You are here

Beden Eğitimi Öğretmeni ve Beden Eğitimi Öğretmen Adaylarının Eğitsel İnternet Kullanımına Yönelik Yeterliklerinin İncelenmesi

The Study of Efficacy of Physical Education Teachers and Prospective Physical Education Teachers on the Usage of Educational Internet

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to find out the efficacy of educational internet usage of physical education teachers’ and prospective physical education teachers’. The study group consists of 372 people, 104 of whom are physical education teachers and 268 are prospective physical education teachers. In the research, “Educational Internet Use Self-Efficacy Beliefs Scale” which was developed by Şahin (10) is used as data collection tool. In the study, it was found that the efficacy of the usage of educational internet among the physical education teachers’ and prospective physical education teachers’ is generally high level. In the comparison about the efficacy of educational internet between the physical education teachers and the prospective physical education teacher a significant difference was observed (p< 0.05). In the comparison according to the gender, it was found that no significant difference (p>0.05).
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı; beden eğitimi öğretmenlerinin ve beden eğitimi öğretme adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik yeterliklerinin tespit edilmesidir. Araştırma gurubu 104 beden eğitimi öğretmeni ve 268 beden eğitimi öğretmen adayı olmak üzere toplam 372 kişiden meydana gelmiştir. Araştırmada veri toplama aracı olarak Şahin (10) tarafından geliştirilen “Eğitsel internet kullanımı özyeterliliği inançları ölçeği” kullanılmıştır. Çalışmada genel olarak beden eğitimi öğretmenlerinin ve beden eğitimi öğretmenlerinin eğitsel internet kullanım yeterliklerinin yüksek olduğu görülmüştür. Beden eğitimi öğretmeni ve öğretmen adaylarının eğitsel internet kullanımına yönelik yeterliklerine ilişkin yapılan karşılaştırmada ise anlamlı farklılığa rastlanmıştır (p< 0.05 ). Cinsiyet değişkeni açısından yapılan karşılaştırmada ise anlamlı bir farklılığın olmadığı görülmüştür (p>0.05 ).
132-135

REFERENCES

References: 

1. Akkoyunlu B. Öğretmenlerin İnternet Kullanımı Ve Bu
Konudaki Öğretmen Görüşleri. Hacettepe Üniversitesi
Eğitim Fakültesi Dergisi, 2002; 22: 1–8.
2. Akkoyunlu B, Yılmaz E. Öğretmen Adaylarının Bilgi
Okuryazarlık Düzeyleri İle İnternet Kullanım Sıklıkları
ve İnternet Kullanım Amaçları. Eğitim Araştırmaları
Dergisi, 2005; 19: 1–4.
3. Atav E, Akkoyunlu B, Sağlam N. Öğretmen Adaylarının
İnternete Erişim Olanakları Ve Kullanım Amaçları.
Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2006; 30:
37-44.
4. Bila C. Bireysel ve Kitle İletişim Aracı Olarak İnternet Ve
Toplumsal Etkileri. Yüksek Lisans Tezi. Gazi
Üniversitesi. Ankara. 2001.
5. Deniz, L. Coşkun, Y. Öğretmen Adaylarının İnternet
Kullanımına Yönelik Yaşantıları. M.Ü. Atatürk Eğitim
Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, 2004; 20: 39-52.
6. Lee MH, Tsai CC. Exploring teachers' perceived self
efficacy and tchnological pedagogical content
knowledge with respect to educational use of the
World Wide Web. Instructional Science, 2010; 38 (5),
1−21.
7. Leu DJ, O'Byrne WI, Zawlinski L, McVerry JG, Everett-
Cacopardo H. Expanding the new literacies
conversation. Educational Researcher, 2009; 38(4),
264−269.
8. Kirschner P, Woperies IGJH. Mind tools for teacher
communities: A Europeanperspective. Technology,
Pedagogy, and Education, 2003; 12 (1), 127-149.
9. Oral B. Öğretmen Adaylarının İnternet Kullanma
Durumları. XIII. Ulusal Eğitim Bilimleri Kurultayı, 6-9
Temmuz; İnönü Üniversitesi, Eğitim Fakültesi, Malatya.
2004.
10. Şahin İ. Eğitsel İnternet Kullanım Özyeterliği İnançları
Ölçeğinin Geçerliği ve Güvenirliği. Selçuk Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 21: 2009.
11. Tavşancıl E, Keser H. İnternet Kullanımına Yönelik
Likert Tutum Ölçeğinin Geliştirilmesi, Eğitim Bilimleri
ve Uygulama Dergisi, 2002; 1(1): 79-100.
12. Teo T. Assessing the Computer Attitudes of Students:
An Asian Perspective. Computers in Human Behavior,
2008; 24, 1634-1642.
13. Tuncer M, Berkant HG. Eğitim Fakültesi
Öğrencilerinin İnternete Yönelik Tutumlarının
Değerlendirilmesi, 9. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi
Sempozyumu (20 -22 Mayıs 2010), Elazığ, 2010.
14. Usta E, Bozdoğan AE, Yıldırım K. Sınıf Öğretmen
Adaylarının İnternet Kullanımına İlişkin Tutumlarının
Değerlendirilmesi. Ahi Evran Üniversitesi Kırşehir Eğitim
Fakültesi Dergisi (KEFAD), 2007; 8(1): 209-222 209
15. Yaman M. Beden Eğitimi Ve Spor Bölümü
Öğrencilerinin İnternet Kullanım Durumları. Spor
Yönetimi ve Bilgi Teknolojileri Dergisi. 2006; 1(2): 1-28.
16. Yıldırım S, Bahar H. Eğitim fakültesi öğrencileri ile
meslek yüksek okulu öğrencilerinin internete karşı
tutumları (Erzincan Üniversitesi örneği). Selçuk
Üniversitesi Sos Bil Der, 2008; 20: 653-663.
17. Yılmaz İ. Beden eğitimi öğretmen adaylarının çeşitli
değişkenler açısından internet kullanımına yönelik
tutumlarının incelenmesi. Atatürk Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 2008; 10(1): 21-28.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com