You are here

MARKALI ÜRÜN TERCİHLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

THE INFLUENCE OF BRANDED PRODUCT PREFERENCES ON PURCHASING BEHAVIORS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In today’s competitive world, it is possible firms being different than others and taking place in consumer’s mind with branding. The brand is the most essential factor by grabbing consumer attention and encourages them to buy products. Beside the features of branded product, psychological, demographic or socio-economic characteristic, cultural factors have an impact on the purchasing preferences of customers. Here, product and brand are analysed within functional an symbolic dimensions at the stage of customers’ preferences of brand and product. During the consumer’s brand selection process, symbolical attributes provide customer to have positive idea about a brand and product while in functional process products’ physical functions and attributes are the functional on customers’ mind. With brand image firms try to construct a strong brand loyalty in customers’ mind and through this way it is basicly aimed to direct consumers to buy and consume their brands. In order to achieve this goal, firms use intensive advertisement campaigns and promotions. As a result of this, purchasing attitudes of society changes rapidly and deeply, and new consumption forms are being considered along the society, especially for new generations.
Abstract (Original Language): 
Markalar son yıllarda bireylerin satınalma davranışları üzerinde giderek daha fazla belirleyici olmaya başlamışlardır. Bugün işletmelerin yoğun rekabet ortamında rakiplerinden farklılaşması ve tüketicilerin zihinlerinde yer alması markalaşma ile mümkün olmaktadır. Markalaşma yalnızca toplumu oluşturan bireylerin tüketim kalıplarını ve alışveriş eğilimlerini etkilemekle kalmamakta, aynı zamanda işletmelerin ürün geliştirme ve satış/pazarlama stratejilerini de belirlemektedir. Tüketicinin markalı ürün satın alma tercihleri, hem ürün hem de marka açısından sembolik ve fonksiyonel olarak iki boyutta incelenebilir. Dolayısıyla, satın alma davranışı, mal ve hizmetlerin niteliklerinin yanısıra hedef alınan tüketici kitlesinin demografik, psikolojik, sosyolojik, kültürel ve durumsal özellikleri tarafından da etkilenmektedir. Asıl amaç marka imajı ve sağladığı sembolik fayda ile tüketiciler arasında bir marka farkındalığı oluşturmak ve markalı ürün bilincini kullanarak tüketim tarzlarına yön verebilmektir. Toplumun geniş bir kesiminde markalı ürün tercihleri satın alma davranışları üzerinde daha belirgin hale gelmekte; reklam,tanıtım faaliyetleri gibi zihin yönlendirme ve kontrol mekanizmaları aracılığıyla yeni tüketim kalıpları ve satın alma davranışları geliştirilmeye çalışılmaktadır.
FULL TEXT (PDF): 
243-268

REFERENCES

References: 

