You are here

FARKLI SEKTÖRLERDE ÇALIŞAN İŞGÖRENLERDE ÖRGÜTSEL STRES KAYNAKLARI: KAHRAMANMARAŞ VE GAZİANTEP'TE BİR ARAŞTIRMA

ORGANIZATIONAL STRESSORS ON WORKERS WORKING IN DIFFERENT SECTORS: A SURVEY IN KAHRAMANMARAS AND GAZIANTEP

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The basic purpose of this study is to determine whether the sector factor is effective in presenting workers stressors and consistency who work in production and service firms. Because of that, a survey has been done on managers and workers of the firms which have the quality of Small and Middle Enterprise (SME) and perform in Kahramanmaras and Gaziantep. From the results partially meaningful difference has been observed concerned with organizational structure and policies among the stressors of the workers who work in production and service sectors and among the stressors connected to personal characteristics and relation, role of the workers according to the sector they work a substantially meaningful difference has been determined.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın temel amacı, üretim ve hizmet işletmelerinde çalışan işgörenlerin stres kaynaklarının ve yoğunluğunun ortaya konulmasında sektör faktörünün etkin olup olmadığını belirlemektir. Bu amaçla, Kahramanmaraş ve Gaziantep'te faaliyet gösteren ve Küçük ve Orta Boy İşletme (KOBİ) niteliğine sahip işletmelerin yönetici ve çalışanları üzerinde bir alan araştırması gerçekleştirilmiştir. Elde edilen bulgulardan üretim ve hizmet sektöründe çalışan personelin "iş"' ve "örgütsel yapı ve politikalar" ile ilgili stres kaynakları arasında kısmen anlamlı bir farklılık gözlenirken, çalışanların "rol, ilişki ve kişisel yapıları" ile ilgili stres kaynakları arasında ise çalıştıkları sektöre göre önemli oranda anlamlı farklılık olduğu bulgulanmıştır.
333-359

REFERENCES

References: 

