You are here

TÜRKİYE’DE BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULLARINDA ÇALIŞAN YÖNETİCİLERİN YÖNETİCİLİK VİZYONUNA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

IN THE RESEARCH, FIND OUT OPINIONS TOWARDS VISION OF MANAGER SHIP OF MANAGERS WORKING AT PHYSICAL EDUCATION AND SPORT DEPARTMENTS OF UNIVERSITIES IN TURKEY

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to find out positiveness degree of opinions towards vision of manager ship of managers working at physical education and sport departments of universities in Turkey. Confined to the managers working at physical education and sport departments of universities in Turkey that includes 350 managers. In the study, a group of managers have been selected in nine universities that include 72 managers. However, 54 of them were available. The scale of attitude used in the study is the ‘Likert type scale’ which was developed by Le Sourd S.J and Grady ML in order to measure the attitudes of the managers towards improving vision and used by Ş.Şule Erçetin in 1998 in her research as adapted into Turkish. This scale is based on the view of ‘abstracting via measuring the individuals’ own statements. The questionnaire used to measure the positiveness degree of opinions of the managers towards vision of managership consists of two parts. The first part includes demographic information about the managers; university and department they graduated, their titles, department, tasks and the fields they work. The second part consists of 25 items each oh which includes a positive view towards developing visions of managers. The factor of reliability of the questionnaire has been found .88 Frequency (%) and one way variance analyze from statistical techniques and signifance level of 0.05 for statistical signifance have been used in the study. In conclusion, the attitudes towards vision of managership of managers working at physical education and sport departments of universities in Turkey has been found as ‘positive’ and ‘very positive’. Furthermore, it is detected that there are significant differences between the opinions of the university managers towards vision depended on their titles, departments, tasks and the fields they work. According to this, it has been found out that assistant professors working as manager at universities, directors of department and university managers having education on sports have more positive opinion towards vision.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; Türkiye’deki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında çalışan yöneticilerin yöneticilik vizyonuna yönelik görüşlerinin olumluluk derecesini saptamaktır Araştırma; Türkiye’deki Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında çalışan yöneticilerle sınırlı olup, evreni yaklaşık 350 yöneticiden oluşmaktadır. Çalışma grubu olarak 9 Üniversiteden yaklaşık 72 yönetici çalışma grubu olarak alınmış, ancak 54 yöneticiye ulaşılmıştır. Araştırmada kullanılan ölçek; Le Sourd. S.J., ve Grady M.L., tarafından, yöneticilerin ‘vizyon geliştirmeye ilişkin görüşlerini’ belirlemek amacıyla geliştirilen ve 1998 yılında Ş.Şule Erçetin araştırmasında Türkçeye uyarlayarak kullanılan, ‘bireyin kendi ifadelerinin ölçülmesi aracılığıyla, özetlenmesi’ görüşü esas alınarak hazırlanmış Likert tipi ölçektir. Yöneticilerin yöneticilik vizyonuna ilişkin görüşlerinin olumluluk derecesini ölçmek için kullanılan anket iki bölümden oluşmaktadır. Birinci bölüm, yöneticilerin demografik bilgilerinden, mezun oldukları üniversite ve bölüm, görev ünvanları ve bölümlerinden, yönetimdeki görevleri ve çalıştıkları alandan oluşmaktadır. İkinci bölüm ise, her biri okul yöneticilerinin vizyon geliştirmelerine ilişkin olumlu bir görüş içeren 25 maddeden oluşmaktadır. Anketin güvenilirlik katsayısı α=.88 olarak bulunmuştur. Araştırmada, istatistiki tekniklerden frekans (%) ve tek yönlü varyans analizi, istatistiksel anlamlılık için ise 0.05 anlamlılık düzeyi seçilmiştir. Sonuçta, Türkiye’de Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokullarında çalışan yöneticilerin yöneticilik vizyonuna ilişkin görüşleri, ‘olumlu’ ve ‘çok olumlu’ olarak saptanmıştır. Ayrıca, Yüksekokul yöneticilerinin vizyona ilişkin görüşleri ile görev ünvanları, bölümleri, yönetimdeki görevleri ve çalıştıkları alanlara bağımlı olarak aralarında anlamlı farklılıklar olduğu tespit edilmiştir. Buna göre Yüksekokulda yöneticilik görevi yapan yardımcı doçent, bölüm başkanı ile spor eğitimi almış yüksekokul yöneticilerinin vizyona ilişkin görüşlerinin daha olumlu olduğu saptanmıştır.
101-106