You are here

ALT SOSYO-EKONOMİK YAPIYA SAHİP AİLELERİN ÇOCUKLARINA SPOR YAPTIRMA DÜŞÜNCELERİNİN İNCELENMESİ (MUĞLA ÖRNEĞİ)

AN INVESTIGATION OF THE VIEWS OF THE FAMILIES FROM LOWER SOCIO-ECONOMIC CLASS ABOUT MAKING THEIR CHILDREN DO SPORT

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
This study has been carried out to investigate the views of the families of lower socio-economic class in Muğla about making their children do sport. The study was carried out with 30 families of lower socio-economic class who live in Saburhane District in Muğla. The survey questionaire developed by the researcher was applied by face to face interviewing the participants. The data gathered in the research was evaluated with a pecentage calculation. As a result, it has been found out that the families have a positive idea about their children’s doing sport, their financial condition is a negative factor in doing the sport their children want to do, they support the idea that their daughters should do sport in appropriate clothes, and they know that sport is good for their children’s health, but they do not believe they can contribute to their training.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma Muğla ilinde alt sosyo-ekonomik grupta yer alan ailelerin çocuklarına spor yaptırma düşüncelerinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Araştırma Muğla İli Saburhane mahallesinde ikamet eden, alt gelir gurubuna mensup 30 aile ile yapılmıştır. Araştırmacı tarafından geliştirilen anket, denekler ile yüz yüze görüşülerek uygulanmıştır. Araştırmadan elde edilen bulguların değerlendirilmesinde yüzde hesaplaması yapılmıştır. Sonuç olarak; ailelerin çocuklarının spor yapmaları konusunda olumlu düşüncelere sahip oldukları, çocuklarının istedikleri sporu yapması konusunda maddi güçlerinin olumsuz bir etken oluşturduğu, kız çocukların uygun kıyafetlerle spor yapmalarını destekledikleri, çocuklarının sağlığı için sporun yararlı olduğunu bildikleri ancak eğitimlerine katkıda bulunabileceğine inanmadıkları ortaya çıkmıştır.
34-44

REFERENCES

References: 

Alpman C,(1972),“Eğitim Bütünlüğü İçinde Beden Eğitimi ve Çağlar Boyunca Gelişimi”, Millî Eğitim Basımevi, s.2-3, İstanbul
Amman.M.T.,(2005) “Kadın ve Spor”, Morpa Kültür Yayınları,s:64-139,İstanbul
Çelik İ.İ.(2002).Sporun Sosyalleşme Sürecindeki Rolü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, N.Ü.Sosyal Bilimler Enstitüsü, Niğde, s.35-37, Niğde (Danışman: Nedim Çetin)
Erdemli A.,(1991) “Spor Ahlakı ve Spor Felsefesine Yeni Yaklaşımlar”, Meya Matbaacılık, İstanbul
Fişek. K.,(1980) “Spor Yönetimi”, A. Ü. S. B. F. Yayınları No: 445,Ankara
Fişek. K.,(1985),“100 Soruda Türk Spor Tarihi, Gerçek Yayınevi”
Gezgin, M. F., Amman, T.,(1993)“Temel Eğitimde Yararlılık Açısından Spor Olgusu”, Eğitim Kurumlarında Beden Eğitimi ve Spor II. Ulusal Sempozyumu, Manisa
Kale Rasim,(1994)“Toplum ve Olimpik Başarı”, Türkiye ve Olimpiyat Sempozyumu, 17-18 Kasım, İstanbul
Kara D.(2006).Sporun Topluma Yaygınlaştırılmasında Sosyo-ekonomik Faktörlerin Araştırılması, Niğde İli Örneği, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Niğde Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, s.19-29, Niğde (Danışman: Serkan Hazar)
Küntay, E.,(1991)“Çocuk ve Gençlerde Davranış Bozukluğunu Düzeltici Önlem Olarak Spor” Meya Matbaacılık, İstanbul
SPOR YÖNETİMİ VE BİLGİ TEKNOLOJİLERİ DERGİSİ ISSN: 1306-4371 CİLT:7 SAYI:1 2012
ELEKTRONİK DERGİ
44
McKay, J. P., Pearson, K.,(1988)“Sociodemagraphic Characteristics of Elite Australian Athletes”, Eds: Mangon, J. , Small, R. , Sport, Culture and Society, New York
Mcpherson, B. D., Curtis, J. E. , Loy, J. W.,(1989)“The Social Significance of Sport”, Human Kinetics Book, Champaingn Illinois
Nowak, W.,(1969)“Social Aspects of Polish Boxers and Their Environment In The Light of Questionnaires and Surveys”, International Review of Sport Sociology, 4
Pavio, G. R.,(1973)“An Analysis of The Social Class of the 1972 Australian Olympic Team, Australian Jaornal of Physical Education”, 61
Renson, R.,(1976)“Social Status Symbolism of Sport Stratification”, Hermers, 10, 1976
Sunay, H.(1998).Spor Yöneticilerinin Nitelikleri, Beden Eğitimi Ve Spor Bilimleri Dergisi, Cilt: 3, Sayı.1, s.21, Ankara
Şahin, M., “Spor Ahlakı ve Sorunları”,Evrensel Basım Yayın. 1998.s.32-34
Takenoshita, K., “The Social Structure of The Sport Population in Japan”, International Review of Sport Sociology, 2, 1967
Yetim A.(2005).Sosyoloji ve Spor, Morpa Kültür Yayınları, s.131-209, İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com