You are here

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ'NİN İYİLEŞTİRİLMESİNDE KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUĞUN (KSS) ÖNEMİ

IMPORTANCE OF CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY (CSR) IN IMPROVING OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY (OHS)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The role of Corporate Social Responsibility (CSR), which is a concept produced by Neo-liberalism and globalization, is becoming more and more important in the world. CSR projects that, companies take responsibility for social, environmental and ethical issues as voluntarily. On the other hand, it is being claimed that, the citizens have not received social services sufficiently due to the contraction of the state, companies and NGO's are not able to supply the shortage and CSR will fail to be a successful model. One of the important elements of CSR is the responsibility of the company for its employees. Occupational health and safety (OHS) are considered under the extent of social responsibilities of the companies and this point is defined by the principles of Global Compact of UN. However, it is seen that, external shareholders are considered more than internal shareholders are considered in CSR comprehension of the companies existing in our country and the projects aiming to improve working conditions and OHS among the executed projects have not taken place sufficiently. Our companies should bear more responsibility and make the public opinion hear them for being able to survive under severe competition conditions of today's global world.
Abstract (Original Language): 
Neo-liberalizm ve küreselleşmenin yarattığı yeni bir kavram olan Kurumsal Sosyal Sorumluluğa (KSS) biçilen rol, Dünya'da giderek önem kazanmaktadır. KSS sosyal, çevresel ve ahlaki konularda şirketlerin, gönüllülük ilkesiyle sorumluluk almasını öngörmektedir. Öte yandan, devletin küçülmesiyle vatandaşların sosyal hizmetleri yeterince alamadığı, şirket ve STK'ların bu boşluğu doldurabilecek yeterliliğe sahip olmadığı, KSS'nin başarılı bir model olamayacağı da ileri sürülmektedir. KSS'nin önemli unsurlarından biri de, işletmenin çalışanlarına karşı olan sorumluluğudur. İş sağlığı ve güvenliği (İSG) işletmelerin sosyal sorumlulukları kapsamında değerlendirilmekte; bu husus BM Küresel İlkeler Sözleşmesi prensipleriyle de ortaya konmaktadır. Fakat ülkemizdeki şirketlerin KSS anlayışında dışsal paydaşlara, içsel paydaşlara nazaran daha fazla önem verildiği; yürütülen KSS projeleri içinde, çalışma koşulları ve İSG'yi iyileştirmeyi amaçlayan projelere yeterince yer verilmediği görülmektedir. Günümüzün küresel Dünyasında şirketlerimizin, keskin rekabet koşullarında ayakta kalabilmesi için; İSG konusunda daha fazla sorumluluk taşımaları ve bunu kamuoyuna duyurmaları gerekmektedir.
519-546

REFERENCES

References: 

AKTAN, Coþkun C.; 'Ýþ Ahlaký ve Sosyal Sorumluluk Kavramý', Ýnternet Adresi:
http:
/
/www.canaktan.org/ din-ahlak/ ahlak/ meslek-ahlaki/is-ahlaki-kavram.
htm, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 18.02.2008. AKTAN, Coþkun C., Deniz, BÖRÜ; "Kurumsal Sosyal Sorumluluk Kavramý", Ýnternet
Adresi: www.coskuncanaktan.org., (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 20.05.2007. AKTAN, Coþkun C., Ýstiklal Y., VURAL; (2007), 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk-
Uluslararasý Kuruluþlar ve Hükümet-Dýþý Organizasyonlar Tarafýndan
Sürdürülen Baþlýca Giriþimler', Çimento Ýþveren Dergisi, Cilt: 21, Sayý: 3, ss. 4-21. ARGÜDEN, Yýlmaz; (2007), "Kurumsal Sosyal Sorumluluk", Ýnternet Adresi:
http://www.girisimciliknetwork.gen.tr/makale2s3.html, (Çevrimiçi) Eriþim
Tarihi:
19.05.2007
.
