You are here

PUBERTE ÖNCESİ DÖNEMDE DENGE VE ESNEKLİĞİN ÇEVİKLİK ÜZERİNE ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

THE EFFECTS OF BALANCE AND FLEXIBILITY ON AGILITY IN PREPUBERTE PERIOD

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to determine the effects of balance and flexibility on agility in prepuberte period children. A total of 35 subjects (20 boys and 15 girls) aged 11.12±0.96 years were participated to the study voluntarily. Height and weight measurements and BMI calculation, agility (illinois agility test), balance (flamingo test) and flexibility tests (sit-reach test) were applied to participants. Data were analyzed by using SPSS 12.0 statistical package program. Pearson correlation test was used to determine the relationships between the agility, balance and flexibility factors. Measurement results were as follows; height 139.95±7.59 cm., weight 35.34±7.81 kg., BMI 18.17±2.91 kg/m2, illinois agility run test 22.38±1.58 sec., flamingo balance test 6.50±5.07 and sit-reach test 23.32±4.72 cm., of participants. There were positive meaningful relationship between illinois agility test and flamingo balance test (p<.05). There were not any meaningful relationship between Illinois agility test and flexibility test (p>.05). Consequently, balance affects agility in positive way, but flexibility does not have any effect on agility in prepuberte period children. In this way, to improve the agility; these are proposed that dynamic balance developing workouts, that has positive effect on agility, could be placed in training sessions with agility developing training sessions. In this way; agility developing training sessions and dynamic balance developing workouts, that has positive effect on agility, could be proposed to improve the agility;
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmada; puberte öncesi dönemi çocuklarda, denge ve esnekliğin çeviklik üzerine etkilerini belirlemek amaçlandı. Araştırma; yaş ortalamaları 11.12±0.96 yıl olan, 35 (20 erkek, 15 kız) kişilik bir grup üzerinde yürütüldü. Grubun, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümleri yapılarak, beden kitle indeksi değerleri hesaplandı. Çalışmaya gönüllü olarak katılan araştırma grubuna, denge (flamingo) ve esneklik (otur-Uzan) testleri ile birlikte çeviklik testi (illinois) uygulandı. Araştırmadan elde edilen verilerin analizi SPSS 12.0 istatistik programıyla yapıldı. Uygulanan testlerin; ortalamaları, standart sapmaları ile en düşük ve en yüksek değerleri belirlendi. Denge ve esneklik ile çeviklik arasındaki ilişkiler pearson korelasyon testiyle belirlendi. Araştırma grubunun; boy ortalamaları 139.95±7.59 cm., ağırlık ortalamaları 35.34±7.81kg., BKİ (kilo/boy2) değerleri ortalamaları ise 18.17±2.91 kg/m2 olarak bulundu. Araştırma grubunun; illinois çeviklik testine göre çeviklik değerleri ortalamaları 22.38±1.58sn., flamingo denge testi ortalamaları 6.50±5.07adet, otur-uzan testi ortalamaları 23.32±4.72 cm., olarak ölçüldü. Illinois çeviklik testi ile denge arasında pozitif yönde istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmakta (p<.05), ancak Illinois çeviklik testi ile esneklik arasında istatistiksel olarak anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır (p>.05). Sonuç olarak; puberte öncesi dönemi çocuklarda; denge, çevikliği olumlu yönde etkilemekte ancak; esneklik, çevikliği etkilememektedir. Sonuçlar doğrultusunda; çevikliğin geliştirilmesi için çevikliği arttırıcı çalışmaların yanı sıra, çevikliğin artmasını sağlayan dinamik denge özelliğinin de geliştirilmesine yönelik çalışmalara yer verilmesi önerilmektedir.
9-12