You are here

SEKİZ HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZ PROGRAMININ SEDANTER ORTA YAŞLI BAYANLARIN VÜCUT KOMPOZİSYONU VE KAN LİPİDLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

THE EFFECTS OF 8 WEEKS AEROBIC EXERCISE PROGRAM ON BODY COMPOSITION AND BLOOD LIPIDS OF MIDDLE AGED SEDENTARY FEMALES

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study was to asses the effect of 8 weeks aerobic (jog-walk) exercise program on body composition and blood lipids of sedentary middle aged females. Subjects of the study composed of 15 voluntary healthy sedentary females mean aged 39,13±5,41 years who were in pre-menopausal phase. Exercise they were warned not to participate in any other exercise programs during 8 weeks period. The subjects performed aerobic exercise program three sessions per week and each session lasted 30-45 min. The intensity of exercise was 40-60 % which was determined by Carvonen method. The body weight, resting heart rate, body fat percentage and blood lipids mesurements were done before and after exercise program. Statistical analysis of data were done by using paired t-test. At the end of the study, results indicated that although there were significant decreases in body weight, resting heart rate, body fat percentage and LDL-C values (P<0.05, there were significant increases (P<0.05) in HDL-C values. Consequently, this study supported that aerobic exercise which was performed properly and in long period lead to positive effect on body composition and blood lipid parameters of middle aged females. For this reason, it can be claimed that this type of aerobic exercises have important role to prevent cardiovascular risk factors and to control body composition.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma orta yaşlı sedanter bayanlara 8 haftalık aerobik (koş-yürü) egzersiz programının vücut kompozisyonu ve kan lipidleri üzerine etkisini incelemek amacı ile yapılmıştır. Denekler; pre menopoz yaş ortalamaları 39,13±5,41 yıl olan 15 gönüllü-sağlıklı sedanter bayandan oluşturuldu. Çalışmaya katılan denekler çalışma süresince başka bir egzersiz programı uygulamamaları yönünde uyarıldılar. Deneklere haftada 3 gün 30-45 dakika süreli aerobik egzersiz programı uygulandı. Egzersizin şiddeti % 40-60 olarak Karvonen metodu ile belirlendi. Deneklerin egzersiz programı öncesi ve sonrası vücut ağırlığı, istirahat kalp atım sayısı,vücut yağ yüzdesi ve kan lipidleri ölçümleri yapıldı.Verilerin istatistiksel analizleri paried t-testi ile yapıldı. Çalışma sonunda, deneklerin vücut ağırlığı, istirahat kalp atım sayısı,vücut yağ yüzdeleri ve LDL–Kolesterol’ünde çalışma öncesine göre anlamlı bir azalma, HDL– Kolesterol değerlerinde ise anlamlı bir artış (P<0,05) tespit edilmiştir. Sonuç olarak, düzenli ve uzun süreli yapılan aerobik egzersizin orta yaş bayanlarda vücut kompozisyonu ve kan lipid parametreleri pozitif etkilere sebep olduğu saptanmıştır.Bu nedenle bu tip aerobik antrenmanların kardiovasküler risk faktörlerinden korunma ve vücut kompozisyonunun düzenlenmesi açısından etkili olduğu söylenebilir.
57-61