You are here

Afet İstasyonlarının Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yönteminin Uygulanması: Düzce’de Bir Lokasyon Analizi

Application of Fuzzy TOPSIS Method on Location Selection of Disaster Stations: A Location Analysis in Düzce

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The selection of the establishment site of the disaster stations is a matter of life and death in the sense that it can respond to the immediate assistance call of the community in a fastest and most effective way in case of possible disasters. Besides, the fact that the organization cost is high and the facility is unable such as to change its place oblige the optimum location selection. The aim of this study is to select the most optimal site of establishment in a designated region in Düzce by using Fuzzy TOPSIS Method. Four candidate disaster stations were determined in line with this purpose. Some of the criteria determined for deploying the disaster stations in the most suitable places of sites of establishment contain qualitative-based and verbal uncertainties. İn the study, the verbal uncertainities were converted into comperable numbers by using triangle fuzzy numbers and candidate disaster stations were evaluated in terms of their proximity to positive ideal solution. Accordingly, the most appropriate site of establishment in order for the disaster station to be established was ascertained in Düzce as the location where the small water park and tuberculosis control dispensary with the proximity coefficient of 0.665 is situated.
Abstract (Original Language): 
Afet istasyonlarının kuruluş yeri seçimi, olası afet durumlarında toplumun acil yardım ihtiyacına en hızlı ve en etkin şekilde cevap verilebilmesi bakımından çok önemlidir. Ayrıca, kuruluş maliyetinin yüksek olması ve tesisin yer değiştiremez nitelikte olması da optimum kuruluş yeri seçimini zorunlu kılmaktadır. Bu çalışmanın amacı, afet istasyonlarının kuruluş yeri seçiminde Bulanık TOPSIS Yöntemi kullanarak Düzce ilinde belirli bir bölgede en optimal kuruluş yeri seçimini yapmaktır. Bu amaca yönelik olarak dört aday afet istasyonu belirlenmiştir. Afet istasyonlarını yerleşim bölgelerinin en uygun yerlerine konuşlandırılmak için belirlenen kriterlerin bir kısmı nitel karakterli ve sözel belirsizlikler içermektedir. Çalışmada sözel belirsizlikler üçgen bulanık sayılar kullanılarak karşılaştırılabilir sayılara dönüştürülmüş ve aday afet istasyonları pozitif ideal çözüme yakınlığı açısından değerlendirilmiştir. Buna göre, Düzce de belirli bir yerleşim bölgesinde afet istasyonunun kurulması için en uygun kuruluş yeri 0.665 yakınlık katsayısı ile küçük su parkı ve verem savaş dispanserinin bulunduğu lokasyon olarak saptanmıştır.
111
128

JEL Codes:

REFERENCES

References: 

