You are here

ARTİSTİK CİMNASTİKÇİLERDE FARKLI GERME SÜRELERİNİN PERFORMANSA ETKİSİ

THE EFFECTS OF DIFFERENT STRETCHING DURATIONS ON PERFORMANCE IN ARTISTIC GYMNAST

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study was done to determine the effects of different durations of stretching on performance and to determine the appropriate stretching durations by confirming the effect of negative or positive stretching performance. It was included in 11 gymnasts whose mean age was 11.81±1.4 years in the study. All subjects were applied, in not consecutive days, static stretching with 15 seconds, 10 repetitions and 30 seconds, 5 repetitions. Pre and post stretching exercises, their performance and flexibility were evaluated by vertical jump test, sit and reach test respectively. We found a significant increase in flexibility tests on 15 seconds, 10 repetitions stretching (p<0.05). There were no significant differences in vertical jump test pre and post exercise (p>0.05). As a conclusion 15 seconds, 10 repetitions stretching and 30 seconds, 5 repetitions stretching did not have positive or negative effects on vertical jump performance.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı artistik cimnastikcilerde farklı germe sürelerinin performans üzerine olan etkisini belirlemek ve hangi germe süresinin performansı olumlu veya olumsuz etkilediğini belirleyerek uygun germe süresini ortaya koymaktır. Bu çalışmaya yaş ortalaması 11.81±1.4 yıl olan 11 artistik cimnastikçi dahil edilmiştir. Tüm sporculara, ard arda olmayan günlerde 15 saniye süreli, 10 tekrarlı ve 30 saniye süreli, 5 tekrarlı statik germe egzersizlerini içeren farklı iki program uygulanmıştır. Çalışmaya katılan sporcuların germe egzersizleri öncesi ve germe egzersizleri sonrası performansları dikey sıçrama testi ile; esneklik düzeyleri otur-uzan testi ile değerlendirilmiştir. Sporcuların 15 saniye, 10 tekrarlı germe egzersizlerini yaptığında esnekliklerinde anlamlı artışın olduğu saptanmıştır (p<0.05). Dikey sıçrama testlerinde ilk ve son değerlendirmeleri arasında anlamlı bir fark olmadığı bulunmuştur (p>0.05). 15 saniye, 10 tekrarlı ve 30 saniye, 5 tekrarlı statik germe egzersizlerinin performans üzerine pozitif ya da negatif bir etkisi olmadığı sonucuna varılmıştır.
151-157