AVRUPA KOMÝSYONU TÜRKÝYE TEMSÝLÝCLÝÐÝ; (2007), Avrupa Komisyonu Geliþim Genel Direktörlüðü, 'Küçük ve Orta Boy Ýþletmeler için Kurumsal Sosyal Sorumluluða Giriþ', AKTT Yayýný, Ýnternet Adresi: http://www.eic.org.tr/, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi : 10.10.2007, ss. 6.
AY, Ünal; (2003), Ýþletmelerde Etik ve Sosyal Sorumluluk, Nobel Kitabevi, Adana.
AYDEMÝR, Muzaffer; (1999), 'Sosyal Sorumluluk 8000 (Social Accountably 8000)
Standardý', Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, Cilt: 1, Sayý: 3, ss. 1-11.
BAYAZIT, Tayfun; (2006), 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk, Pazarlama mý, Vicdan mý, Gereklilik mi?', 14. Ulusal Ýnsan Yönetimi Kongresi, Ýstanbul, Ýnternet Adresi: www.osgd.org, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 16.12.2007.
BERENS, Guido, Cees, RIEL
,
Johan, REKOM;
(2007)
, 'The CSR-Quality Trade-Off: When can Corporate Social Responsibility and Corporate Ability Compensate Each Other?', Journal of Business Ethics, Vol: 74, No: 3, pp. 233-252.
BIÇAKÇI, Ýlker;
(2008)
, 'The capitalistic function of education-directed social responsibility projects in Turkey within the context of relationships between the private sector and NGOs', Journal for Critical Education Policy Studies, Vol: 6, No: 1, May 2008, Ýnternet Adresi: http: //www.jceps.com/index.php?pageID= article &articleID=119, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 11.05.2008.
BÝKMEN, Filiz; (2003), 'Türkiye'de Kurumsal Filantropi', Ýnternet Adresi: http://www.tusev.org.tr/content/detail.aspx?cn=117, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi:
15.02.2008.
BOWEN, Howard R.; (1953), Social Responsibilities of the Businessman, New York: Harper and Row.
CÝÐERDELEN, Tümay;
(2007)
, 'STK, Özel Sektör, Halkla Ýliþkiler ve Sosyal Sorumluluk
Kampanyalarý', Ýnternet Adresi: http://www.usakgundem.com/makale. php?
id=238, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 26.05.2007.
ERESTÝN, Sýdýka; (2005), 'Þirketlerin Baþarýsý Artýk Ticari Kriterlerle Deðil, Sosyal Sorumluluk Kavramýyla Ölçülüyor', Ýþveren Dergisi, TÝSK Yayýný, Temmuz 2005,
544
FATÝ
H YILMAZ
Ýnternet Adresi: http://www.tisk.org.tr/ isveren _sayfa.asp?yazi_id=1177&id=66,
(Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 12.092.2008. EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK (OSHA); (2004a),
'Corporate Social Responsibility and Occupational Safety and Health', Factsheet-
54, ISSN 1681-2123, Belgium. EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK (OSHA); (2004b),
'Corporate Social Responsibility and Safety and Health at Work', Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, 2004, Belgium,
pp. 127.
EUROPEAN AGENCY FOR SAFETY AND HEALTH AT WORK (OSHA); (2000),
'Occupational Safety and Health in Marketing and Procurement', factsheet-11,
ISBN 92-95007-01-8, Belgium.
EUROPEAN COMMISSION; (2001), 'Promoting a European Framework for Corporate Social Responsibility', Industrial relations and industrial change, European Green Paper, Employment social affairs, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities.
EUROSTAT; (2007), 'Europe in Figures-Eurostat Yearbook 2006-07', Eurostat Statistical Boks, Luxembourg: Office for Official Publications of the European Communities, pp. 373.
FREEMAN, R.Edward; (1984), Strategic Management - A Stakeholder Approach,
Pitman, Boston, MA.
FRIEDMAN, Milton; (1970), 'The Social Responsibility of Business is to Increase its Profits', The New York Times Magazine, September 13, Ýnternet Adresi: Eriþim Tarihi: http://www.colarado.edu/studentgroup/libertanians/issues/friedman-soc-re..., (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 12.02.2008.