Bashiri, Mahdi&Hosseininezhad-Seyed, Javad (2009), “A Fuzzy group
Decision support system for multi Facility Location problems”.
International Journal Of Adv. Manufactoring Technology, 42, 533–
543.
Baysal, G., Tecim, V. (2006), “Katı Atık Depolama Sahası Uygunluk
Analizinin Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS) Tabanlı Çok Kriterli
Karar Yöntemleri İle Uygulaması”, 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri
Bilişim Günleri, Fatih Üniversitesi: İstanbul.
Callaway, D.W. (2002), “Emergency Medical Services in Disaster: In Hogan
D. E.”, Burstein J. L., eds. Disaster Medicine 2nd ed. Lippincott
Williams & Wilkins 127–139
Chen, T. (2000), “Extensions Of The TOPSIS For Group Decision Making
Under Fuzzy Environment”, Fuzzy Sets And Systems, 114, 1-9.
Chen, T. (2001), “A Fuzzy Approach To Select The Location Of The
Distribution Center”, Fuzzy Sets And Systems, 118, 65-73.
Chen-Tung-Lın, Ching-Torng, Hwang, Sue-Fn (2006), “A Fuzzy Approach
for Supplier Evaluation and Selection in Supply Chain
Management”, International Journal Of Production Economics, 102,
289-301.
Chen, Ting-Yu-Tsao, Chueh, Yung (2008), “The Interval-Valued Fuzzy
TOPSIS Method and Experimental Analysis”, Fuzzy Sets And
Systems, 159, 1410-1428.
H. M. ASLAN, M. S. YILDIZ ve H. TEZCAN UYSAL
127 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2015, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:2
Chu, Ta-Chung (2002), “Facility Location Selection Using Fuzzy TOPSIS
Under Group Decisions”,International Journal Of Uncertainty,
Fuzziness And Knowledge-Based Systems, 10 (6), 687-701.
Darende, B.,(2009),”Tesis yer seçimi ile deprem durumunda yaralı toplanma
noktalarının modellenmesi ”Yüksek Lisans Tezi, Hacettepe
Üniversitesi, Ankara.
Drezner,T., 2004,Location of casualty collection points, Environment and
PlanningC: Government and Policy, 22 (6), 899-912.
Ecer, Fatih (2007), “Satış elemanı adaylarının değerlendirilmesine ve
seçimine yönelik yeni bir yaklaşım: Fuzzy TOPSIS”. Anadolu
Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi,7 (2), 187-204.
Jahanshahloo,G.R.,Hosseinzadeh,F., Izadikhah, M. (2006), “Extension of the
TOPSIS Method for Decision Making Problems with Fuzzy Data,
Applied Mathematics and Computation, 181,1544-1551.
Kaptanoğlu, D., Özok, F. (2006), “Akademik Performans Değerlendirmesi
İçin Bir Bulanık Model”, İTÜ Dergisi/d mühendislik, C:V, No:1 , s.
193 -204
Klır, George J.,Juan, Bo (1995), Fuzzy Sets And Fuzzy Logic Theory And
Applications, New Jersey: Prentice Hall Inc.
Küçük Orhan & Ecer Fatih (2007), “Bulanık TOPSIS kullanılarak
tedarikçilerin değerlendirilmesi ve Erzurum’da bir uygulama”.
Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 3 (1–3), 45–65.
Lai, Young-Jou, Hwang, Ching-Lai (1994), Fuzzy Multiple Objective
Decision Making Methods And Applications, Lecture Notes In
Economics And Mathematical Systems, 404, Berlin: Springer-
Verlag.
Milani, A.S.,Shanian, A. & El-Lahham C. (2008), “A decision-based
Approach for measuring human behavioral resistance to
organizational change in Strategic planning”. Mathematical and
Computer Modelling, 48, 1765-1774.
Nguyen, Hung T.-Wu (2006), “ Fundamentals of statistics with
fuzzydatastudies in fuzziness and softcomputing”. Volume 198.
Netherlands: Springer
Razmi, Jafar-Songhori, Mahsen Jafari&Khakbaz, Mohammad Hossein
(2009), “An integrated Fuzzy group Decision making/Fuzzy linear
programming (FGDMLP) framework for supplier evaluation and
Order allocation”. International Journal Of Adv. Manufactoring
Technology, 43, 590–607.
Schultz, C. H., Koenig, K. L., and Noji, E. K., (1996), A medical disaster
responseto reduce immediate mortality after an earthquake, The New
EnglandJournal Of Medicine, 334, 438-444.
Sun, C.C. ve Lin, G.T. (2009), “Using fuzzy TOPSIS method for evaluating
the Competitive advantages of shopping websites”. Expert Systems
with Applications, 36 (9), 11764-11771.
Afet İstasyonlarının Kuruluş Yeri Seçiminde Bulanık TOPSIS Yönteminin …
128 Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 2015, Yıl:3, Cilt:3, Sayı:2
Shih, H., Yuan, W., Lee, E. (2001), “Group Decision Making for TOPSIS”,
IEEE, 3 (1), 2712-2717.
Şen, Z. (2001), “ Bulanık Mantık ve Modelleme İlkeleri, İstanbul, Bilge
Kültür Sanat, İstanbul, 172s.
Tiryaki, F., Ahlatçıoğlu, M. (2005), “Fuzzy Stock Selection Using a New
Fuzzy Ranking and Weighting Algorithm”, Applied Mathematics
and Computation, 170 (1), 144–157.
Tulunay, Y. (1991), “Matematik Programlama ve İşletme Uygulamaları”,
İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Yayınları, No: 244, Renk-iş
Matbaası, İstanbul
Zadeh, Lotfi A. (1989), “Knowledge Representation in Fuzzy Logic”,
Knowledge And Data Engineering, 1 (1), 89–99.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com