1. ALBREHCT, Karl,
Gerili
m ve Yönetici, Çev: K. Tosun ve diğerleri, İ.Ü. İşletme Fakültesi Ya. No. 197, İstanbul, 1988
2.
ALDEMİR
, M. Ceyhan, ATAOL A. ve BUDAK G., Personel Yönetimi, 1.b., Barış Yayınları, İzmir, 1993
3.
AKSOY
, Ali ve KUTLUCA Fahrettin, "Çalışma Hayatında Stres Kaynakları, Stres Belirtileri ve Stres Sonuçlarının İncelenmesi Üzerine Bir Araştırma", www.calisma.org (Prof.Dr. Turan Yazgan'a Aramağan), 2006, s. 457-486
4.
ARPACIOĞLU
, Gülcan, "Türkiye'de Zorbalık Bir Çalışma Biçimi", Editör: D.Yalım,İnsan Kaynaklarında Yeni Eğilimler, Hayat Yay.,
İstanbul, 2005
5.
ARTAN
, İnci, Örgütsel Davranış, (İçinde) "Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama", Basisen Eğitim ve Kültür
Yayınları, İstanbul, 1986, s. 67-103
355
SOYSAL
2009
6.
ATEŞ
, M. Rauf, KOBİ Doktoru, Hayat Yayınları, İstanbul, 2007
7.
AYDIN
, Şule, "Örgütsel Stres Yönetimi", Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, C. 6, S. 3, 2004
8.
AYTAÇ
, Serpil, 2002, "İş Yerindeki Kronik Stres Kaynakları", http://www.isguc.org./saytac3.htm (02.03.2008)
9. BALTAŞ, A. ve BALTAŞ Z., Stres ve Başa Çıkma Yolları, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1998
10.
BAŞARAN,E.İ,
Yönetimde İnsan İlişkileri, Gül Yay., Ankara, 1992
11.
BEKÇİ,İ
. ÖMÜRBEK V. ve TEKŞEN Ö., "Muhasebe Meslek Mensuplarında Stres Kaynağının Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma", Süleyman Demirel Üniversitesi İ.İ.B.F. Dergisi, C. 12,
S.1, 2007, s.145-161
12.
BOZKUR
T Veysel, Enformasyon Toplumu ve Türkiye, Sistem Yay.,
İstanbul, 2000
13. BURROWS J. D.ve LAPIDES F. R., Alienations A Casebook.
Esranged Labour"dan Karl Marks. New York: T.Y. Crowell Company, 1970
14.
BÜYÜKBEŞE
, T., "Stres ve Stres Yönetimi", (İçinde) Çağdaş Yönetim
Yaklaşımları, Editör: İ. Bakan, 1.b., Beta Yay., İstanbul, 2004
15. CAM, Erdem,
"Çalışm
a Yaşamında Stres ve Kamu Kesiminde Kadın Çalışanlar", Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi, 2004
16. CAMKURT, M. Zülfi, "İşyeri Çalışma Sistemi ve İşyeri Fiziksel Faktörlerinin İş Kazaları Üzerindeki Etkisi", TÜHİS İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.20, S.6, C.21, S.1, Mayıs/Ağustos, 2007
17.
CAN
, Halil, Organizasyon ve Yönetim, 4.b., Siyasal Kit., Ankara, 1997
18.
ÇAM
, O., Tükenmişlik, Saray Kitapçılık, İzmir, 1995
19. ÇİFTÇİ, Birgül, "Performans Değerlemesi", (içinde), İnsan Kaynakları Yönetimi, Editör: U. Dolgun, Ekin Kitabevi, Bursa, 2007
20.
DAĞDEVİREN
, M., ERASALAN E. ve KURT M., "Çalışanların Toplam İş Yükü Seviyelerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Model ve
Uygulaması", G. Ü. Müh. Mim. Fak. Dergisi, C. 20, S. 4, 2005
21.
DANGA
Ç G., "İş Hayatında Farklı Kişilikler", http://www.kouemk.com,
2007
22. DAVIS, K., İşletmelerde İnsan Davranışı, Çev. K. Tosun vd., İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Ya. No.199, İstanbul, 1982
23. DAVIS ,Keith ve NEWSTROOM J. W., Organizational Behavior:
Human Behaviorat Work, Ninth Edition. North America: McGrowHill Inc., 1993
356
C.14, S.2
Farkl
ı Sektörlerde Çalışan İşgörenlerde Örgütsel Stres Kaynakları:
24. EKİNCİ, Hasan ve EKİCİ S., "Yöneticiler Üzerindeki Etkileri Açısından Stres Kaynakları ve Bir Uygulama", U. Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, C. 22, S. 2,
