You are here

ÎŞ MEVZUATINA TESİRLERİ BAKIMINDAN ÇALIŞMA MECLÎSLERİ

WORKING WITH RESPECT TO ITS EFFECT Assembly of labor legislation

Journal Name:

Publication Year:

Author Name
Abstract (2. Language): 
Labour Assembly Government, Isei and employer. Organize and evaluate their relationship in a positive way is one of the organizations. As you know, the Republican Türklyesi, industrialization movement of the undertaking, the solution will bring sanayiJeşmen'n did not neglect to belittle the power of social issues, as seen in the 19 th century avrupasmda, a labor-capital conflicts not give in the preparation of the environment, however, carefully taking advantage of the experiences of the country has undergone. The state capital-labor relationships, first and foremost, to protect the interests of the country taraisız adopted the role of an arbitrator and mediator high. Turkish labor legislation and the institutions of his body in its entirety and understanding of the work of such an attitude serve. Turkish businessmen in his life that the basic ideas, of Law No. 4841 on the Establishment and Duties of the Ministry of the clearest statement I found in the Article. Article is as follows: "The Ministry of Labor, the working life of the organization, increasing the level of life of employees, workers and those running the country for the benefit of the relations between the ahenkleştirilmesi, effective and efficient way be to increase overall well-being back home working force, is responsible for the full operation and the provision of social trust."
Abstract (Original Language): 
Çalışma Meclisi, Devlet, işei ve işveren, .münasebetlerini olumlu bir şekilde düzenleyip değerlendiren kuruluşların başında gelir. Bilindiği üzere Cumhuriyet Türklyesi, sanayileşme hareketine girişirken, sanayiJeşmen'n beraberinde getireceği çözümü güç sosyal meseleleri küçümseyip ihmal etmemiş, 19 uncu asır avrupasmda görüldüğü şekilde, bir emek-sermaye çatışmasına yer vermiyecek ortamın hazırlanmasına, yine o memleketlerin geçirdiği tecrübelerden faydalanarak itina göstermiştir. Devlet, emek-sermaye münasebetlerinde her şeyden Önce, memleket menfaatlerini koruyan taraisız bir hakem ve yüksek bir uzlaştırıcı rolünü benimsemiştir. Türk iş mevzuatı ve onun vücud verdiği müesseseler, bütünüyle böyle bir anlayışın eseridir ve anlayışa hizmet ederler. Türk iş hayatına yön veren bu temel görüş, Çalışma Bakanlığının kuruluş ve görevleri hakkındaki 4841 sayılı kanun'un I inci maddesinde en açık ifadesini bulmuştur. Madde aynen şöyledir: "Çalışma Bakanlığı, çalışma hayatm n düzenlenmesi, çalışanların yaşama seviyesinin yükseltilmesi, çalışanlar ile çalıştıranlar arasındaki münasebetlerin memleket yararına ahenkleştirilmesi, memleketteki çalışma gücünün genel refahı artıracak surette verimli kılınması, tam çalıştırma ve sosyal güvenin sağlanması ile görevlidir."