You are here

Profesyonel ve Amatör Futbolcuların Antrenörleri ile olan İletişim Düzeyi Farklılıklarının Karşılaştırılması

Comparison of Communication Levels of Professional and Amateur Football Players with Their Coaches

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this work is to reveal the differences of status, educational backgrounds, marital status, the years of making sports and the working time with the same coach, the differences of communication level. The people fort his work have been chosen from the active Professional and amateur footballers in 2007 – 2008 season in Ankara. This sample group comprises of 232 professional and group 544 amateur footballers. “The coach communication scale in football” has been used in findings related to the research. In the final of this research, it is found that the Professional footballers are better that the amateur footballers in communication with coach. The more the educational backgrounds of footballers increase, the more their levels of communicating with the coach increase. The footballers, who are married, are better at communicating fort he scales of marital status. It is found that the more the years of making sport of footballers increase, the more their levels of communication with the coach increase. It is reached that the level of communication in Professional footballers has been developed by increasing the time of working with the same coach.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, profesyonel ve amatör futbolcuların statü farklılığı, öğrenim durumu, medeni durum, spor yapma yılı ve aynı antrenörle çalışma süresi bakımından antrenörle iletişim düzeyi farklılıklarını ortaya koymaktır. Çalışma evreni 2007- 2008 futbol sezonunda, Ankara bölgesinde faal olan profesyonel ve amatör futbolculardan seçilmiştir. Örneklem grubu ise 232 profesyonel, 544 amatör futbolcudan oluşmaktadır. Araştırmaya ilişkin bulguların elde edilmesinde “Futbolda Antrenör İletişim Ölçeği” kullanılmıştır. Araştırmada sonucunda, profesyonel futbolcuların antrenörle olan iletişim düzeylerinin amatör futbolcularınkinden daha yüksek olduğu tespit edilmiştir. Futbolcuların öğrenim durumu arttıkça antrenörle olan iletişim düzeyleri artmaktadır. Medeni durum değişkenine göre futbolculardan evli olanların iletişim düzeyleri daha yüksek bulunmuştur. Futbolcuların spor yapma yılları arttıkça antrenörle olan iletişim düzeylerinin de arttığı tespit edilmiştir. Profesyonel futbolcularda aynı antrenörle çalışma süresinin artmasıyla antrenörle olan iletişim düzeyinin de arttığı sonucuna ulaşılmıştır.
125-131

REFERENCES

References: 

1. Abakay U, Kuru E. Coach Communication Scale in
Football a Study of Validity and Reliablity. Ovidius
University Annals Series Physical Education and Sport, Science
Movement and Health, 2009; 9(1): 183–186,
2. Atalay A. Spor Gazeteciliği. 1. Baskı. İstanbul: Filiz Kitapevi
Yayını, 1998: 33.
3. Baltaş Z, Baltaş A. Bedenin Dili. 27.Basım. İstanbul: Remzi
Kitap Evi Yayını; 2000.
4. Cengiz R. İletişim. İstanbul: Türkiye Futbol Federasyonu
Futbol Eğitim Yayınları, 2009; (2): 45.
5. Erkuş A. Bilimsel Araştırma Sarmalı. 1.Baskı. Ankara:
Seçkin Yayınları; 2005; 123.
6. Göğer İ. İletişim ve İletişim Teknikleri. Ankara: Çalışma ve
Sosyal Güvenlik Bakanlığı İş Teftiş Kurulu Başkanlığı
Yayınları; 1995.
7. Güven A. Ansiklopedik Spor Dünyası. 4.Cilt. İstanbul:
Serhat Yayınları; 1982.
8. Güven Ö. 12-16 Yaş Grubu Sporcuların Müsabaka
Motivasyonu ve Antrenör Davranışları Konusunda
Karşılaştıkları Bazı Sorunlar. Gazi Beden Eğitimi ve
Spor Bilimleri Dergisi. 1996; 1(1): 29–40.
9. Harter S. Effectance Motivation Reconsidered. Human
Development. 1978; 21(1): 34–64.
10. Jones G, Hardy L. Stress and Performance in Sport.
England: Wiley Publishers; 1997.
11. Karagöz Y, Ekici S. Sosyal Bilimlerde Yapılan
Uygulamalı Araştırmalarda Kullanılan İstatistiksel
Teknikler ve Ölçekler. Cumhuriyet Üniversitesi İktisadi
İdari Bilimler Dergisi. 2004: 5(1); 25-43.
12. Lazar J. İletişim Bilimi. Çev: Anık C. 1.Baskı. Ankara.
Vadi Yayınları; 2001.
13. Martens R. Başarılı Antrenörlük. Çev: Tuncer
Büyükonat. 2.Baskı. İstanbul: Beyaz Yayıncılık; 1998.
14. Özkök E. İletişim Kuralları Açısından Kitlelerin Çözülüşü.
1.Baskı. Ankara: Tan Yayınları; 1985.
15. Treasure DC. Perceptions of the Motivational
Climate and Elemantry School Childern’s Cognitive
and Affective Response, Journal of Sport & Exercise
Psychology. 1997; 19(3): 278-290.
16. Turiel J. Communications Skills, Socio-Economical
Status and Age. İnformation Analysis Journal. 1983;
11(9); 34-37.
17. White R, Lippitt R. Leader Behaviour and Member
Reaction in Three Social Climates, Group Dynamics. USA:
Newyork-Harper & Row; 1968.
18. Yılmaz İ. Sporcu Algıları Çerçevesinde Farklı Spor
Branşlarındaki Antrenörlerin Liderlik Davranış
Analizleri ve İletişim Beceri Düzeyleri. Doktora tezi.
Ankara: Gazi Üniversitesi. 2008.
19. Yurdakul R. Büyükçekmece İlçesi Orta Öğretim
Kurumları Yöneticilerinin Liderlik Özelliklerinin
Çalışanların Motivasyonlarına Etkisi. Yüksek Lisans
Tezi. İstanbul: Beykent Üniversitesi. 2007.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com