GEOFFREY, Chandler; (2004), The Evolution of the business and human rights debate in Sullivan Rory Business and Human Rights, Chapter 2, Greenleaf Publishing, London,.
GÖCENOÐLU, Ceyhun, Zeynep K., GÝRGÝN; (2005), 'Kurumsal Yönetiþimin
Türkiye'deki Kurumsal Sosyal Sorumluluk Uygulamalarýna Olan Etkileri', IV. Orta Anadolu Ýþletmecilik Kongresi, TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, 13¬14 Mayýs 2005, Ankara, ss. 72-79. INTERNATIONAL LABOUR OFFICE (ILO); Ýnternet Adresi: http://laborsta.ilo.org/
cgi-bin/brokerv8.exe, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 11.12.2007.
JAMALÝ, Dima, Ramez, MÝRSHAK; (2007), 'Corporate Social Responsibility (CSR):
Theory and Practice in a Developing Country Context', Journal of Business
Ethics, Vol: 72, No: 3, May 2007, pp. 243-262. KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUK PLATFORMU; Ýnternet Adresi:
http: / /www.kurumsalsosyal.com/, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 08.02.2008. LEE, Min-Dong Paul; (2008), 'A Review of the Theories of Corporate Social Responsibility: Its Evolutionary Path and the Road Ahead', International Journal of Management Reviews, Vol: 10, No: 1, pp. 53-73.
ÝÞ SAÐLIÐI VE GÜVENLÝÐÝ'NÝN ÝYÝLEÞTÝRÝLMESÝNDE 545
KURUMSAL SOSYAL SORUMLULUÐUN (KSS) ÖNEMÝ
LOEWENSON, Rene; (1998), 'Assessment of the Health Ýmpact of Occupational Risk in
Africa: Current Situation and Methodological Issues', Epidemiology, Vo: 10,
No: 5, pp. 632-639.
MITCHEL, Paul; (1999), 'Paul Mitchel, The Impact of Globalisation on Health and Safety
at Work',
Ýnterne
t Adresi: www.wsws.org/articles/1999/jul1999/who-j23.shtml, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 15.12.2007.
MORÝMOTO, Risako, John, ASH, Chris, HOPE; (2005), 'Corporate Social Responsibility
Audit: From Theory to Practice, Journal of Business Ethics, Vol: 62, No: 4,
December 2005, pp. 315-325.
MULLENBACH, Astrid; (2002), La Responsabilite Societale des Enterprises, Les
Cahiers du CERGOR, No: 02/01, Universite Paris, Sorbonne. ÖCAL, A.Tolga; (2007), Ýþletmelerin Sosyal Sorumluluðu: Ahlaki Bir Deðerlendirme,
Beta Yayýnlarý, 1. Baský, No: 1776, Ýstanbul. ÖNAL, Buhara; (2001), 'Küreselleþmenin Ýþ Saðlýðýna Etkisi', Mesleki Saðlýk ve
Güvenlik Dergisi, Türk Tabipler Birliði Yayýný, Sayý: 5, ss. 8-12. ÖZSOY, Þafak; 'Ýnsan Kaynaklarý Yönetiminin Kurumsal Sosyal Sorumluluk ile
Ýliþkilendirilmesi', Ýnternet Adresi: http://www.kobifinans.com.tr/bilgi_
merkezi/ 020701/ 15102/2, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 20.05.2007. PAKSOY, Arzu Ç.; (2001), 'Sosyal Sorumluluk', MediaCat Dergisi, Kasým 2001, Ýnternet
Adresi: www.makalem.com, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 10.12.2007. PAUL, Catherine J. M., Donald S., SIEGEL; (2006), 'Corporate social responsibility and
economic performance', Journal of Productivity Analysis, Springer, Vol: 26,
No: 3, pp. 207-211.
PETRAS, James; (1997), 'Imperialism and NGOs in Latin America', Monthly Review,
Vol: 49, No: 7, December 1997, Ýnternet Adresi: http://www.monthlyreview.
org/1297petr.htm, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 10.02.2008. PÝRLER, Bülent; (2005), 'Ýþletmelerin Sosyal Sorumluluðu', Ýþveren Dergisi, TÝSK Yayýný,
Temmuz 2005, Ýnternet Adresi: http://www.tisk.org.tr/isveren_sayfa.asp?
yazi_id=1177&id=66, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 12.092.2008.
