You are here

Genç Futbol Oyuncularında İzokinetik Kuvvetin Sprint Süratine Etkisinin Araştırılması

Research About The effect Of Isokinetic Force On Sprint Speed In Young Soccer Players

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
To research the relation between isokinetic knee power and sprint speed in young male soccer players, 51 young volunteer players were taken as test subjects. Their average age was =18.220±1.190 years, average height was =177.675±6,616cm, average body weight was =69.539±7,199kg. and they were playing in Candidates for Professional Soccer (PAF) teams of three professional clubs in Istanbul in season 2003-2004. These players have been playing soccer at least for five years, they were regularly training for 4-5 times a week, playing a league match once a week, and they have not been exposed to any in¬jury short period before the tests. Soccer players in the test group were subject to sprint test and isokinetic tests besides normal training and league matches. Newtest Powertimer System device was used for sprint speed test, and Cybex Extremity System 340 device was used for isokinetic power test. The players' sprint times were measured for 0-3, 0-10, 0-20, 0-30, 0-40 meters. For isokinetic knee power measurement, peak tork values for flextion and extension were mea-sured for both knees and peak values' percentage according to body weight (BW%) and total work were calculated. As a result of statistical evaluations, sprint times relations between each other were fo¬und significantly high. Especially the relations between sprint times in 0-20, 0-30, 0-40 me¬ters were very high and depending upon that high relation, it can be said that players'sprint times can be defined by their sprint times in 0-20, 0-30 meters. Regarding relations between isokinetic tests and sprint times, significant relations were only found between 0-3 meter sprint time and peak power in left knee extension 300o/sec. With these results, it is not much possible to say that isokinetic knee power is the determinant of sprint speed. Thus, isokinetic power training is not enough in improving soccer players' sprint ti¬mes, additional training techniques are needed.
Abstract (Original Language): 
Genç erkek futbol oyuncularının izokinetik diz kuvvetleri ile sprint süratleri arasındaki iliş-kinin araştırılması amacıyla yapılan araştırmaya yaş ortalaması =18.220±1.190yıl, boy or¬talaması =177.675±6,616cm, beden ağırlığı ortalaması =69.539±7,199kg. olan ve 2003-2004 futbol sezonunda İstanbul'daki üç profesyonel kulübün Profesyonelliğe Aday Futbolcu (PAF) takımlarında oynayan 51 gönüllü genç futbol oyuncu denek olarak alın¬mıştır. Bu oyuncular en az 5 yıldır haftada 4-5 kez düzenli antrenman yapan ve en az 5 yıldır haftada 1 lig maçı oynayan, kısa süre önce herhangi bir sakatlık geçirmemiş futbol-culardan oluşmaktaydı. Denek grubu sporcularına, normal antrenman ve lig maçlarının yanında sprint testleri ile izokinetik testler uygulanmıştır. Sprint sürati testi için Newtest Powertimer System, izoki¬netik kuvvet testi için Cybex Extremity System 340 cihazlarını kullanılmıştır. Araştırmada oyuncuların 0-3, 0-10, 0-20, 0-30, 0-40 metrelerdeki sprint koşu süreleri ölçülmüştür. İzo-kinetik diz kuvveti ölçümleri için hızları 60-80-300o/sn'de ayarlanan cihazda her iki diz için açma ve kapama (fleksiyon/ekstensiyon) peak tork değerleri ölçülmüş ve vücut ağırlığına göre (%BW) peak değerlerinin yüzdeleri ile yaptıkları toplam iş (Work) verilerine bakılmıştır. Yapılan istatistik değerlendirmeler sonunda sprint sürelerinin kendi aralarındaki ilişkileri yüksek düzeyde anlamlı bulunmuştur. Özellikle 0-20, 0-30, 0-40 metrelerdeki sprint sü¬rati sürelerinin kendi aralarındaki ilişkiler çok yüksek düzeydedir ve bu yüksek ilişkiye bağlı olarak sporcuların sprint sürelerinin 0-20, 0-30 m. arasındaki mesafelerle belirlenebileceği söylenilebilir. İzokinetik testler ile sprint süreleri arasında bakılan ilişkilerden sadece 0-3 metre sprint sü¬resi ile sol diz ekstansiyonun 300o/sn'deki peak kuvveti arasında anlamlı ilişki bulunmuştur. Bu sonuçlara göre, izokinetik diz kuvvetinin sprint süratinin belirleyicisi olduğunu söyle¬mek pek olanaklı değildir. Bu nedenle futbolcuların sprint süratlerinin geliştirilmesi ama¬cıyla izokinetik kuvvet antrenmanları yeterli sayılmamalı, ek antrenman teknikleri kullanıl¬mamalıdır.
157-161

REFERENCES

References: 

