You are here

ETKİN BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK VAAZ

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author Name
Abstract (2. Language): 
Undoubtedly, one of the most effective ways to transmit the messages of the religion to the society is through preaching. In the beginning of his prophethood, Muhammed (Peace Be Upon Him) was ordered to warn the society by preaching. Throughout his lifetime, he communicated with people to spread the religion through teachings and advice that appealed to people’s hearts. After the passing of Prophet Muhammad (pbuh), scholars, preachers and orators became his inheritors and tried to live like the prophet and spread how they lived their lives through preaching. Preachers communicate with mosque congregations by preaching. Also with activities such as conferences and seminars, they transmit the message of religion to society outside the mosque. Preachers with these qualifications are the leaders of society in the field of religion. Preachers’ preachings and lessons, encompassing all segments of the society, should contain the facts of the religion, find solutions to community problems, integrate the society and make them brethren with each other. Preachings must be able to shed light on society’s current problems. For the preachings to be effective, they must be presented coherently and with style.
Abstract (Original Language): 
Topluma dinin mesajlarını iletmenin en etkin yollarından biri şüphesiz ki vaazdır. Hz. Muhammed (s.a.v) peygamberlik görevinin henüz başlarında iken çevresini vaaz ederek uyarmakla emrolunmuştur. O, ömrü boyunca gönüllere hitap eden vaaz ve nasihatleriyle insanlarla iletişim kurup dinini yaymıştır. Hz. Peygamberden sonra onun varisleri konumunda olan âlimler, vaizler ve hatipler de onu örnek alarak yaşamaya ve yaşadıklarını başkalarına vaaz aracılığıyla aktarmaya çalışmışlardır. Diyanet İşleri Başkanlığının taşradaki sesi olan Vaizler, camide cemaate, cezaevinde mahkûmlara, huzurevlerinde yaşlılara, yetiştirme yurtlarında çocuklara, Aile İrşad ve Dinî Rehberlik bürolarında ve fetva heyetlerinde ihtiyaç duyan herkese, medya aracılığıyla toplumun tüm kesimlerine vaaz ederek, ibadethanelerde ders halkaları oluşturarak dinin gerçeklerini anlatmaya çalışırlar. Vaizlerin böylesine toplumun tüm kesimlerini kuşatan vaazları ve dersleri, dinin gerçeklerini ihtiva etmeli, cemaatin problemlerine çözüm üretmelidir. Toplumu birbiriyle kaynaştırmalı, insanları birbiriyle kardeş yapmalıdır. Vaazlar, toplumun güncel problemlerine ışık tutabilmelidir. Vaazların verimli olması için, belli bir plan ve üslup çerçevesinde sunulması gerekir.
67
85

REFERENCES

References: 

Ahmadov, Shahi, “Hz. Ali’nin Vaaz Açısından Yeri ve Konumu”, Vaaz ve Vaizlik
Sempozyumu, (17-18 Aralık 2011 DİB Ankara), Ankara: DİB Yay., 2013,
II, 535-544.
Bayraktar, Mehmet Faruk, Türkiye’de Vaizlik Tarihçesi ve Problemleri, İstanbul: MÜ?
İFAV Yay., 2009.
Buharî, İmam Muhammed ibn İsmail, el-Camiu’s-Sahih (Sahih-i Buhari), Kitabu’l-
Cihad, 143; Kitabu’l-İlim, 12.
Büyükkörükçü, Abdurrahman, “Tahir Büyükkörükçü” Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu,
(17-18 Aralık 2011 DİB Ankara), Ankara: DİB Yay., 2013, II, 545-
559.
Coşkunsever, Asude, “Sosyal Hizmet Kurumlarında Vaaz / Dinî Danışmanlık”,
Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu (17-18 Aralık 2011 DİB Ankara), Ankara:
DİB Yay., 2013, II, 42-53.
Coştu, Kamil, “Hayat Boyu Eğitim Bakımından Ceza ve İnfaz Kurumlarındaki
Tutuklu ve Yükümlülere Yönelik Vaaz ve Dini Danışmanlık Hizmetleri”,
Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu, (17-18 Aralık 2011 Ankara), Ankara: DİB
Yay., 2013, II, 30-39.
Çakan, İsmail Lütfi, Dinî Hitabet Çeşitleri- İlkeleri - Örnekleri, İstanbul: MÜ?
İFAV. Yay., 1998.
Çetin, Abdurrahman, Hitabet ve İrşad–Din Hizmetlerinde İletişim ve Güzel Konuşma,
İstanbul: Emin Yay., 2008.
Doğdu, Süleyman, Dinî Hitabet, Ankara: MEB Yay., 1981.
ETKİN BİR İLETİŞİM ARACI OLARAK VAAZ • 85
Ebu Davud, el-İmam el-Hafız Süleyman b. Eş’as b. İshak el-Ezdî es-Sicistanî,
Sünen-i Ebi Davud, el-Cumu’a, 1078.
İbn Manzur, (Ebü’l-Fadl Muhammed b. Mükerrem b. Ali el-Ensari ibn Manzur)
Lisanu’l-Arab, Beyrut: Darü’l-Kütübi’l-İlmiyye, 1997, XV, 345.
İbn Sa’d (Ebû Abdillah Muhammed b. Sa’d el-Kâtib el-Hâşimî), et- Tabakatü’l-
Kübra, I.
Kazancı, Ahmet Lütfi, Peygamberimizin Hitabeti, İstanbul: Ensar Neşriyat, 2010.
Keskin, Fatma Abide, “Batı Dünyasından Örnek Vaaz İçerik Analizleri”, Vaaz ve
Vaizlik Sempozyumu. (17-18 Aralık 2011 DİB Ankara), Ankara: DİB Yay.,
2013, II, 130- 138.
Müslim, Müslim bin Haccâc bin Müslim el-Kuşeyri en-Nişaburî, Sahih-i Müslim,
Fedailü’s-Sahabe, 4; İman 95.
Soysaldı, Mehmet, Dinî Hitabet, Ankara: Bizim Büro Basımevi, 2005
Soysaldı, Mehmet, “İslâmî Tebliğde Hz. Peygamber Örnekliği”, Diyanet İlmî Dergi,
Ankara: DİB Yay., 2006, XXXXII, sy. 2, s. 69-98
Tirmizî, Ebû Îsâ Muhammed b. Îsâ b. Sevre et-Tirmizî, Sünen-i Tirmizî, Birr 17;
Menakıb, 1.
Tümer, Günay, “Vaazda Takip Edilecek Metod”, Diyanet İlmî Dergi, Ankara: DİB
Yay.,1978, XVII, sy. 1, s. 5-22.
Ünal Mehmet, “Kur’an’ın öğrettiği Vaiz Profili” Vaaz ve Vaizlik Sempozyumu (17-
18 Aralık 2011 Ankara), Ankara: DİB yay. 2011.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com