You are here

İleri yaş sağlık turizminde mobil sağlık hizmetlerinin önemi

Importance of mobile health services on old age tourism

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.13-1483621208
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study was generated in order to spot the importance of old age tourism within growing health tourism market and discuss how mobile health services can be used on old age tourism. The aged population in the world is increasing rapidly. Aging of the population and the increase in life expectancy at birth has led to high number of patients with service demands that are above hospitals capacities. Thus, reasons such as the high cost of treatment and long waiting queues for treatment has created and accelerated the growth of the sector. Developments in science and technology have also led to changes in the current health care system. In this context, the growing mobile health services can be seen as an alternative and a complementary serv ice to decrease increasing health spending.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışma büyümekte olan sağlık turizmi pazarında yaşlı turizmine dikkat çekmek ve mobil sağlık hizmetlerinin yaşlı turizminde nasıl uygulanabileceğini tartışmak üzere hazırlanmıştır. Dünyada yaşlı nüfusu hızla artmaktadır. Nüfusun yaşlanması ve doğumda beklenen yaşam süresinin uzamasıyla birlikte artan hasta sayısı hastanelerin kapasitesinin üzerinde hizmet talebi ile karşı karşıya kalmasına ve tedavi için uzun bekleme sıralarının oluşmasına sebep olmaktadır. Sağlık hizmeti tüketicilerinin daha ucuz ve kısa sürede sağlık hizmeti alma isteği sağlık turizminin giderek önem kazanan bir pazar olmasını sağlamıştır. Teknolojideki ilerlemelere paralel olarak gelişen mobil sağlık hizmetleri daha hızlı, sağlığın korunmasını artırıcı ve daha düşük maliyetli sağlık hizmeti sunmaktadır. Bu bağlamda büyümekte olan mobil sağlık hizmet sektörü, ileri yaş sağlık turizminin geliştirilmesinde alternatif ve tamamlayıcı bir unsur olarak fırsata çevrilmelidir.
179
185

REFERENCES

References: 

1. Medical Tourism Statistics & Facts. (2016) www.
p a t i e n t s b e y o n d b o r d e r s . c o m : h t t p : / /www.
patientsbeyondborders.com/medical-tourism-statisticsfacts
(09.09.2016)
2. Bülbül, F. (2015). Yüksek Lisans Tezi, Sağlık Turizmin
Türkiye’deki Gelişmiş, BÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Danışman; Dr. M Sarıtaş, İstanbul
3. Karataş, A., Öncü, M., Ağraş, S. (2007). Sürdürülebilir
Rekabet Avantajı Elde Etmede Turizm Sektörü. M. Bulu, &
E. İ H, Turizm İşletmelerinin Finansmanı (s. 174). İstanbul:
Uluslararası Rekabet Raştırmaları Derneği.
4. Topuz, N. (2012). Uzmanlık Tezi, Türkiye’de Sağlık (Medikal)
Turizmi Stratejisi 2023. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı
Yatırım ve İşletmeler Genel Müdürlüğü, Danışman; Dr. A
Aslan, Ankara
5. Gülmez, Z. (2012). Yüksek Lisans Tezi, Türkiye’de ve
Dünya’da Sağlık Turizmi Çeşitleri; Sağlık Turizminin
Ülkemizdeki Mevcut Durumu ve Bazı Ülkelerle Kıyaslanması.
İÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman; Prof. Dr. K A Köse,
İstanbul
6. Yalçın, B. (2013). Doktora Tezi, Antalya İli Sağlık Turizmi
Araştırması. AÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Danışman: Prof.
Dr. M Gülmez, Antalya
7. Barca, M., Akdeve, E., Gedik İ. (2013). Türkiye Sağlık
Turizm Sektörünün Analizi Ve Strateji Önerileri. İşletme
Araştırmaları Dergisi , 3 (5), 64-92.
8. T.C. Kalkınma Bakanlığı Onuncu Kalkınma Planı 2014-2018,
Yaşlanma Özel İhtisas KomisyonRaporu-2014. http://www.
kalkinma.gov.tr/Lists/Kalknma%20Planlar/Attachments/12/
Onuncu%20Kalkınma%20Planı.pdf Erişim: (28.04.2016)
9. Sözen, F. (2014). Yüksek Lisans Tezi, Yaşlılarda Yaşam
Kalitesi ve Yaşlılık Algısı: Başkent Üniversitesi Ankara
Hastanesi Örneği. BÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü, Danışman;
Prof. Dr. K Ersoy, Ankara
10. Özsarı, H. Sağlık Turizmi Açısından Türkiye’nin Durumu, J
Kartal TR 2013; 24(2): 136-144
11. Tezcan, C. (2016). Sağlığa Yenilikçi Bir Bakış Açısı: Mobil
Sağlık, Yayın No: TÜSİAD-T/2016-03/575, 2016.
12. Türkiye İstatistik Kurumu http://www.tuik.gov.tr/PreTablo.
do?alt_id=1072 Erişim: (06.06.2016)
13. Akın, A., Ersoy, K. 2050’ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim:
Sağlık Sistemine Bakış, TUSİAD- T/2012-11/533.
14. Yaşlı ve Hasta Bakım Hizmetleri, Anadolu Üniversitesi
Yayınları ( e-Kitap ) (1 /6486) No:2491, 2014 http://www.
nevoku.com/yasli-ve-hasta-bakim-hizmetleri--e-kitap--yaslive-
hastabakim-hizmetleri/viewdeck/47fcc6de-d9f8-49c9-
b088-41038b6c1a9c Erişim: (22.03.2016).
Health Care Acad J ● 2016 ● Vol 3 ● Issue 4 185
Bektas & Simsek
15. Güler, G., Güler, N. Yaşlıların Sağlık Bakım Gereksinimleri,
Cumhuriyet Tıp Dergisi; 31:367-373,2009.
16. Arslan, Ş., Atalak, A., Kutsal, Y. Yaşlılarda İlaç Tüketimi,
Turkish Journal of Geriatrics, Geriatri 3 (2) 2000: 56-60.
17. http://www.wvi.org/sites/default/files/mHealth%20
Global%20Report-FINAL-revised-25%20Nov%202015.pdf
Erişim: (02.09.2016).
18. Güler, E. (2015). Mobil Sağlık Hizmetlerinde Oyunlaştırma,
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Uygulamaları ve
Araştırmaları Dergisi, Cilt 1 Sayı:2, 2015: s:82-101.
19. Home Health Care http://www.marketsandmarkets.com/
PressReleases/home-healthcare.asp Erişim: (18.09.2016).
20. http://www.ekonomist.com.tr/dosya/buyuyen-pazardayeni-
firsatlar-doguyor.html Erişim: (13.06.2016).
21. 2015 Global healthcare outlook common goals, competing
priorities, https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/
global/Documents/Life-Sciences-HealthCare/gx-lshc-2015-
health-care-outlook-global.pdf (15.09.2016).
22. Mobile technology’s promise for healthcare http://www.
gsma.com/newsroom/wp
23. c o n t e n t / u p l o a d s / 2 0 1 2 / 0 4 /
mobiletechnologyspromiseforhealthcare.pdf Erişim Tarihi:
(26.08.2016).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com