You are here

18-21 Yaş Arası Erkek Hentbolcularda Hazırlık Döneminde Uygulanan Çabuk Kuvvet Antrenmanının Fiziksel Ve Motorik Özelliklerinin İncelenmesi

The Analysis Of The Physical And Motor Characteristics Features Of The Speedy Power Exercised Applied To The Preparation Period To Male Handball Players Of 18-21 Age Range.

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to identify the effect of physical parameters of conducted power training which is applied during the preparation period of the 18-21 year-old male handball players. The study was applied (contucted) on 30 male handball players, who were aged between 18-21 years old. The subjects were students in Physical Education and Sports High School of Niğde University. 15 of the athletes composed the athletes composed the ex-perimental group who were selected by random selection method. And the rest 15 sub¬ject composed the control group. A six-week training program was applied to the experimental group. Three measurements was applied both on experimental and control group. The first mea-surement was applied before the training program was contudted, the second measurement was applied in the middle of the six week training program and the final measurement was contucted The experimental group subjects traind 4 day a week, during the six week. The subjects composing control group of the study did not, get any special training programme. In the statistical analysis, means (x), standart difference (sd) and t-test took part. In this study, the groups were applied lots of tests like abdominal, thigh, triceps, biceps, suprailiac, fat rate of the and jum¬ping on two legs, tarzan ladder, technical speed running tests. According to the average values of 3 measurements between the experimental group and control group, there was no significant difference found (p>0.05). However, significant deve¬lopments were determined in the measurement values of weigth, subscapulae, dynamic tests of right and left hand dyna¬mometer and slalom, throwing the medicine ball over head using both hands and sports motoric tests. As a result, the research identified that the conducted power training program affected the, general strength and sports mo¬toric properties of the 18-21 years old male handball players.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma, 18-21 yaş arası erkek hentbolcularda hazırlık döneminde uygulanan çabuk kuvvet antrenmanının fiziksel ve motorik özelliklerine etkisini belirlemek ve hentbolculara uygulanan antrenman programı ile fiziksel ve fizyolojik yapılarının daha düzenli gelişip gelişmediğinin incelenmesi amacıyla yapılmıştır. Bu çalışma; yaşları 18-21 arasında değişen Niğde Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yük-sekokulundaki 30 Erkek Hentbolcu üzerinde uygulanmıştır. Deney grubuna tesadüfi yön¬temle 15 sporcu alınmıştır ve altı haftalık bir antrenman programı uygulanmıştır. Kontrol grubuna, yine tesadüfi yöntemle aynı yaş grubu 15 sporcu alınmıştır ve herhangi bir an¬trenman programı uygulanmamıştır. Deney ve kontrol grubuna 3 ölçüm uygulanmıştır. 1. ölçüm 6 haftalık antrenman progra¬mına başlamadan önce, 2. ölçüm 3 hafta sonra ve son ölçüm 6 haftanın sonunda yapıl-mıştır. İstatistiksel analizler, aritmetik ortalama (x), standart sapma (SD) ve t testi ile yapılmıştır. Deney grubundaki denekler 6 hafta boyunca, haftada 4 gün olmak üzere çabuk kuvvete yönelik antrenmanlara katılmışlardır. Kontrol grubundaki denekler ise, herhangi bir an¬trenman programı uygulanmadan kendi antrenmanlarını yapmıştır. Bu çalışmada deney ve kontrol grubu arasında, yapılan 3 ölçümün ortalama ölçüm de¬ğerlerine göre; abdominal, uyluk, triceps, biceps, suprailiac, göğüs bölgesi yağ oranı ve çift ayak sıçrama, tarzan merdiveni, branş teknik sürat koşusu spor-motorik testleri ölçüm değerlerinde istatistiksel olarak anlamlı bir fark saptanamamıştır (P>0,05). Ağırlık, subs-capula, sağ el dinamometresi, sol el dinamometresi dinamik testleri ve slalom, çift el sağ¬lık topunu baş üstünden atma spor-motorik testler ölçüm değerlerinde anlamlı gelişmeler saptanmıştır (P< 0,05). Sonuç olarak; 18-21 yaş grubu Erkek Hentbolcularda uygulanan çabuk kuvvet antrenman programının, genel kuvvet ve spor-motorik gelişimlerine etkisi olduğu çalışma sonucunda saptanmıştır.
47-52

REFERENCES

References: 

