You are here

İKİNCİ DÜNYA SAVAŞI YILLARINDA TÜRKİYE'NİN KROM TİCARETİNİN SİYASİ VE EKONOMİK SONUÇLARI

The Politic and Economic Results Of Turkey’s Chrome Trade Durig The Second World War

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
Political and economic results of chrome trade of Turkey in the years of the Second World War the necessity of when the Second World War broke out, the developing war industry for some raw materials began to incease. Although Turkey had necessary raw materials for war industry the industry to forge and didn’t have these raw materials at this period, it had to export them. This caused the states at war to put pressure on Turkey. Therefore, the chrome is most strategic mine that Turkey exported during te Second World War. During the period of war Turkey made the greatest amount of external trade with axis governments, especially Germany. The biggest reason for this is that allied powers could meet their raw material needs in their own markets. The allied powers reacted against Turkey’s chrome export to Germany and they wanted it to be stopped. As Turkey had a cash problem and it was able to make chrome sale by exchange method, although Turkey tried to resist against the pressure it had to stop chrome export to Germany. That Turkey ended chrome trade with Germany caused trade balance deficit in its external trade.
Abstract (Original Language): 
İkinci Dünya Savaşı’nın başlamasıyla birlikte gelişen harp sanayisinin bazı hammaddelere olan gereksinimi artmıştır. Türkiye bu dönemde savaş sanayisi için gerekli olan hammaddelere sahip olmasına rağmen bu madenleri işleyebilecek sanayiye henüz sahip olmadığından, söz konusu hammaddeleri ihraç etmek zorundaydı. Bu da savaşan devletlerin Türkiye üzerinde baskı yapmalarına neden olmuştur. Bu nedenle krom madeni Türkiye’nin İkinci Dünya Savaşı boyunca ihraç ettiği en stratejik madendir. Savaş yıllarında Türkiye en fazla dış ticareti Mihver Devletlerle, özellikle de Almanya ile yapmıştır. Bunun en büyük nedeni müttefiklerin hammadde ihtiyaçlarını çoğunlukla kendi iç piyasalarından karşılayabilmeleridir. Türkiye’nin Almanya’ya yaptığı krom ihracına Müttefikler tepki göstermişler ve Almanya’ya krom ihracatının durdurulmasını istemişlerdir. Türkiye nakit sıkıntısı çektiğinden ve takas yoluyla krom satışını yapabildiğinden bu baskılara karşı direnmeye çalışsa da Almanya’ya yaptığı krom ihracını durdurmak zorunda kalmıştır. Türkiye’nin Almanya ile krom ticaretine son vermesi, dış ticaretinde önemli bir açık meydana getirmiştir.

REFERENCES

References: 