PORTER, Michael E., Mark R., KRAMER; 'Rekabet Avantajý ile Kurumsal Sosyal
Sorumluluk Arasýndaki Baðlantý', http://www.suiletisim.net/kurumsal-sosyal-sorumluluk/makaleler/kurumsal-..., (Çevrimiçi) Eriþim
Tarihi: 25.05.2007.
PUNTER, Louise, Dominic GANGNEUX, "Social Accountability: The Most Recent
Element To Ensure Total Quality Management", Total Quality Management, Vol: 9, Issue: 4/5, July 1998, pp. 196-219.
SIMENSON, Jakob; (2005), 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk Þirketlerin Yararýna', Ýþveren Dergisi, TÝSK Yayýný, Temmuz 2005, Ýnternet Adresi: http://www.tisk.org.tr/ isveren_sayfa.asp? yazi_id=1177&id=66, (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 12.092.2008.
SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU (SGK); (2007a), Ýstatistik Raporu, 2006.
546
FATÝ
H YILMAZ
SOSYAL GÜVENLÝK KURUMU (SGK); (2007b), 'Ýþ Kazasý ve Meslek Hastalýklarý
Ýstatistikleri', Ýstatistik Yýllýðý 2006. THE WORLD HEALTH ORGANIZATION (WHO); Occupational health page, Ýnternet
Adresi: http: / /www.who.int/peh/Occupational_health/ occindex.htm,
(Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 23.12.2007. TOKOL, Aysen; (2001), Endüstri Ýliþkileri ve Yeni Geliþmeler, Uludað Üniversitesi Güçlendirme Vakfý Yayýný, No: 173, Bursa.
TÜRKÝYE ÜÇÜNCÜ SEKTÖR VAKFI (TÜSEV); (2005), 'Kurumsal Sosyal Sorumluluk
Çalýþmasý Özel Sektörün Kurumsal Sosyal Sorumluluðu: Türkiye'deki 10 Þirketin Ýncelemesi', Sivil Toplum Endeksi Projesi (STEP) Yan Raporlarý, ss. 8.
TÜRKÝYE ÝSTATÝSTÝK KURUMU (TÜÝK); (2007), Hanehalký Ýþgücü Araþtýrmasý 2007
Ekim Dönemi Sonuçlarý (Eylül, Ekim, Kasým 2007), Sayý: 6.
UNITED NATIONS (UN); (2008), The Global Compact, The Ten Principles, Ýnternet
Adresi: http: / /www.unglobalcompact.org/ AboutTheGC/TheTenPrinciples/ index.html, (Çevrimiçi) EriþimTarihi: 12.02.2008.
USTA, Ramazan, Metehan, ÇALIÞ; (2008), 'SA 8000 Sosyal Sorumluluk Standardý ve
QFD',
Ýnterne
t Adresi: www.qfdturkiye.org/frames/KFG17-Ramazan% 20Usta.
pdf , (Çevrimiçi) Eriþim Tarihi: 20.01.2008, ss. 1-9.
VALENTINE, Sean, Gary, FLEISCHMAN; 'Ethics Programs, Perceived Corporate Social Responsibility and Job Satisfaction', Journal of Business Ethics, 2008, Vol: 77,
No: 2, pp. 159-172.
WIELE, Ton van der, Peter, KOK, Richard, MCKENNA, Alan, BROWN; (2001), 'A CSR
Audit within a Quality Management Framework', Journal of Business Ethics,
Vol: 31, No: 4, pp. 285-297.
ZWETSLOOT, Gerard; (2003), 'Occupational safety and health and Corporate Social
Responsibility', Issue 20031027 - THE WIND OF CHANGE - New Approaches
and Strategies in Safety and Health at Work, A+A 2003 Congress, Part 2 Towards a European prevention culture , New approaches to safety, health and productivity at company level, 27/10/2003, Duesseldorf

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com