Aaker, A. David, Marcus, Burton & Cohen, Dorothy et. al, Modern Marketing, (New
York: Random House), 1977.
Aaker, A. David, Strategic Market Management, 4. Basım, (New York: John Wiley
& Sons), 1995.
Akat, Ömer, Uluslararası Pazarlama Karması ve Yönetimi, 5. Baskı, Ekin
Kitabevi, Bursa, 2004.
Akat, Ömer, Çağatan Taşkın & Aysun Özdemir, "Uluslararası Alısveris Merkezi
Tüketicilerinin Satın Alma Davranısı: Bursa İlinde Bir Uygulama", Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 2006/2, s. 13 - 30.
Akın, Damla, "İstanbul’da Yaşayan Binek Otomobil Lastiği Tüketicilerinin Marka
Tercihleri ile Tercih Nedenlerinin Belirlenmesi " (Yayınlanmamış Yüksek
Lisans Tezi, Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü), 1998.
Church, Boy & Godley, Andrew, Emergence of Modern Marketing, Routledge,
2010.
Dereli, Türkay & Baysakoğlu, Adil, Gaziantep Tüketicisinin Süpermarket Alışveriş
Alışkanlıkları, Standart Dergisi, Sayı 485, Mayıs 2002.
Duman T., Yağcı, M. & Kaya, İ., "Süpermarket Müşterilerinin Satın Alma Sonrası
Davranış Eğilimlerinin İncelenmesi: Mersin Örneği", Pazarlama Dünyası,
Sayı 18 (6), 2004, s. 46-52.
Erkal, Mustafa E., Sosyoloji, 13. Baskı (İstanbul: Günaydın Ofset), 2006.
Ersoy, Ali Fuat, "Düzenli Gelire Sahip Ailelerin Tüketim Harcamaları ve Bunu
Etkileyen Faktörler", Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul, 1993.
Ersoy, Ali Fuat & Ersoy, Şeker, "Tüketici Davranışlarında Etkili Olan Bazı
Faktörler", Karınca Kooperatif Postası Dergisi, yıl: 69 sayı: 810, Haziran
2004.
Hogg, Margeret, Bruce, Margeret& Hill, J. Alexender, "Fashion Brand Preferences
Among Young Customers", International Journal of Retail & Distribution
Management, Vol 26, Number: 8, 1998.
Jefkins, Frank, Modern Marketing, 3rd Edition, Pitman, 1994.
Karabulut, Muhittin, Tüketici Davranışı: Pazarlama Yeniliklerinin Kabulü ve
Yayılışı, Genişletilmiş 2. Baskı, (İstanbul: İşletme İktisadı Enstitüsü, Yayın
No: 164), 1989.Karafakioğlu, Mehmet, Pazarlama İlkeleri, Literatür Yayıncılık, 3. Baskı, İstanbul
2009.
Keller, Kevin Lane, "Conceptualizing, Measuring, and Managing Customer-Based
Brand Equity", Journal of Marketing, Vol: 57, January 1993.
Keegan, Warren J. & Green, Mark C., Global Marketing, New Jersey: Prentice Hall,
2012.
Kotler, Phillip, "Behavioral Models for Analyzing Buyers", Perspectives in
Consumer Behavior, Harold H. Kassarjian and Thomas S. Robertson,
Illinois: Scott, Foresman and Company, 1968.
Kotler, Phillip & Amstrong, Gary, Principles of Marketing, 13th edition, NY, 2010.
Kotler, Phillip, Marketing Management, 11th ed., NY, 2009.
Kozlu, Cem, "Marka Seçimi", Uluslararası Pazarlama (İlkeler ve Uygulamalar),
(Ankara: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları No: 234), 1991.
Macdonald, Emma & Sharp, Byron, "Management Perceptions of the Importance of
Brand Awareness as an Indication of Advertising Effectiveness", Marketing
Bulletin, Article 2, 2003.
Marshall, Alfred, Principles of Economics, 9. Basım (London: Macmillan and Co
Limited), 1961.
Mathur, Anil, Moschis, P. George & Lee, Euehun, "Life Events and Brand Preference
Changes", Journal of Consumer Behaviour, Vol. 3, No: 2, 2003.
Mucuk, İsmet, "Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler", Pazarlama İlkeleri,
17. Baskı, (İstanbul: Türkmen Kitabevi), Nisan 2009.
Oluç, Mehmet, "Satın Alıcıların Davranışlarının Dinamikleri", Pazarlama Dünyası,
Sayı: 27, Yıl: 1991.
Odabaşı, Yavuz, Tüketici Davranışı, (İstanbul: Yeni Güven Matbaası), 2002.
Ozankaya, Özer, Toplumbilim, 9.basım, (İstanbul: Cem Yayınevi) 1996.
Pride and Ferrell, Marketing, 2010 ed. (Boston: Houghton Mifflin Co.), 2010.
Skinner, Steven J, Marketing, (Boston: Houghton Mifflin Company), 1990.
Stanton, William J., Etzel, M. J. & Walker, B. J., Fundamentals of Marketing, 10th
ed., (New York: Mc Graw-Hill Inc., 1984.
Şahin, Hüseyin, "Tüketici Dengesi", İktisada Giriş, 4. basım, (Bursa: Ezgi Kitabevi
Yayınları), 1994.
Schiffman, Leon G. & Kanuk, Leslie Lazar, Consumer Behaviour, 6. Basım (New
Jersey: Prentice Hall), 1997.
268 MÜJGAN HACIOĞLU DENİZ
Yener, M. Serhat, "Tüketici Davranışlarını Etkileyen Faktörler", Standart Dergisi,
Eylül 1988.
Bulut, Ali, "Müşterilerin Satın Alma Davranışı" 2 Eylül 2006, Erişim:
www.markayöneticisi.com, (02.03.2012).
Consumer Buyer Behaviour, "tarih yok", Erişim:
http://www.marketingteacher.com/newsletter/registrationformhtm,
(08.01.2012).
Tüketici Davranışları, " tarih yok", Erişim: http://www.tml.web.tr/Tüketici -
Davranışları.pdf, (10.01.2012).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com