You are here

FARKLI BRANŞLARDAKİ SPORCULARIN DENGE PERFORMANSLARININ KARŞILAŞTIRILMASI

THE COMPARISON OF BALANCE PERFORMANCE OF THE ATHLETES WHO ARE IN DIFFERENT BRANCHES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this study was to compare the balance parameters of the sportsmen who are in different branches. In this study, 13 basketball players, 9 gymnastics and 13 football players were included, who are still active players and volunteered to join. The average age, height and weights of the subjects were, in basketball players; 20.85 years, 192.25 cm and 87.85 kg, in gymnastics; 21.11 years, 173,44 cm and 66.16 kg, and in football players; 21.31 years, 174,39 cm and 70.07 kg. None had any history of vestibular or neurological disease. Dominant leg, nondominant leg, both leg static balance and dynamic balance measurements of the subjects were analyzed with KAT 2000 (Kinesthetic Ability Trainer) stabiliometer. SPSS for Windows 11.00 package program was used in the statistical evaluation of the datum. Level of significance was set at 0.05. There was significant correlations between body mass and dominant leg static balance scores, body mass and nondominant leg balance scores, body mass and both legs balance scores, height and dominant leg balance sceres, height and nondominant leg balance scores (p<0.05). No significant correlation were obtained among other parameters. According to the results the comparison of balance scores among the branches; dominant, nondominant, both leg static balance scores and dinamic balance scores were found in basketball and gymnastics branches as; p<0.05 meaning level. Both leg static balance scores was signifcantly different in basketball and football branches. The dynamic balance score was found in gymnastics – football branches different in meaning level (p<0.05, p<0.01).
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı: Farklı yapısal özellikler taşıyan üç ayrı spor branşının gerektirdiği denge düzeylerini tespit etmek ve branşlara göre denge performanslarını karşılaştırmaktır. Çalışmaya, halen aktif olarak spor yapan ve araştırmaya gönüllü olarak katılmayı kabul 13 basketbolcu, 9 cimnastikçi ve 13 futbolcu olmak üzere toplam 35 erkek sporcu dahil edilmiştir. Deneklerin yaş, boy ve vücut ağırlığı ortalamaları sırasıyla: basketbolcularda 20.85 yıl, 192.25 cm ve 87.85 kg, cimnastikçilerde; 21.11 yıl, 173.44 cm ve 66.16 kg, futbolcularda; 21.31 yıl, 174.39 cm ve 70.07 kg’dır. Denekler, son bir yıl içerisinde nörolojik hastalık, vestibüler-vizüel rahatsızlık veya son 6 ay içerisinde ciddi bir alt ekstremite sakatlığı geçirmemiş bireylerden seçilmişlerdir. Denge ölçümleri KAT 2000 (Kinesthetic Ability Trainer) ile gerçekleştirilmiştir. Her bir deneğin dominant, nondominant, çift bacak statik test ve dinamik test skorları olmak üzere toplam 4 ayrı denge ölçümü yapılmıştır. Verilerin istatistiksel analizleri SPSS for Windows 11.0 paket programında gerçekleştirilmiş ve anlamlılık seviyesi 0.05 olarak kabul edilmiştir. Dominant ve nondominant bacak statik denge test skoru ile boy ve vücut ağırlığı arasında, çift bacak statik denge test skoru ile sadece vücut ağırlığı arasında anlamlı düzeyde bir korelasyon tespit edilmiştir (p<0.05). Basketbol ve Cimnastik branşları arasında tüm denge testlerinde istatistiksel olarak anlamlı düzeyde farklılık tespit edilirken basketbol ve futbol branşları arasında çift bacak statik denge skorunda ve cimnastik ile futbol branşları arasında dinamik denge skorları anlamlı düzeyde farklı bulunmuştur (p<0.05, p<0.01). Sonuç olarak: Cimnastikçilerin denge performansının basketbolculara göre daha yüksek olduğu, futbolculara göre ise sadece dinamik denge performansının daha gelişmiş olduğu saptanmıştır. Futbolcuların denge performanslarının hem basketbolculara hem de cimnastikçilere yakın olduğu, basketbolcuların ve futbolcuların denge yetisi bakımından birbirine benzer özelliklere sahip oldukları belirlenmiştir.
115-122