You are here

GAZİ ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİLERİNİN ERGOJENİK YARDIMCILAR, DOPİNG VE SAĞLIK HAKKINDAKİ BİLGİ VE ALIŞKANLIKLARININ BELİRLENMESİ

DETERMINATION OF GAZI UNIVERSITY PHYSICAL EDUCATION AND SPORT DEPARTMENT’S STUDENTS’ KNOWLEDGE AND USAGE STATUS OF THE ERGOGENIC AIDS AND DOPING

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This research was carried out to determine ergogenic aids and doping knowledge and using up status of Gazi University Physical Education and Sport Department student. For this purpose, total of 300 students (126 female, 174 male) average age between 17 and 28 old. The qestionre which consist of 16 query, apply in 2005. According to results, some subjects who are medalist from %0.3 Olympics, % 8.6 World and Europen Level and %11 International Level, have different sports activities. The others are regional levels. It was found that most of subjects (% 85,3) did not use any ergogenic aids. Elite athletes which take ergogenic aids, generally prefer %9.3 vitamine, %1 protein, %0.6 cocaine, %0.3 testesteron, %0.3 creatin, % 3 other supplements. The conclusion of research, there were significiant differences in orderly doctor controls between male and female students (p<0,05). In additions, significant difference were also observed in the values of taking ergogenic aids between male and female (p<0,01).
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencilerinin sağlık alışkanlıklarını, ilaç ve ergojenik yardımcılar ile ilgili kullanım bilgilerini ölçmek amacıyla yapılmıştır. Çalışmanın örneklemini, Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu öğrencileri oluşturmaktadır. Öğrencilere 16 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anketleri, yaşları 17-28 aralığında olan ve 126’sı bayan, 174’ü erkek, beden eğitimi öğretmenliği bölümünden 60, antrenörlük eğitimi bölümünden 120 ve spor yöneticiliği bölümünden 120 kişi olmak üzere toplam 300 öğrenci, 2005 yılı güz döneminde yanıtlamıştır. Uygulanan anketler sonucunda, araştırma grubunun ilgilendikleri spor branşları, spor yaşları, uğraştıkları branşlardaki seviyeleri ve başarıları belirlenmiş, düzenli doktora gidip gitmedikleri, sağlık problemleri, ilaç kullanım bilgileri, sağlık güvence durumları ve doping kullanıp kullanmadıkları ve bu parametreler arasındaki ilişki incelenmiştir. 2 yönlü tablolarda ki-kare testi hesaplanarak olguların bağımsızlık testleri yapılmıştır. Yine 2 yönlü tablolardan yararlanılarak hesaplanan oranlar z-testi ile karşılaştırılmıştır. Araştırmanın sonucunda 300 öğrencinin % 87’sinin düzenli doktora gittiği, %14’ünün ilaç kullanımını gerektiren bir sağlık probleminin bulunduğu, çoğu aktif olarak spora devam eden öğrencilerin % 14.5’inin ergojenik yardım aldığı ve 3 kişinin de yasaklı madde kullandığı ortaya çıkmıştır. Yapılan istatistikler sonucunda, cinsiyet ve düzenli doktora gitme (p<0,05), cinsiyet ve ilaç kullanım (p<0,01) oranları arasındaki fark istatistiksel olarak önemli bulunmuştur.
129-132