde ve son bir yıl içinde diş hekimliği dışı tedavi yöntemleri uygulama sıklığının, araştırma grubunun sosyodemografik özelliklerinden (yaş, cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, sosyal güvence, gelir durumu, diş hekimine gitme sıklığı) etkilenmediği belirlendi (p>0,05). Bu uygulamalar arasında en sık başvurulan yöntemler mukozaya, asetil salisilik asit (%18,1), kolonya (%16,2) ve tuz (%17,1) uygulaması idi. Tartışma: Bu ön çalışmada hastaların çeşitli diş hekimliği dışı yöntemleri uyguladıkları belirlenmiştir. Anamnez alırken hastaların bu tür yöntemlere başvurup başvurmadıkları sorgulanmalıdır. Gelecekte yapılacak çalışmalarda hastaların diş hekimine başvurmama nedenleri ve diş hekimliği dışı tedavilerin sonuçları irdelenebilir. Sonuç olarak diş hekimliği dışı uygulamaların oral mukozada yaptığı değişiklikler, dental tedavilere etkileri ve ilaçlarla etkileşimleri bilinmelidir
57
62

REFERENCES

References: 

1. Little JW. Complementary and alternative medicine: Impact on dentistry. Oral Surg Oral Med Oral Pathol Oral Radiol Endod 2004;98:137-145.
2.
Öztür
k M, Uskun E, Özdemir R, Çınar M, Alptekin F, Doğan M. Isparta İli'nde halkın geleneksel tedavi tercihi. Türkiye Klinikleri J Med Ethics 2005;13:179-
186.
3.
Gürso
y OV, Gürsoy UK. Anadolu'da diş ve dişeti ile ilgili hastalıkların tedavisinde halk arasında yaygın olarak kullanılan bitkiler, kullanım şekilleri ve bitkisel özellikleri. CÜ Diş Hek Fak Derg 2004;1:64-67.
4.
Çeli
k i, Usalan Y, Toraman M, Özaydın M. Oral skuamoz hücreli kanser (2 vaka raporu). T Klin Diş Hek Bil 2003;9:55-60.
5. Yılmaz HH, Görmez Ö, Haştar E, Yıldırım D, Aksoy MÇ. Garlic burn in a patient with trigeminal nevralgia: A case report. Eur J Dent 2010; 4: 88-90.
6. Barnes PM, Powell-Griner E, McFann K, Nahin RL. Complementary and alternative medicine use among adults: United States, 2002. Adv Data 2004;(343):1-19.
7.
Akdeni
z M, Baltaci D, Işildar H, Kara İH, Yaman H. Geleneksel halk tedavilerinin birincil sağlık bakımı üzerine etkisi: ön çalışma. Konuralp Tıp Dergisi 2012;4(3):1-11.
8.
Demirba
ğ BC, Tanır MK, Kuğuoğlu S. 1-12 ay arası bebeklerde pamukcuk enfeksiyonu ve annelerin tedaviye yönelik kullandıkları geleneksel yaklaşımlar. Electronic Journal of Vocational Colleges 2012; May: 136-144.
9.
Uğurlue
r G, Aktan Karahan, Tamer E, Hüseyin AŞ. Ayaktan kemoterapi ünitesinde tedavi alan hastaların tamamlayıcı ve alternatif tıp uygulamalarına başvurma sıklığı ve nedenleri. Van Tıp Dergisi 2007;

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com