You are here

İŞLETME İDARECİLERİNİN PERSONEL POLİTİKASI

Administrators BUSINESS PERSONNEL POLICY

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The title of this conference, we want to investigate the subject of a reality than it is wide. Indeed, the selection and appointment of staff personnel policy, wage and salary policy, other benefits provided to those who i §, discipline, training, etc. There are many aspects, such as. However, myself, my speech, that I consider this one of the most important issues is a growing administrative organization of education have decided to limit the subject matter. Firstly, the issue of education to explain why you have given so much importance. Thread, personnel policy or function, start by explaining. Business managers personnel policy, in fact, the staff office or any other advisory - staff exceeds the boundaries of the circle area, the duties and mes'uliyet. This statement, with the formation of the administrators are members of the work performed to impose the incumbent, for employees who report to them, and with them the official faunal birlurta refers to the exercise of their points to.
Abstract (Original Language): 
Bu konferansın başlığı, incelemek istediğimiz konuya nazaran çok geniş bir mahiyet taşımaktadır. Gerçekten, personel politikasının personel seçim ve tayini, ücret ve maaş siyaseti, i§görenlere sağlanan diğer menfaatler, disiplin, eğitim, v.s. gibi birçok yönleri vardır. Ancak bendeniz, konuşmamı, büyüyen bir idarî organizasyonun en Önemli meselelerinden biri telâkki ettiğim eğitim mevzuu ile sınırlandırmaya karar vermiş bulunuyorum. Evvelâ, eğitim meselesine niçin bu kadar ehemmiyet verdiğimi açıklamalıyım. Konuya, personel politikası veya fonksiyonunu izah ederek başlayabiliriz. İşletme idarecilerinin personel politikası, gerçekte, personel dairesinin veya diğer herhangi bir istişarî - kurmay dairenin vazife ve mes'uliyet sahasının hudutlarını aşmaktadır. Bu ifade ile, idarecilerin mensup oldukları teşekküle terettüp eden işleri icra ettirmek üzere, kendilerine resmî malûmat ve rapor veren işgörenler için ve onlarla birlurta ifa etmeleri gereken hususlar kastedilmektedir.