You are here

Farklı Düzeydeki Türk Futbol Hakemlerinin Antropometrik Özelliklerinin Belirlenmesi

To Determine the Anthropometric Characteristics on Different Level Turkish Soccer Referees

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of the study was to research the determination of anthropometric characteristics of super league (n=30), super league assistant (n=58) and classman (n=36) Turkish soccer referees. The tests, physical fitness measures (age, weight, height, body fat percentage), and skinfold measurements, are performed to the soccer referees. Descriptive analysis and analysis of variance One-Way ANOVA were applied to the data at p<0.05 and p<0.01 significant level. Tukey HSD test for Post Hoc Multiple Comparisons was applied to get the differences among the groups. As a result, there are significant differences between the groups (super league, super league assistant and classman referees) at age, weight and body mass index measurements at p<0.01 level. At the present research, we have found that super league referees (age 33,47±4,77 years, weight 79,25±5,61 kg, height 178.83±3.80 cm, body fat % 14.80± 2.31), classman referees (age 30,14±3,61 years, weight 78,28±6,00 kg, height 178.86±4.49 cm, body fat % 15.12±2.43), super league assistant referees (age 29,58±3,69 years, weight 74,80±6,27 kg, height 178.06±4.79 cm, body fat %14.97±2.50). As a result of the research, super league referees are older than classman referees and super league assistant referees, super league referees and classman referees are heavier than super league assistant referees. Body mass index of the Turkish referees is that super league referees (24,80±1,39kg/m2), classman referees (24,43±1,28kg/m2) and super league assistant referees (23,64±1,64kg/m2). All the differences in parameters at the research are assessed and training of the referees and appropriate diet of the referees should be designed.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı Türk futbol hakemlerinin klasman gruplarının antropometrik özelliklerinin belirlenmesi ve aralarındaki ilişkilerin araştırılmasıdır. Çalışmamıza katılan denekler Süper lig Hakemleri (N=30), Süper Lig Yardımcı Hakemleri (N=58) ve Klasman Hakemlerinden (N=36) oluşmaktadır. Tüm deneklerin yaş, boy uzunluğu ve vücut ağırlığı ölçümü ve deri altı yağ kalınlığı ölçümleri alındı. Elde edilen verilerin betimleyici analizleri yapılarak varyans analizi ANOVA uygulandı, çoklu karşılaştırmalarda farkı tespit etmek için Tukey HSD testi uygulandı. Sonuç olarak, yaş, vücut ağırlığı ve vücut kütle indeks değerleri arasında p<0,01 düzeyinde anlamlı farklılıklar bulundu. Sunulan çalışmada süper lig hakemleri (yaş 33,47±4,77 yıl, kilo 79,25±5,61 kg, boy 178.83±3.80cm, vücut yağ % 14.80± 2.31), klasman hakemleri (yaş 30,14±3,61 yıl, kilo 78,28±6,00 cm, boy 178.86±4.49cm, vücut yağ % 15.12±2.43), süper lig yardımcı hakemlerin (yaş 29,58±3,69 yıl, kilo 74,80±6,27 kg, boy 178.06±4.79 cm, vücut yağ %14.97±2.50). Sunulan çalışma sonuçlarına göre süper lig hakemlerinin süper lig yardımcı ve klasman hakemlerden yaşça daha büyük olduklarını aynı zamanda süper lig ve klasman hakemlerin süper lig yardımcı hakemlerden vücut ağırlığı bakımından daha ağır oldukları belirlenmiştir. Türk hakemlerinde vücut kitle endeks değerleri süper lig hakemleri (24,80±1,39kg/m2), klasman hakemleri (24,43±1,28kg/m2) ve süper lig yardımcı hakemlerin (23,64±1,64kg/m2) olarak ölçülmüştür. Bu farklılıklar değerlendirilmeli ve hakemlerin antrenman ve beslenmelerinin uygun düzenlenmesini zorunlu kılmaktadır.
80-84

REFERENCES

References: 