1. Açıkada, C. (1991). Kuvvetin Mekanik Temeiieri. Antrenman Bii-gisi Sempozyumu, Hacettepe Üniversitesi, Spor Biiimieri ve Teknoiojisi Böiümü, Yayın No:4,ö,90, Ankara.
2. Afyon, Y.A. (1994). Futboida Öğrenme ve Öğretme Teori ve Mo-deiier. Yayınianmamış Doktora Tezi, Marmara Ünv. Sağiık Biiimie-ri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor Anabiiim Daiı, istanbui.
3. Astrand PO., Kaare R. (19SB). Textbook Of Work Physioiogy. Third Editio Mc Graw-Hiii Book Company, Newyork
4. Aydoğdu, T.J., Atay, G., Kaiyon, T.A. (1992). Yağmur H. Bayan Basket boicuiarda Diz ve Ayakbiieği izokinetik Öiçümieri ve Uyiuk Baidık Kaiıniık iarı Arasındaki iiişki. II. Spor Biiimieri Kongresi, Ankara.
ö. Bangsbo, J. (199B). Futboida Fizik Kondisyon Antrenmanı. Çev. Hindai Gündüz, 1. Baskı, TFF Eğitim Yayıniarı, istanbui, B. Baisom, P. (1994). Sprint Performance in soccer, Science and Foot-baii. Sayı No: S.
7. Bompa, T O. (199S). Antrenman Kuramı ve Yöntemi. Çev.: Kes¬kin i, Tuner B, Bağırgan Yayınevi, Ankara.
5. Charies, G I., Rider, R.A, Emiiy M., Haymes and Grean K.D. (19S3). Isokinetic Torqueue Differences Between Coiiege Femaie Varsity Basket baii and Track Athietes. J. Sports Med 23.
9. Çimen O. (1994). Çabuk Kuvvet Çaiışmaiarının 1B-17 Yaş Grubu Er-
kek Masa Tenisçiierin Bazı Motorik Özeiiikierine Etkisi. Gazi Üniversitesi
Sağiık Biiimieri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabiiim Daiı, Yayınian-
mamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara,
10. Çoiakoğiu, M., Seiamoğiu, S., Gündüz, N., Acarbay, Ş., Ço-
iakoğiu, S. (1993). Sprint ve Atiayıcıiarın Hamstring-Quadrıceps Kuvvet
Oraniarının Düzeitiimesinde izometrik Egzersizierin Etkiieri. Spor Biiimieri
Dergisi, Ciit: 4, Sayı: 1, Ankara.
11. Copiin T N. (1971). Isokinetic Exercise. Ciinicai Usage N.A.T.A.
12. David H., Perrin, PhD, AT. C. (1993). Isokinetic Exercise and Asses-ment. Universit of Virginia, Ciariottesviiie.
13. Doiu E. (1993). Sprintte Kuvvetin Önemi ve Geiiştiriimesi. Atietizm Biiim ve Teknoiojisi Dergisi, Sayı: 12, Ankara.
14. Dündar U. (199S). Antrenman Teorisi. Küitür Ofset, Ankara.
1ö. Fox EL, Mathews KD. (19SS). The Physioiogicai Basic of Physi-cai Education and Athietic. W.B. Sounders Company, Philadelphia. 1B. Garganta J. ve ark. (1993). Comparative Study of Expiosive Leg Strength in Eiite and Non-Eiite Young Soccer Piayers, Science and Foot-
baii.
17. Güler D. (1990). Sporcularda, Sıçramada Etken Olan Alt Extré¬mité Kaslarının Gelişmesini Sağlayan Çalışmalar Üzerine Bir Araştır¬ma. Yüksek Lisans Tezi, Bursa.
18. Günay M, Yüce i.A. (2001). Futbol Antrenmanının Bilimsel Temelleri Gazi Kitabevi, 2. Baskı, Ankara.
19. Gür H, Pündük Z, Toker F, Küçükoğlu S. (1998). Sprint Başarısı: Multi¬Eklem izokinetik Kas Kuvvet ve Takoz Çıkış Diz Açısının
Etkileri. 5. Spor Bilimleri Kongresi, 5-7 Kasım, Ankara.
20. Kalyon TA. (1995). Spor Hekimliği, Sporcu Sağlığı ve Spor Sakatlıkları . Gata Basımevi, Ankara.
21. Konter E. (1997). Futbolda Süratin Teori ve Pratiği. Bağırgan Yayınevi, Ankara.
22. Morris AF., Clarke AH. (1983). Time to Maximal Voluntary IsometricC ontraction (Mvc) For Five Different Muscle Groups in Collese Adults, Re¬search Quarterly For Exercises and Sport. Volume: 54 No:2.
23. Muratlı S. (1991). Çocuk ve Gençlerde Kuvvet Gelişimi. Hacette¬pe Üniversitesi Spor Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu Antren¬man Bilimleri Sempozyumu, Yayın No:4, Ankara.
24. Özmen Ö. (1998). Hazırlık Dönemi Çalışmaları. Türkiye Futbol Fede¬rasyonu Eğitim Yayınları. istanbul.
25. Şahinkaya T. (1996). Sedanter Erkeklerde izokinetik Diz Ekstension/Fl exion ve Ayak Bileği Plantar/Dorsi Flexion Çalışmalarının Patlayıcı Güce Etkisi. Yüksek Lisans Tezi, istanbul.
26. Sans S.R. (1994). Match Analysis, Science and Football. Sayı No: 82 7. Sevim Y. (2000). Antrenman Bilgisi. Tutibay Ltd, Ankara, 1997.

28. Tamer K. Sporda Fiziksel-Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve De-ğerlendirilmesi, II. Baskı, Bağırgan Yayınevi, Ankara.
29. Weineck J. (1988). Optimales Traning. Erlangen. Perimed Fach¬buch.
30. Yalçıner M. (1993). Süratin Mekanik ve Fizyolojik Özellikleri. TC. GSG M Spor Eğitim Dairesi Başkanlığı, Yayın No: 118, Ankara.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com