Başbakanlık Cumhuriyet Arşivi (BCA), Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:
91.65.11, Tarih: 04.07.1940.
BCA, Fon Kodu: 30.18.1.2, Yer No:89.102.18, Tarih: 23.10.1939.
BCA, Fon Kodu:30.18.1.2, Yer No: 91.46.9, Tarih:20.05.1940.
BCA, Dosya: 181221, Fon Kodu:30.10, Yer No:169. 177.17, Tarih: 17.02.1943.
BCA, Dosya: 18351, Fon Kodu: 30.10, Yer No: 171.186.13, Tarih: 09.09.1943.
BCA, Dosya: 172151, Fon kodu: 30.10, yer No: 163.140.13, Tarih: 23.11.1942.
AĞAR, Ömer, "Krom ve Türkiye Kromları", Altan, S.39, Haziran 1938.
ALGANER, Haydar, "Harp ve İptidai Madde", İktisadi Yürüyüş, S.158, İstanbul
1942.
“Almanya’ya Krom İhracatımız”, Cumhuriyet Gazetesi, 19 Nisan 1944.
“Almanya’ya Krom Göndermememiz İstenildi”, Son Posta Gazetesi, 14 Nisan
1944.
ALTANAY, Tevfik S., "Dış Ticaretimiz" İktisadi Yürüyüş, C.III, S.25, İstanbul
21 Aralık 1940.
ARMAOĞLU, Fahir, 20. Yüzyıl Siyasi Tarihi (1914-1995), Alkım Yayınevi,
İstanbul 1999.
BARLAS, Dilek, Etatism and Diplomacy in Turkey: Economic and Foreign
Policy Strategies in An Uncetain World 1929-1939, Brill Academic Publishers
1998.
BİRGEN, Muhittin, "Yeni Harbin Türk İktisadiyatı Üzerindeki İlk Tesirleri",
İktisadi Yürüyüş, S.14, İstanbul 1940.
DERİNGİL, Selim, "İkinci Dünya Savaşında Türk Dış politikası", Tarih ve
Toplum, S.35, İstanbul Kasım 1986.
DERİNGİL, Selim, Turkish Foreign Policy-During The Second War: An Active
Neutrality, Cambridge University Pres 2004.
Germany And The Second World War, V.III, Oxford University Pres, GÜLER, Birgül A. (Ed.), Açıklamalı Yönetim Zamandizini 1929-1939, Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 2007.
GÜRÜN, Kamuran, "Türkiye'yi ikinci Dünya Savaşı'na Sokma Çabaları",
Belleten, C.LII, S.204, TTK, Ankara 1998.
KOÇAK, Cemil, Türkiye’de Milli Şef Dönemi C. 1 (1938-1945), İletişim
Yayınları, İstanbul 2003.
“Krom Hakkında Verdiğimiz Karar”, Cumhuriyet Gazetesi, 21 Nisan 1944.
“Krom İhracatımız ve İngiliz Basını”, Cumhuriyet Gazetesi, 9 Nisan 1944.
“Krom İhracatımız”, Cumhuriyet Gazetesi, 14 Nisan 1944.
“Krom Şilebi Batırıldı”, Cumhuriyet Gazetesi, 1 Nisan 1944.
"Macaristanla Anlaşma", Cumhuriyet Gazetesi, 2 Şubat 1242.
McATEER, Sean M., 500 Days, The War in Eastern Europe, 1944-1945, Read
Lead Pres, 2009.
"Madencilik Özel İhtisas Komisyonu Raporu, Metal Madenler Alt Komisyonu
Krom Çalışma Grubu Raporu",
http://ekutup.dpt.gov.tr/madencil/metalmad/oik637.pdf
“Müttefiklere Krom Vermeye Devam Edeceğiz”, Cumhuriyet Gazetesi, 22 Nisan
1944.
OSMA, Bülent, “Dış Ticaretimizde Kleering ve Takas Usulleri”, Türk Ekonomisi,
S.2, 15 Ağustos 1943.
ÖZKAN, Muharrem Selçuk, Türk Basınında II. Dünya Savaşı Konulu Haberlerin
Sosyal ve Teknolojik Analizi, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü (Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Samsun 2008.
SANDER, Oral, Siyasi Tarih 1918-1994, İmge Kitabevi, İstanbul 2000.
SOMUNCUOĞLU, Server, "Ticaret Politikamız", İktisadi Yürüyüş, C.II, S.19,
16.09.1940.
SOYSAL, İsmail, Tarihçeleri ve Açıklamaları ile Birlikte Türkiye'nin Siyasal
Andlaşmaları, C.I (1920-1945), TTK, Ankara 2000.
SOYSAL, İsmail, Türk Dış Politikası İncelemeleri İçin Klavuz (1919-1993), Eren
Yayınları, İstanbul 1993.
TEKELİ, Esat, "Krom Meselesinin iktisadi Cephesi", Biz ve Dünya, S.1, İstanbul
15.05.1944.
"Ticaret Antlaşmaları: Türkye-İsviçre", İstanbul Ticaret ve Sanayi Odası
Mecmuası, S.1, İstanbul Ocak 1943.
TUFAN, Aslan, "Türkiye-Almanya Ticaret Antlaşması ve Bazı Dilekler", İktisadi
Yürüyüş, S.45, İstanbul 1941.
TUNÇAY, Mete, "İkinci Dünya Savaşı'nın Başlarında (1939-1941) Türk Ordusu",
Tarih ve Toplum, S.35 Kasım 1986.
“Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracat”, Cumhuriyet Gazetesi, 10 Nisan 1944.
“Türkiye’den Krom Götüren Gemi”, Cumhuriyet Gazetesi. 1 Nisan 1940.
VANDERLIPPE, John M., The Politics of Turkish Democracy: Ismet Inonu And
The Formationof The Multi-Party System 1938-1950, State Univercity of
Newyork Pres 2005.
“Von Papen Dün Berlin’e Hareket Etti”, Cumhuriyet Gazetesi, 28 Nisan 1944.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com