You are here

Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma

An Empirical Study on Determining the Relationship Between Organizational Commitment and Organizational Silence

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
https://doi.org/10.25272/j.2147-7035.2017.5.3.06
Abstract (2. Language): 
This study aims primarily to analyze the relationship between organizational silence ve organizational commitment of employees. In addition, it will try to determine whether there is a significant difference between the employees' age, gender, educational status, total working time ve work time in the workplace, ve the dimensions of their organizational silence ve commitment. The sample of the study is composed of employees working in a company in the insurance sector operating in Istanbul. In this study, the relationship between organizational silence ve organizational commitment is discussed with sub dimensions, ve the relations between the variables ve the results of the research are tried to be supported empirically. Within the scope of the study, 128 employee ve managerial questionnaires were applied ve the results were analyzed statistically.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; çalışanların örgütsel sessizlik ile örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiyi incelemektir. Ayrıca örgütsel sessizlik boyutları ve örgütsel bağlılık boyutları ile çalışanların yaş, cinsiyet, eğitim durumu, toplam çalışma süresi ve işyerindeki çalışma süresi arasında anlamlı farklılık olup olmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini İstanbul’da sigorta sektöründe faaliyet gösteren bir şirketin çalışanları oluşturmaktadır. Bu bağlamda ele alınan bu çalışmada, örgütsel sessizlik ve örgütsel bağlılık arasındaki ilişkiler alt boyutlarıyla ele alınmış ve yapılan araştırmanın sonuçları ile de söz konusu değişkenler arasındaki ilişkiler ampirik olarak desteklenmeye çalışılmıştır. Çalışma kapsamında 128 çalışan ve yöneticiye anket uygulanmış ve sonuçlar istatistiksel olarak analiz edilmiştir.
79
94

REFERENCES

References: 

