You are here

12-14 Yaş Futbolcuların Antrenörlerinden Algıladıkları Ve Tercih Ettikleri Lider Davranışları İle İlgili Sporcu Tatmini

12-14 Age Range Football Players Satisfaction On The Perceived And Preferred With The Leader Behaviors Of Their Coaches

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
This study is intended to state the difference between the preferred leadership behavi¬ours and those as perceived by the players of coaches of the Bank Asya Football 1. Lea¬gue and 2. League B category. It is also intended to determine the relationship between the satisfaction level of the athletes and the leadership behaviour of the coaches. To pro¬vide data, both Athletic Satisfaction Questionnaire (ASQ) and Leadership Scale for Sports (LSS) of Chelladurai have been applied. The research evaluates the leadership behavi¬our in 5 different aspects and the athletes' satisfaction in 7 different aspects. The data has been evaluated with the help of SPSS program and Frequency T Test, correlation, multi regression and ANOVA analysis have been applied. There were 85 defensive, 101 middle field, 45 offensive players and 32 goal keepers. 107 soccer players from the Turkish Bank Asya Football 1. League have participated in the research. They were. 31 defensive, 42 middle field, 25 offensive players and 9 goal¬keepers. Under the light of the athlete's qualities, certain differences in the aspects of au-tocratic behaviour and democratic behaviour have been found in the perceived leadership behaviour, whereas in the aspects of autocratic behaviour, positive feedback and social support in the preferred one. A distinction between the democratic and au¬tocratic behaviour aspects has been observed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma Bank Asya 1. Futbol Ligi ve 2. Lig B kategorisinde alt yapı akademi takımla¬rında futbol oynayan sporcuların antrenörlerinden algıladıkları lider davranışları tercih et¬tikleri lider davranışları arasındaki farkı sporcuların kendi görüşleri çerçevesinde tespit etmek ve sporcunun aldığı tatmin ile(tatmin düzeyi ile) lider davranışı arasındaki ilişkiyi be¬lirleme amacına yöneliktir. Veri elde etme aracı olarak Chelladurai'nin Sporda Liderlik Öl¬çeği ve Sporcu Tatmin Anketi uygulanmıştır. Lider davranışı beş alt boyut ile, Sporcu Tatmini 7 alt boyutu ile değerlendirilmiştir. Araştırmada futbolcunun oynamış olduğu mevki, yaşı, eğitim durumu, antrenörüyle birlikte çalışma süresi ve antrenörün yaşına göre de bulgular değerlendirilmiştir. Verileri SPSS paket kullanılarak analiz edilmiş, frekans, t testi, korelasyon ve ANOVA testi yapılmıştır. Araştırmaya Bak Asya 1.Futbol Ligi ve 2.Lig B kategorisinde alt yapı akademi takımla¬rında futbol oynayan 107 sporcu katılmıştır. Sporcuların 31'i defans, 42'i ortasaha, 25'i hücum ve 9'iu kaleci olarak görev yapmaktadır. Sonuç olarak; antrenörlerinde algıladık¬ları lider davranışı ile tercih ettikleri lider davranışlarının 2 alt boyutu, otokratik davranış ve demokratik davranış da farklılığa rastlanmıştır. Sporcuların görüşlerine bakıldığında mev¬cut olandan daha fazla demokratik davranış ve otokratik davranışı tercih etmektedirler. Araştırmada antrenör özellikleri kriter olarak alındığında algılanan ve tercih edilen lider davranışları ve tatmin arasında fark görülmezken, sporcu niteliklerine bağlı olarak tercih ettikleri lider davranışları arasında farklılığa rastlanmıştır.
200-203

REFERENCES

References: 

1. Chelladurai P., İmamuna H., Yamaguchi Y., Oinuma Y., Miauchi T. (1998). Sport Leadership in Cross-National Setting: The Case of Ja¬panese and Canadian Üniversity Atheletes, Journal of Sport and Exer¬cise Psychology, pp. 374-389, Vol. 10.
2. Cushion, C. J, Jones, R. L. (2001). A Systematic Observation of Pro-fessional Top- Level Youth Soccer Coaches, Journal of Sport Beha¬vior, 24: pp. 354-372.
3. Çakıoğlu, A. (2003). Futbolda Liderlik Ve Sporcu Tatmini: Tercih Edilen Ve Gerçek Lider Davranışı Arasındaki Uyum ve Sporcu pozis¬yonu Acısından Değerlendirilmesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Ananbilim Dalı, Yüksek lisans Tezi, S.63-65, Ankara
4. Çalışkan G. (2001). "Liderlik Açısından Antrenör Davranışlarının Sporcu Performansı Üzerine Etkisinin Değerlendirilmesi", Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, s. 24, 77¬89, Kütahya.
5. Erdem K. (2005). "Futbolda Kenar Yönetimi", Morpa Yayınevi, s. 10, İstanbul.
6. Körük E. (2003). Amatör Futbol Antrenörlerinin Liderlik Davranış Tip¬leri ve Kullandıkları Motivasyon Tekniklerinin Belirlenmesi. Yüksek Li¬sans Tezi, Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İstanbul.
7. Ramsay A. (2003). Learning From Mistakes: A Key to Positive Soc¬cer Coaching. Coach and Athletic Director, pp. 60-61, Vol. 73, No: 3.
8. Tatar G. (2009). "Futbolda Takım Birlikteliği ve Liderin Takım Birlik¬teliği Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi", Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora tezi, İstanbul
9. Türksoy A. (2008). " Futbolda Sporcu Tatmini ile Antrenörlerden Beklenilen ve Gerçekleşen Liderlik Davranışlarının Tespiti" Marmara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi, İstanbul

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com