You are here

ÇOK KRİTERLİ TEDARİKÇİ SEÇİMİ: BİR ELECTRE-AHP UYGULAMASI

MULTI-CRITERIA SUPPLIER SELECTION: AN ELECTRE-AHP APPLICATION

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
In today’s highly competitive environment, an effective supplier selection process takes place a key role to reap a success of any manufacturing organization. Selecting the right supplier is always a complicated task for the companies. There are a lot of strengths and weaknesses which suppliers have. Hence this requires a careful evaluation by the firms. In general, many quantitative and qualitative factors such as quality, price, and flexibility and delivery performance must be considered to determine suitable suppliers. So evaluation procedures involve several factors so decision analysis has to be done in the multi-criteria environment. Multi- Criteria Decision Making (MCDM) techniques offer solutions to the problems involving contradictory and multiple objectives. Traditional single criteria decision making is normally dealt with one perspective, the aim is to maximize outputs or to minimize inputs. But decision-maker has to be free to include multiple factors in his/her evaluation. This study aims to select the most convenient supplier considering more than one qualitative and quantitative criteria. ELECTRE (Elimination et choix traduisant la realite) and AHP (Analytical Hierarchy Process) have been used to evaluate the criteria. ELECTRE is a useful Multi-Criteria Decision Making that uses the outranking principle to evaluate the alternatives. Also AHP is used for determining selection criteria’ weights.
Abstract (Original Language): 
Günümüzün yüksek rekabetçi ortamında, etkin bir tedarikçi seçimi prosesi, üretici firmalar için başarıya ulaşmada önemli bir rol oynamaktadır. Doğru tedarikçiyi seçmek şirketler için her zaman karmaşık bir görev olmaktadır. Tedarikçilerin sahip olduğu birçok zayıf ve kuvvetli noktalar bulunmaktadır. Bu durum, şirketlerin dikkatli bir değerlendirme yapmaları gereğini ortaya çıkarır. Genel olarak uygun tedarikçinin belirlenmesinde, dikkate alınması gereken kalite, fiyat, esneklik ve dağıtım performansı gibi birçok nitel ve nicel faktörler bulunmaktadır. Bu yüzden değerlendirme prosedürü birçok faktörü içermeli ve karar verme, çok-kriterli ortamda yapılmalıdır. Çok-kriterli karar verme teknikleri çelişen ve fazla sayıda amaç içeren problemlere çözüm önerisi sunmaktadır. Klasik tek kriterli karar verme prosesi, tek bir perspektifle ilgilenir; girdileri minimize etmek, ya da çıktıları maksimize etmek. Fakat karar verici kendi değerlendirme sürecine, çeşitli faktörleri katmakta özgür olmalıdır. Bu çalışma birden fazla nitel ve nicel kriter göz önüne alarak en uygun tedarikçinin seçilmesini amaçlar. Kriteri değerlendirmek için ELECTRE (Elimination et choix traduisant la realite) ve AHP (Analitik Hiyerarşi Prosesi) teknikleri kullanılmıştır. Çok-kriterli karar verme tekniklerinden ELECTRE, sıralama prensibine göre alternatifleri değerlendiren bir tekniktir. Ayrıca AHP, seçim kriterlerinin ağırlıklarının belirlenmesinde kullanılmaktadır.
110-120