2003, ss.93-111
25. ERDOĞAN, İ., İşletme Yönetiminde Örgütsel Davranış, İşletme Fakültesi Yayını, Avcıol Basım Yayın, İstanbul, 1996
26.
EREN
, Erol, Örgütsel Davranış ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım
Yayım Dağıtım, Ya. No. 402, İstanbul, 2000
27.
EROĞL
U F., Davranış Bilimleri, Beta Basım Yayım, İstanbul, 1998
28.
ERTEKİN
, Yücel, Stres ve Yönetim, TODAİE, Ankara, 1993
29. ESİN, Pars, İşbölümü Yabancılaşma ve Sosyal Politika, A.Ü.S.B.F.
Yay.,
198
2
30. FESHBACH S. ve WEINER B., Personality, 3.ed., Maryland: C.Heath
and Company, 1991
31. GENÇ Nurullah, Yönetim ve Organizasyon, 2.b., Seçkin Yayıncılık.,
Ankara, 2005
32. GÖKÇEGÖZ, Fazlı ve BİRİNCİ İ., "Örgütsel Yabancılaşma",
http://www.emniyet.gov.tr/egitim/dergi/eskisayi/37/web/makaleler/Fazli _GOKCEGOZ-Ihsan_BIRINCI.htm (04.04.2008)
33. GÖKDENİZ, İsmail, "Üretim Sektöründeki İşletmelerin Örgüt İçi Stres Kaynakları ve Mobilyacılık Sektöründe Bir Uygulama", Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S.13, 2005
34. GRIFFIN, R. W., Management, Third Edition, Houghton Mifflin
Company, 1990
35.
GÜMÜŞTEKİN
, G. E. ve ÖZTEMİZ A. B., "Örgütsel Stres Yönetimi
ve Uçucu Personel Üzerinde Bir Uygulama", Erciyes Üniversitesi
İ.İ.B.F.
Dergisi
, S. 23, Temmuz-Aralık, 2004, ss.61-85
36. GÜNEY, Salih, "Stres ve Stresle Başa Çıkma", (İçinde) Yönetim ve Organizasyon, Editör. S. Güney, Nobel Yayın, Ankara, 2001
37. GÜNEY, Salih, Yönetim ve Organizasyon El Kitabı, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara, 2000
38. HO, J.T.S., "The Singapore Executive: stres, Personality and Wellbeing", Journal of Management Development, C.14, S.4, 1995,
s.47-56
39. IŞIKLI, İbrahim, "4857 Sayılı İş Kanununa Göre Postalar Halinde (Vardiyalı) Çalışma", Dünya Gazetesi, 01.09.2004
40. KARADAL, H., "İş Stres Düzeyi İle İş Tatmini İlişkisinin Analizi: Bolu Emniyet Müdürlüğü'nde Bir Araştırma", Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, S. 2, 2001, s.89
41. KESER A.,
"Çalışma-Bire
y İlişkisi ve Çalışmanın Bireyin Yaşamında Yeri", "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan Kaynakları Dergisi, C.6,
S. 2, 2004
357
SOYSAL
2009
42. KIREL,
Ç.
, "Stresin Bireysel Sonuçları, Stres Yönetimi, A.Ü. Açıköğretim Yayınları, Eskişehir, 1994
43.
KONGAR
, Emre, Toplumsal Değişim Kuramları ve Türkiye Gerçeği,
Ankara: Bilgi Yayınları, 1979
44. LEVENT, Ethem, "Bilim ve Kültür Dünyasındaki Değişmelerin Çalışma Hayatına Etkileri", Ankara, 1990
45. LUTHANS, Fred, Organizational Behaviour, Sixth Edition, McGraw-Hill Inc., New York, 1992
46. OKUTAN, Mustafa ve TENGİLİMOĞLU D., "İş Ortamında Stres ve
Stresle
Baş
a Çıkma Yönetemleri: Bir Alan Uygulaması", G.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, S. 3, 2002, s.15-42
47.
ÖNCÜ
, Ayşe, Örgüt Sosyolojisi, Ankara: Sevinç Matbaası, 1974
48. ÖNDER, H. Hasan ve KURT M., "İş Güvenliği Açısından Ergonominin Önemi", Milli Prodüktivite Merkezi, I. Ulusal Ergonomi Kongresi,
23-24
Kasım
, İstanbul, 1987
49.
ÖRÜCÜ
, E. ve DEMİR B., " Banka Çalışanlarında İş Stresi ve Muğla İli
Örneği", Atatürk Üniv. İ.İ.B.F. Dergisi, C.13, S. 1, 1999, s.73
50. PALMER, M. ve HYMAN B., Yönetimde Kadınlar, Çev: Kurul, Rota