Abdulkadir, Danlami Sani, Sulu Babaita Isiaka ve Salami Isaac Adedoyin (2012), “Effects of strategic
performance appraisal, career planning ve employee participation on organizational
commitment: An empirical study”, International Business Research, 5(4), 124.
Aeen, Mojtaba Nik, Reihaneh Zarei ve, Hasan Zarei Matin (2014), “Do the Organizational Rumors
Emphasize the Influence of Organizational Silence over Organizational
Commitment?”, Journal of Social Issues ve Humanities, 2(1), 88-93.
Alparslan, Ali Murat ve Murat Kayalar (2012), “Örgütsel Sessizlik: Sessizlik Davranışları, Örgütsel ve
Bireysel Etkileri”, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (6),
136-147.
Akgündüz, Yılmaz (2014), “Otel Çalışanlarının Örgütsel Sessizliği Tercih Etmelerinde Örgütsel
Güvenlerinin Etkisi”, Organizasyon ve Yönetim Bilimleri Dergisi, 6(1).
Bayram, Levent (2005), “Yönetimde Yeni Bir Paradigma: Örgütsel Bağlılık”, Sayıştay Dergisi,
Sayı, 59.
Brinsfield, Chad T. (2009), “Employee silence: Investigation of dimensionality, development of
measures, ve examination of related factors”, The Ohio State University.
Brinsfield, Chad. T., Marrissa Edwards S. ve Jerald Greenberg (2009), “Voice ve silence in
organizations: Historical review ve current conceptualizations”, Voice ve silence in
organizations, 1.
Cakinberk, Arzu Karaca, Nurten Polat Dede ve Gulsen Yilmaz (2014), “Relationship between
organizational trust ve organizational silence: an example of public university”, Journal of
Economics Finance ve Accounting, 1(2), 91-10.
Cinar, Orhan, Fatih Karcioglu ve Zisan Duygu Aliogulları (2013), “The Relationship between
Organizational Silence ve Organizational Citizenship Behavior: A Survey Study in the
Province of Erzurum, Turkey”, Procedia-Social ve Behavioral Sciences, 314-321.
Çakıcı, Ayşehan (2007), “Örgütlerde sessizlik: Sessizliğin teorik temelleri ve dinamikleri”, Çukurova
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 16(1).
Çöl, Güner ve Hasan Gül (2005), "Kişisel Özelliklerin Örgütsel Bağlılık Üzerine Etkileri Ve Kamu
Üniversitelerinde Bir Uygulama", Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi 19.1.
Deniz, Nevin, Aral Noyan ve Oznur Gulen Ertosun (2013), “The relationship between employee
silence ve organizational commitment in a private healthcare company. Procedia-Social ve
Behavioral Sciences, 99, 691-700.
Demirel, Yavuz (2009), “Örgütsel bağlılık ve üretkenlik karşıtı davranışlar arasındaki ilişkiye kavramsal
yaklaşım”.
Dilek, Yaprak ve Erkan Taşkıran (2016), “Kişilik Özelliklerinin Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini
Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma”.
Doğan, Selen ve Selçuk Kılıç (2007), “Örgütsel bağlılığın sağlanmasında personel güçlendirmenin yeri
ve önemi”, Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (29).
Dyne, Linn Van, Soon Ang ve Isabel C. Botero (2003), “Conceptualizing employee silence ve
employee voice as multidimensional constructs”, Journal of management studies, 40(6), 1359-
1392
Elçi, Meral, Melisa Erdilek Karabay, M. Şebnem Ensari ve Ayşe Bilge (2016), “Effect Of Perceived
Organizational Justice Ve Trust In Leader On Organizational Silence Behavior: A Research
On Public Security Employees”, (332-347).
P.VARDARLIER, Ö. AKINER / Örgütsel Bağlılık ve Örgütsel Sessizlik İlişkisini Belirlemeye Yönelik Ampirik Bir Çalışma
Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, Temmuz 2017, Cilt: 5, Sayı: 3, ss.79-94 93
Elçi, Meral ve Melisa Erdilek Karabay (2016), “İşletmelerde Yıldırmaya Maruz Kalma Algısının
Çalışanların İşten Ayrılma Niyetine Ve Örgütsel Sessizlik Davranışlarına Etkisi: Hizmet
Sektörü Üzerine Bir Araştırma”, Yönetim ve Ekonomi Araştırmaları Dergisi, 14(1), 125-149.
Erol, Günay ve Ahmet Köroğlu (2013), ”Liderlik Tarzları Ve Örgütsel Sessizlik İlişkisi: Otel
İşletmelerinde Bir Araştırma”, Seyahat ve Otel İşletmeciliği Dergisi, 10(3).
Eroğlu, Ahmet Hüsrev, Orhan Adıgüzel ve Umut Can Öztürk (2011), “Sessizlik Girdabı ve Bağlılık
İkilemi: İşgören Sessizliği İle Örgütsel Bağlılık İlişkisi ve Bir Araştırma”, Süleyman Demirel
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 16(2).
Fatima, Afsheen, Sarah Salah-Ud-Din, Shanza Khan, Misbah Hassan ve Hammad Ahmad Khan
Hoti (2015), “Impact of Organizational Silence on Organizational Citizenship Behavior:
Moderating Role of Procedural Justice”, Journal of Economics, Business ve Management,
3(9), 846-850.
Gök, Gaye Atilla (2016), “Bir Bağlılık Pratiği Olarak Örgütsel Sessizlik”, Yönetim ve Ekonomi
Araştırmaları Dergisi, 14(1), 104-124.
Hasan, Gül ve Nazlı Özcan (2011), “Mobbing ve örgütsel sessizlik arasındaki ilişkiler: Karaman il özel
idaresinde görgül bir çalışma”, Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 1(2), 80-134
Kızrak, Meral ve Hakkı Okan Yeloğlu (2016), “Öğrenmeye Adanmışlık Ve Algılanan Örgütsel
Destek Değişkenleri İle Prososyal Ses Ve Sessizlik Üzerine Bir Model Önerisi.
