You are here

Kronik ürtiker ve hepatit c virüs infeksiyonu ilişkisi

The relationship between chronic urticaria and hepatitis c infection

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Objective: In recent studies, it has been shown that hepatitis C virus infection to be associated with various cutaneous disorders through immunological mechanisms. This study aims to investigate the seropositivity of HCV infection and alterations in biochemical liver enzymes in patients with chronic urticaria. Material-Method: Fourty patients with chronic urticaria (18 female, 22 male) and age-gender matched 40 controls (20 female, 20 male) were enrolled in this prospective study. Hepatitis C virus antibody (anti-HCV) was studied in the blood specimens by enzyme linked immunosorbanl assay and liver function including ALT, AST and ALP tests were also performed. Results: In the group of patients with chronic urticaria, 2 (5 %) patients had positive anti-HCV results while 1 patient (2.5 %) was positive in control group for anti-HCV. Discussion: No statistically significant difference was found between chronic urticaria and control in terms of both anti HCV seropositivity and liver enzyme levels (p>0.05). We consider that further and more detailed studies are needed.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Son yıllarda hepatit C infeksiyonunun immünolojik mekanizmalar aracılığı ile çeşitli kutanöz hastalıklar ile ilişkili olduğu gösterilmiştir. Bu çalışmanın amacı kronik ürtikerli hastalarda HCV seropozitifliği ve biyokimyasal karaciğer enzim düzeylerini araştırmak idi. Materyal-Metot: Bu prospektif çalışmaya 18 kadın, 22 erkek toplam 40 kronik ürtikerli kasta ve yaş ve cinsiyeti açısından eşleştirilmiş 20 erkek, 20 kadın toplam 40 kontrol hasta dahil edildi. Alınan kan örneklerinde enzim immün assay yöntemi ile hepatit C virüs antikoru (anti-HCV) serolojisi ve ALT, AST ve ALP’yi içeren karaciğer fonksiyon testleri çalışıldı. Bulgular: Kronik ürtikerli hastaların 2’sinde (%5), kontrol grubunun ise 1’inde ( % 2.5) anti HCV pozitifliği saptandı. Tartışma: Anti HCV seropozitifliği ve enzim düzeyleri açısından her iki gurup arasında istatistiksel olarak anlamlı fark saptanmadı (p>0.05). Ancak daha ileri ve daha geniş çalışmalara ihtiyaç olduğu sonucuna varıld
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

1. Grattan CEH, Black AK. Urticaria and
mastocctosis. In: Burns T, Breathnach T, Cox Neil,
Griffiths C. Rook’s/Textbook of Dermatology.
Eight Edition Blackwell Scientific Publications.
Oxford, 2010, 2010; 22(1): 22-35.
2. Tüzün Y, Gürer M.A, Serdaroğlu S, Oğuz O,
Aksungur V.L. Dermatoloji. Üçüncü Baskı, Nobel
Tıp Kitapevleri, İstanbul, 2008, 255-263
3. Mitchell Sams W, Lynch Peter J. Principles
and Practice of Dermatology, Second Edition,
Churchill Livingstone Inc. 1996, 521-534
4. Pawlotsky JM, Dhumeaaux D, Bagot M: Hepatitis
C Virus in Dermatology. Arch Dermatol. 1995;
131: 1185-1193
5. Scully LJ, Ryan AE: Urticaria and acute hepatitis
A virüs infection. Am J Gastroenterol. 1983; 88:
277-228.
6. Sergent JS. Extrahepatic manifestations of hepatitis
B infection. Bull Rheum Dis. 1983; 33: 1-6
7. Reichel M, Mauro TM. Urticaria and hepatitis C.
Lancet 1990: 336 (8718) : 822-823
8. Raychaudhuri SP, Kaplan M. Chronic urticaria and
hepatitis C. Int J Dermatol. 1995; 34(11): 823-824
9. Öztürkcan S, Okuyan B. Ürtkerde hepatit
markırları. XVI. Ulusal Dermatoloji Kongresi,
Form reklam hizmetleri, İstanbul, 1996, Serbest
bildiri: 024
10. Erel A, Oruk Ş, Şenol E, Gürer MA. Kronik
ürtikerde HBV ve HCV seroprevalansı. Turkiye
Klinikleri Dermatol. 1999; 10: 13-15
11. Gül Ü, Çevik MA. Kronik ürtikerde hepatit A,B,C
virüs seroprevalansı. İç Hastalıkları Dergisi 1998;
5: 385-387.
12. Bilen N, Apaydın R, Mutlu B, Bayramgürler
D,Yıldırım G. Kronik Ürtikerli Olgularda Hepatit
C Virus İnfeksiyonu Araştırılmalı mı? Türkiye
Klinikleri Dermatol. 1999; 9:134-136.
13. Çakaloğlu Y. Hepatit C virusu infeksiyonu
epidemiyoloji-patogenez-klinik-tedavi.Viral
Hepatitle Savaşım Derneği Yayınları. Nobel Tıp
Kitabevleri, İstanbul: 1994; 191-235.
14. Koç F. Karadeniz Bölgesinde Risk Gruplarında
Hepatit C Prevalansı. Uzmanlık Tezi, KTÜ Tıp Fak.
İnfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji
ABD, Trabzon, 1993: 58.
15. Kanazawa K, Yaoita H. Tsuda F, Okamoto H:
Hepatitis C virüs infection in patients with
urticaria. J Am Acad Dermatol. 1996; 35: 195-198.
16. Halawani M. Screening of Hepatitis C virus
genotypes in urticaria patients in Saudi Arabia.
Genet Test Mol Biomarkers 2012; 1(8): 964-967.
17. Smith R, Caul EO, Burton JL. Urticaria and
Hepatitis C. Br J Dermatol. 1997; 136 (6): 980.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com