1. Asami, T., Togari, H., Ohashi, J., “Hakemlerin Futbol
Maçı Boyunca Hareketlerinin Analiz”, (çev: Doğan, Y.),
Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, 2:3, 1995.
2. Balyan, M., “Futbol Hakemlerine Uygulanan Fiziksel
Uygunluk Testler Üzerine Bir Yaklaşım”, Performans,
12:1,1, 2006.
3. Bangsbo J. Time and motion characteristics of
competitive soccer, Sci Football, 1992; 6(2): 34-40.
4. Barbanti V, Bergson P. Anthropometric and physical
capacity characteristics of Brazilian soccer referees and
referees assistants. In: IWorld Congress on Notational
Analysis of Sport. Tavarez F. Editör, Porto,1998, 137-143
5. Castanga C, Abt G, ve D’ottavıo S. Activity profile of
international – level soccer referees during competitive
matches, Journal of Strenght and Conditioning Research,
2004;18(3): 486-490
6. Cihan H. Profesyonel ve Amatör Ligde Oynayan Futbol
takımlarının Anearobik Güç, Motorik sıçrama Güçleri ve
Toparlanma Sürelerinin Karşılaştırılması, KTÜ Yük. Lis.
Tezi, Trabzon, 1996.
7. Efe, M., Öztürk, F., Koparan, Ş. Bursa İlindeki Faal
Futbol Hakemlerinin Problem Çözme Ve Atılganlık
Düzeylerinin Belirlenmesi. Spormetre Beden Eğitimi ve Spor
Bilimleri Dergisi, VI (2) 49-58, 2008.
8. Eissmann HJ, D’Hooghe M. Sports medical
examinations..In: The 23. Man: sports medical advice for
football referees. Eissmann HJ, Editörs, Leipzig: 1996:7-19.
9. Ekblom B. Applied Physiology of soccer, Sports Med,
1986;3: 50-60.
10. 29 Harley RA, Tozer K, Doust J. An analysis of
movement patterns and physiological strain in relation to
optimal positioning of Association Football referees.In:
Science and Football IV, Spinks W, Reilly T, Murphy A,
Editörs, London, Routledge, 2002, 137-143.
11. Harley RA, Banks R, Doust J. The development and
evaluation of a task specific fitness test for Association
Football referees.In: Science and Football IV, Spinks W,
Reilly T, Murphy A, Editörs, London, Routledge, 2002,
76-80.
12. Helsen W, Bultyck JB. Physical and perceptual-cognitive
demands of top-class refereeing in Association Football. J
Sports Sci, 2004;22: 179-189
13. Kartal A. Analyses of The Energy Sources Used by
Turkish Referees during Ninety minutes Soccer Match,
Master’s Theses in METU, Ankara, 1992.
14. Krustrup, P. Bangsbo, J. Physiological demands of topclass
soccer refereeing in relation to physical capacity:
effect of intense intermittent exercise training. J Sports Sci.
2001 Nov;19(11):881-91.
15. Krustrup, P. Mohr, M. Bangsbo, J. Activity profile and
physiological demands of top-class soccer assistant
refereeing in relation to training status. J Sports Sci. 2002
Nov;20 (11):861-71.
16. Matthew, W. Carlo, C. Franco, M,I. Ermanno, R. Grant
A. Analysis of physical match performance in English
Premier League soccer referees with particular reference
to first half and player work rates. Journal of Science and
Medicine in Sport, 2007; 10, 390—397.
17. Muratlı S. Üst Klasman Hakemlerinin Test Sonuçlarının
Analizi, Akdeniz Üniversitesi BESYO (Yayınlanmamış
Çalışma ), Antalya, 1995.
18. Müniroğlu, S. "Ankara Bölgesi Futbol Hakemlerinin Maç
Sırasındaki Kalp Atım Hızı İle Koşu Mesafeleri
Arasındaki İlişkinin İncelenmesi", Gazi Üniversitesi Beden
Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, 10, 2-3-4, 1999.
19. Odabaşı, E., Profesyonel futbolcularla amatör
futbolcuların somatotip özelliklerinin karşılaştırılması.
H.Ü. Futbol Bilim ve Teknoloji Dergisi, yıl 3, sayı 1, Ankara,
1996; 10-11.
20. Rontoyannis GP,Stalikas A, Sarros G. Medical,
morphological and functional aspect of Greek football
referees. Journal Sports med Phys Fitness,1998;38:208-
214
21. Sarı Z., Şamil E., Doğu G., Zorba E., Ziyagil M.A. Üst
klasman Türk futbol hakemlerinin postür ve kas kısalığı
analizi, 1 Futbol Bilim Kongresi, İzmir, 1996.
22. Stolen T, Chamari K, Castanga C, et al. Physiology of
soccer:an update, Sports Med, 2005;35(6): 501-536.
23. Wilmore JH, Costill DL. Physiology of sportand
exercise, 2nd ed. Champaign (IL) Human Kinetics, 1999
24. Yuhasz MS., The effects of sports training on body fat in
man with predictions of optimal body weight.[Doctoral
Dissertation–Phylosophy in Phy. Education in the
Graduate College of the University of
Illinois].Urbana(IL):University of Illinois; 1962.
25. Zorba, E. Ziyagil M.A. Vücut Kompozisyonu ve Ölçüm
Metotları, Erek Matbaası, Ankara, 1995.
26. Zorba, E. Ziyagil, M.A. Doğu, G., Uluslararası ve
Klasman Türk Futbol Orta ve Yan Hakemlerin Fiziksel
Uygunluk ve Antropometrik Özelliklerinin Belirlenmesi.
Gazi Beden Eğitimi ve spor Bilimleri Dergisi, Ankara, 2000; 1:
3-12.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com