Mercan, Mustafa (2006), “Öğretmenlerde örgütsel bağlılık örgütsel yabancılaşma ve örgütsel
vatveaşlık”, (Master's thesis, Afyon Kocatepe Üniversite, Sosyal Bilimler Enstitüsü).
Milliken, Frances J., Elizabeth W. Morrison ve Patricia F. Hewlin (2003), “An exploratory study of
employee silence: Issues that employees don’t communicate upward ve why. Journal of
management studies”, 40(6), 1453-1476.
Mowday, Richard T., Lyman W. Porter ve Richard Steers (1982), “Organizational linkage: the
psychology of commitment, absenteeism ve turnover”, Organizational ve Occupational
Psychology, 10(3), 2008.
Nikmaram, Sahar, Hamideh Gharibi Yamchi, Samereh Shojaii, Maryam Ahmadi Zahrani ve Seyed
Mehdi Alvani (2012), “Study on relationship between organizational silence ve commitment
in Iran”, World Applied Sciences Journal, 17(10), 1271-1277.
Özdevecioğlu, Mahmut ve Aylin Aktaş (2007), “Kariyer bağlılığı, mesleki bağlılık ve örgütsel
bağlılığın yaşam tatmini üzerindeki etkisi: İş-aile çatışmasının rolü”, Erciyes Üniversitesi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, (28).
Özdevecioğlu, Mahmut (2013), “Algılanan Örgütsel Destek İle Örgütsel Bağlılık Arasındaki
İlişkilerin Belirlenmesine Yönelik Bir Araştırma”, Dokuz Eylül Üniversitesi İktisadi ve İdari
Bilimler Fakültesi Dergisi, 18(2).
Özler, Derya Ergun, Ceren Giderler Atalay ve Ceren Giderler Şahin (2008), “Mobbing’in örgütsel
bağlılık üzerine etkisini belirlemeye yönelik bir araştırma”, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal
Bilimler Dergisi, 22, 37-60.
Özutku, Hatice (2008), “Örgüte duygusal, devamlılık ve normatif bağlılık ile iş performansı arasındaki
ilişkinin incelenmesi”, Istanbul University Journal of the School of Business, 37(2), 79-97.
Podsakoff, Philip M., Scott B. MacKenzie, Julie Beth Paine ve Daniel G. Bachrach (2000),
“Organizational citizenship behaviors: A critical review of the theoretical ve empirical
literature ve suggestions for future research”, Journal of management, 26(3), 513-563.
P.VARDARLIER, Ö. AKINER / An Empirical Study on Determining the Relationship Between Organizational Commitment and…
94 Research Journal of Politics, Economics and Management, July 2017, Vol: 5, Issue: 3, pp.79-94
Poyraz, Kemal ve Bülent Kama (2008), “Algılanan iş güvencesinin, iş tatmini, örgütsel bağlılık ve işten
ayrılma niyeti üzerindeki etkilerinin incelenmesi”, Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve
İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 13(2).
Salha, Hamide, Hasan Cinlioğlu, Hasibe Yazıt ve Emirhan Yenişehirlioğlu (2016), “İşgörenlerin
Örgütsel Sessizlik Düzeylerinin Örgütsel Bağlılıklarına Etkisi: Tekirdağ’daki Yiyecek İçecek
İşletmeleri Üzerine Bir Araştırma”, Balkan ve Near Eastern Journal of Social Sciences, 2, 5-
15.
Şehitoğlu, Yasin ve Cemal Zehir (2010), “Türk kamu kuruluşlarında çalışan performansının, çalışan
sessizliği ve örgütsel vatveaşlık davranışı bağlamında incelenmesi”, Amme İdaresi Dergisi,
43(4), 87-110.
Shojaie, Samereh, Hasan Zaree Matin ve Ghasem Barani (2011), “Analyzing the infrastructures of
organizational silence ve ways to get rid of it”, Procedia-Social ve Behavioral Sciences, 30,
1731-1735.
Tamer, İdil, N. Öykü İyigün ve Mehmet Sağlam (2014), “Örgüt Kültürünün Örgüte Bağlılık
Üzerindeki Etkisi: Bir Perakende İşletmesi Çalışanları Üzerinde Araştırma”, Kafkas
Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 5(8).
Taşkıran, Erkan (2011), “Liderlik ve Örgütsel Sessizlik Ara sveaki Etkileşim”, Beta Yayınevi, 1. Baskı,
İstanbul.
Tayfun, Ahmet ve Ozan Çatır (2013), “Örgütsel sessizlik ve çalışanların performansları arasındaki
ilişki üzerine bir araştırma”, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5(3), 114-134.
Ülker, Funda ve Pelin Kanten (2009), “Örgütlerde Sessizlik İklimi, İşgören Sessizliği Ve Örgütsel
Bağlılık İlişkisine Yönelik Bir Araştırma”, Aksaray Üniversitesi İktisadi Ve İdari Bilimler
Fakültesi Dergisi, 1(2), 111-126
Ürek, Duygu, İpek Bilgin Demir ve Öznur Uğurluoğlu (2016), “Örgütsel Sessizliğin Örgütsel
Vatveaşlık Davranışı Üzerindeki Etkisi: Bir Eğitim ve Araştırma Hastanesi Uygulaması”,
İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 17(3), 122-141.
Yaman, Erkan ve Kayhan Ruçlar (2014), “Örgüt Kültürünün Yordayıcısı Olarak Üniversitelerde
Örgütsel Sessizlik”, Journal of Higher Education ve Science/Yüksekögretim ve Bilim Dergisi,
4(1).
Yağcı, Kamil (2007), “Meyer-Allen örgütsel bağlılık modeli yaklaşımıyla otel işletmeleri işgörenlerinin
örgütsel bağlılık düzeylerinin ölçülmesine yönelik bir araştırma”.
Yüceler, Aydan (2009), “Örgütsel bağlılık ve örgüt iklimi ilişkisi: Teorik ve uygulamalı bir çalışma”,
Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, (22), 445-458.
Zehir, Cemal ve Ebru Erdogan (2011), “The association between organizational silence ve ethical
leadership through employee performance”, Procedia-Social ve Behavioral Sciences, 24, 1389-
1404.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com