Yayınları, İstanbul, 1993
51. PEHLİVAN, İ., Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi SBE, 1993
52. RANDALL, M. ve SCOTT V.A., "Burnout, Job Satisfaction and Job
Performance", Australian Psychologist, C.23, S.3, 1988
53. ROBINS, Stephen P., Organizational Behavior, Prentice Hall Inc., Seventh Edition, Usa, 1996
54. ROSS, R.R ve ALTMAIR E.M., "Intervention in Occupational Stres", London. Sage, 1994
55. SABUNCUOĞLU, Z., İnsan Kaynakları Yönetimi, 2.b., Furkan Ofset, Bursa, 2005
56.
SABUNCUOĞLU
, Z., Çalışma Psikolojisi, U.Ü. Yayını, Bursa, 1987
57.
SABUNCUOĞLU
, Z. ve TÜZ M., Örgütsel Psikoloji, Ezgi Kit.,
Bursa,1996
58. SAM, Rıza, "Yoğun Bilgi Bilişimde Yabancılaşma Sorunu: Bilgi Zenginleri- Bilişim Yoksulları", I. Ulusal Bilgi Ekonomi ve Yönetim Kong., 10-11 Mayıs, Kocaeli, 2002
59.
SAYIN
, Ferhan "Türkiye'de Eğitim ve Büyümenin Genç İşsizliğe
Etkisi",C.B.Ü. Sosyal Bilimler Dergisi, C.6, S.1, 2009, s. 35-53
60. SİLAH, Mehmet, Endüstride Çalışma Psikolojisi, 2.b., Seçkin Yay.,
Ankara, 2005
358
C.14, S.2
Farkl
ı Sektörlerde Çalışan İşgörenlerde Örgütsel Stres Kaynakları:
61.
SOYSAL
, Abdullah, "Boş Zaman Etkinlikleri Rehberi", İçinde: Zaman Yönetimi ve Yönetsel Zamanda Etkinlik, Editör: M.Ş. Şimşek, A. Çelik ve A. Soysal, Gazi Kitabevi, Ankara, 2007
62. SÖKMEN, Alptekin,"Konaklama İşletmelerinin Yöneticilerinin Stres Nedenlerinin Belirlenmesinde Cinsiyet Faktörü: Adana'da Ampirik Bir Araştırma", Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, Güz, 1,
2005, s.1-27
63. STEERS, R.M., Introduction to Organizational Behaviour, Prentice Hall,USA, 1994
64.
TEZCA
N Mahmut, Türk Kişiliği ve Kültür-Kişilik İlişkileri, T.C.
Kültür Bakanlığı Kültür Eserleri Dizisi, No.191 Ankara, 1997
65. TORUN, Alev, "Stres ve Tükenmişlik", Endüstri ve Örgüt Psikolojisi,
Editör: S. Tevruz, Türk Psikologlar Derneği, İstanbul, 1997
66.
TUTA
R Hasan, YILMAZ M.K. ve ERDÖNMEZ C., İşletme Becerileri Grup Çalışması, 4.b., Detay Yayıncılık, Ankara, 2006
67.
ÜNSALAN
, E. ve ŞİMŞEKER B., İnsan Kaynakları Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara, 2006
68. VEYSEY, S., "Study Names Stres Biggest Concern ın U.K.
Workplaces", Business Insurance, C. 34, S. 50, 2000, s.23-25
69. WEINER, J.S., "The Measurement of Human Workload", Ergonomics,
S. 25, 1982
70. YATES, J.E.,
Gerili
m Altındaki Yönetici, İlgi Yay., 1989
71. YELBOĞA Atilla, "Kişilik Özellikleri ve İş Performansı Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", "İş, Güç" Endüstri İlişkileri ve İnsan
Kaynakları Dergisi, C.8, S. 2, 2006
72. YILDIRIM, Oya, TEKTÜFEKÇİ F. ve ÇUKACI Y.C., "Modern
Toplum Hastalığı: Stres ve Muhasebe Elamanları Üzerindeki Etkileri",
S.D.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, C.9, S.2, 2004, s.1-20
73. YILMAZ, Abdullah ve EKİCİ S., "Örgütsel Yaşamda Kamu
Çalışanlarının Örgütsel Stres Kaynakları Üzerine Bir Araştırma, S.D.Ü. İ.İ.B.F. Dergisi, C.11, S.1, 2006, s.31-58
74. YÜCETÜRK, Elif, "Örgütlerde Durdurulamayan Yıldırma
Uygulamaları:Düş mü? Gerçek mi?", Bilgi Yönetimi, Temmuz, 2003
75. ZEL Uğur, "Yönetimde Kişilik ve Kişilik Özellikleri", Yönetim ve Organizasyon (İçinde),Editör:S.Güney,Nobel Yay., Ankara, 2001

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com