1. Çıngıllıoğlu, F.Ç.: "Çabuk Kuvvet İstasyon Çalışmasının 16-18 Yaş Grubu E: Hentbolcularda Bazı Motorik Özellikler Üzerine Etkisinin İn¬celenmesi", Gazi Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ana Bilim Dalı Yüksek Lisans Tezi. Ankara. 1996
2. Viviani, F.: The Somatotypeat Amateur İtalian Female Voleyball-Pla-yer. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, Vol: 33, S.34.1993
3. Tamer, K.: Sporda Fiziksel Fizyolojik Performansın Ölçülmesi ve De-ğerlendirilmesi". Bağırgan Yayınevi. Ankara.1999
4. Zorba, E.: "Fiziksel Uygunluk". Neyir Matbaası. Ankara.1998
5. Coşkun F.M.: "The Physiological capacities and characteristics of 18 to 20 years old male students of Hacettepe University, unpuplis-het master thesis" ANKARA 1989
6. Tamer, K. Zorba, E. Çınar, B.G.: "ODTÜ 1986-87 Öğretim Yılı İngi¬lizce Hazırlık Okulu Erkek Öğrencilerinin Çeşitli Fizyolojik Özellik ve Kap¬asitelerinin Ölçülmesi ve Değerlendirilmesi". Ankara. 1990.
7. Bale, P.: Relationship Among Physique, Strength, and Performan¬ce of students Journal of medicine" 1985
8. Sobush, D.C. and R.J. Fehring: "Physical Fitness of Physical The¬rapy Sutudents, Physical Therapy". 1983.
9. Kalkavan, A, Yaman, M. Karakuş,S. Torun, C.K. Yaman, Ç. Çihan,H. Zorba, E.: "K.T.Ü. Giresun Eğitim Fakültesi Öğrencileri Fizyolojik Özel¬likleri ve Antropemetrik Yapılarının Araştırılması". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Sayı 1. Cilt 2. Ankara. 1997.
10. Günay, M. Onay, M.: Artan Direnç Egz. ve Genel Max. Kuv. Ant.nın Kuv. Gelişimi, istirahat nabzı Kan Basınçları Aerobik Anaerobik Güç ve Vücut Komp. Etkileri. BESBD. Ankara. 1999
11. Zorba, E., Ziyagil, M.A., Erdemir, İ.: "Türk Rus Milli Takımlarının Bazı Fizyolojik Kapasite ve Antropometrik Yapılarının Karşılaştırılması". B.E.S.B.D. 1999.
12. Kalkavan, A, Yaman, M. Karakuş, S. Torun, C.K. Yaman, Ç. Çihan, H. Zorba, E.: "K.T.Ü. Giresun Eğitim Fakültesi Öğrencileri Fizyolojik Özel¬likleri ve Antropemetrik Yapılarının Araştırılması". Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi Sayı 1. Cilt 2. Ankara. 1997.
13. İşleğen, Ç.: Karamızrak, O: Ertat, A: Varol, R.; 15-17 Yaş Genç Mil¬li Futbol Takımlarının Bazı Sağlık Muayene Sonuçları. Vücut Komp. Ve Fiz. Uyg. Özl. Spor Hekimliği Dergisi. Ankara. 1989
14. Oppliger, R.A.: Nielsen and Vance, C.G.; "Wiestlers Minimal, We¬ighing , Antropometry Bioimpedance and Hydrotatiç Weighing comparet". 1991.
15. Zorba, E. Ziyagil, M.A. Doğu, G.: "Uluslararası ve Klasman Türk Fut¬bol Orta ve Yan Hakemlerin Fiz. Uyg. Ve Ant. Özl. Nin Belirlenmesi". B.E.S.B.D. 2000.
16. Kuter, M. Öztürk, F. "Türkiye Şampiyonu Yıldız Basketbol Takımı¬nın Fiziksel ve Fizyolojik Profilinin, Dereceye Giremeyen Bir Takımla Karşılaştırılması. Spor Bilimleri II. Ulusal Kongresi Bilgileri". H.Ü Yayınları. Ankara. 1992.
17. Kılıç, R. "Dairesel Çabuk Kuvvet Antrenmanın 14-16 Yaş Grubu Er¬kek Güreşçilerin Bazı Özellikleri Üzerine Etkisi". G.Ü. S.B.E. B.E.S. A.B.D. Yüksek Lisans Tezi Ankara. 1993
18. Seliger ve ark: Çeviri: Turnagöl, H.: Çekoslavakyada Somatik Fonk¬siyonel Motor Özelliklerin Ortalama Değerleri. Uluslararası Biyoloji Prog¬ramı Antrenman Bilgisi Sempozyumu, H.Ü.S.B. Yayını. Ankara. 1991.
19. Ziyagil, M.. A., Zorba. "Spor Bil. Der., H. Ü. Yayını", Ankara 1 Mart
1994.
20. William., C., Reid, R.M., and Coutts, R., "Observations Aerobic Po¬
wer of University Rugby Players and Professional Soccer Players", Bri¬tish j. Of Sports Med.Vol.7, 390-391, 1993
21. Çimem, O.: "Çabuk Kuvvet Çalışmalarının 16-18 Yaş Grubu Erkek Masa Tenisçilerinin Bazı Motorik Özelliklerine Etkisi", G.Ü. Sağlık Bi¬limleri Enstitüsü, B.E.S. Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 1995
22. Şenel, Ö.: "Effect of Continious and Interval Running Programs on Aerobic and Anaerobic Capasities of High School Boys-Aged 14-16 Year, ODTÜ Yüksek Lisans Tezi, 1991

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com