You are here

BEDEN EĞİTİMİ ÖĞRETMENLERİ İLE DİĞER BRANŞ ÖĞRETMENLERİNİN PROBLEM ÇÖZME BECERİSİ AÇISINDAN KARŞILAŞTIRILMASI

COMPARING THE PHYSICAL EDUCATION TEACHERS AND THE OTHER BRANCH TEACHERS IN THE ASPECT OF PROBLEM SOLVING

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
To analize the difference of perception levels of the pysical education teachers and the other branch teachers.The sample group of the research is containg the 194 physical education teachers and 118 the other branch teachers (social sciences, science technology, foreign language) totally 312 teachers. Data had been collected by the help of the scale contains six under scales improved by P. P. Heppner and C. H. Petersen (1982) and originally called “Problem Solving İnventor, Form-A (PSI-A)”. For data analizing; t test and F test hed been used. The difference betveen the groups hed not been found sensible (p>0.05). The difference betveen the scores which had been taken in the aspect of the marital status had been found sensible (p<0.05). Although a sensible difference has not been found betveen the physical education teachers and the other branch teachers in the direction of comprehensling the capacity of problem solving, the average of physical edication teachers had been found low compared with the other group. Should be given more importance to educate the physical education teachers.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın genel amacı; beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenlerinin problem çözme becerisindeki algılama düzeyleri arasındaki farkı analiz etmektir. Araştırmanın örneklem grubunu; 194 beden eğitimi öğretmeni ile 118 diğer branş öğretmeni (sosyal bilgiler, fen bilgisi, felsefe ve yabancı dil grubu) olmak üzere toplam 312 öğretmen oluşturmaktadır. Veriler, 1982 yılında P.P Heppner ve C. H. Petersen tarafından geliştirilen ve özgün adı “Problem Solving Inventory, Form-A (PSI-A) olarak adlandırılan ve altı alt ölçekten oluşan ölçek yardımıyla toplanmıştır. Verilerin analizinde t testi ve F testi kullanılmıştır. Ölçekten alınan toplam puanlar bakımından branş ve cinsiyet değişkeni açısından gruplar arasındaki faklılık önemli bulunmamıştır (p>0.05). Medeni durum değişkeni açısından puanlar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (p<0.05). Alt ölçeklerden “aceleci yaklaşım” ve “kaçıngan yaklaşım” açısından gruplar arasındaki farklılık önemli bulunmuştur (p<0.05). Problem çözme becerisini algılama yönünden toplam puan bakımından beden eğitimi öğretmenleri ile diğer branş öğretmenleri arasında önemli bir farklılık bulunmamasına rağmen, beden eğitimi öğretmenlerinin ortalamaları diğer gruba göre düşük bulunmuştur. Beden eğitimi öğretmenlerinin bu konuya yönelik eğitimlerine daha fazla önem verilmesi gerekmektedir.
55-60