You are here

Hemşirelerin hastanelerde kullandıkları elektronik tıbbi kayıtlar hakkındaki görüşleri: Şanlıurfa örneği

The opinion of the nurses working in the hospitals about the electronic medical records they use: Şanlıurfa example

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.13-1477551776
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of the study, nurses working in hospitals, clinics, opinion on the use of electronic medical records in the hospital they use their own work, is to make an assessment in terms of quality and user satisfaction. The participants of this research study were the nurses who work in inpatient wards of Harran University Research and Application Hospital and private Edessa Hospital. In this study, the participants were not selected because it was aimed to reach all nurses who work at these hospitals. The questionnaires were applied to 93 nurses out of 115. At the end of the research, it was determined that the level of nurses’ use of electronic medical records was 3, 59/5 and the mean score of the quality of electronic medical records was 3, 59/5 while the score was 3, 23/5 in terms of user satisfaction.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırma hastanelerin kliniklerinde çalışan hemşirelerin, hastanede kullandıkları elektronik tıbbi kayıtlara ilişkin görüşlerinin kullanım, kalite ve kullanıcı tatmini açısından değerlendirmesini yapmaktır. Araştırma, anket esasına dayalı bir alan araştırmasıdır. Araştırma Şanlıurfa ili merkezinde bulunan Harran Üniversitesi Hastanesi ile Özel Edessa hastanesinin kliniklerinde çalışan hemşirelere yapılmıştır. Araştırmada, hastanelerin kliniklerinde çalışan 115 hemşirenin 93’üne anket uygulanmıştır. Araştırma sonucunda hemşirelerin elektronik tıbbi kayıtları kullanım düzeyinin 3, 59/5; elektronik tıbbi kayıtların kalitesine ilişkin değerlendirme ortalama skorunun 3, 59/5 ve elektronik tıbbı kayıtlardan kullanıcı tatmin düzeyleri boyutu bakımından 3, 23/5 olduğu tespit edilmiştir.
93
99

REFERENCES

References: 

1. Değirmen N., Yeter K., Çalık E., 82007)Cerrahi Kliniklerinde
Sağlık Personelinin Bilgisayar Kullanım Durumlarının
Belirlenmesi, Akademik Bilişim’07 - IX. Akademik Bilişim
Konferansı Bildirileri 31 Ocak - 2 Şubat 2007 Dumlupınar
Üniversitesi, Kütahya
2. World Health Organization, (2006) Electronic Health
Records: Manual for Developing Countries, WHO Library
Cataloguing in Publication Data,
3. Anke J.E. de Veer, Francke A.L., (2010) Attitudes of nursing
staff towards electronic patient records: A questionnaire
survey, International Journal of Nursing Studies 47 846–854
DOI:http://dx.doi.org/10.1016/j.ijnurstu. 2009.11.016.
4. Ömürbek N., Gül A.F., (2009) Sağlık Bilişim Sistemlerinin
Uygulanmasına İlişkin Bir Araştırma: İzmir Örneği,
Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi
Sosyal Bilimler Dergisi Mayıs 2009, Sayı:19, ss.211-232
5. Constance. M.J., Johnston, D., Crowley. P.K., Culbertson.
H., Rippen. H.E., Damico. D.J., Plaisant. C., (2011) EHR
Usability Toolkit: A Background Report on Usability and
Electronic Health Records, Agency for Healthcare Research
and Quality U.S. Department of Health and Human Services,
AHRQ Publication No. 11-0084-EF August 2011 Health
6. Köse A., (2012) Hemşirelerin Bilgisayar Kullanım
Durumlarının Belirlenmesine Yönelik Bir Ampirik Çalışma
– Trabzon İli Örneği, Bilişim Teknolojileri Dergisi, cilt 5,
Sayı 1.
7. Bowers AM, Kavanagh J, Gregorich T, Shumway J,
Campbell Y, Stafford S. Student nurses and the electronic
medical record: a partnership of academia and healthcare,
http://scienceofcaring.ucsf.edu/future-nursing/nursesadopt-
electronic-health-records 20.03.14
8. Bonnie L. W, Delaney C.W., Konicek D., Kenan G.(2008)
Nursing Standards to Support the Electronic Health Record,
Volume 56, Number 5, Nursıng Outlook DOI: http://dx.doi.
org/10.1016/j.outlook.2008.06.005.
9. McBride S. Delaney J.M., Tietze. M., (2012) American
Journal of Nursing, August, Vol. 112, No. 8
10. Uslu A.M., Stausberg J, (2008) Value of the electronic
patient record: An analysis of the literature, Journal
of Biomedical Informatics 41 675–682 doi:10.1016/j.
jbi.2008.02.001
11. Likourezos A., Chalfin DB., Murphy DG., Sommer B., Darcy
K., Davidson SJ.(2004) Physician And Nurse Satisfaction
With An Electronic Medical Record System The Journal
of Emergency Medicine, 27(4): 419–424. DOI: 10.1016/j.
jemermed. 2004.03.019.
12. Furukawa J.M. Raghu T.S., and Shao B.M., (2010) Electronic
Medical Records, Nurse Staffing, and Nurse-Sensitive
Patient Outcomes: Evidence from California Hospitals,
1998–2007, Health Serv Res. Aug 2010; 45(4): 941–962
doi: 10.1111/j.1475-6773.2010.01110.x
13. Linder A.J, Schnipper J.L., Middleton B., , (2012) Method
of electronic health record documentation and quality of
primary care. Downloaded from jamia.bmj.com on May
15, 2014 - Published by group.bmj.com doi: 10.1136/
amiajnl-2011-000788.
14. Mikyoung L, Delaney C, Moorhead S, (2007)Building
a personal health record from a nursing perspective,
İnternational Journal of Medical İnformatics 76S S308–S316
doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ijmedinf.2007.05.010
Health Care Acad J ● 2016 ● Vol 3 ● Issue 3 99
Eris: Opinion of nurses electronic medical record
15. Erdemir. F., Hanoğlu. Z., Akman. A., (2005) Hemşirelerin
Bilgisayar ve İnternet Kullanma Durumu ve Hemşirelikte
Bilgisayar Kullanımının Değerine İlişkin Görüşleri, 2. Ulusal
Tıp Bilişimi Kongresi/Medical Informatıcs, 2005, Türkiye.
16. Melissa. H, (2013), http://www.nursezone.com/Nursing-
News-Events/devices-and-technology/Nurses-Learningto-
Embrace-Their-Role-in-Health-Technology_41840.aspx.
25.03.2016
17. Ay, Fatma, (2009) Uluslararası Elektronik Hasta Kayıt
Sistemleri, Hemşirelik Uygulamaları Ve Bilgisayar İlişkisi,
Gülhane Tıp Dergisi; 51: 131-136
18. Hyeoun-Ae P, Chob I, Byeun N, (2007) Modeling a
terminology-based electronic nursing record system: An
object-oriented approach İnternational Journal of Medical
İnformatics 76(2007) 735–746
19. Top M, Gider Ö.(2011) “Nurses’ Views on Electronic Medical
Records(EMR) in Turkey: An Analysis According to Use,
Quality and User Satisfaction”. Journal of Medical Systems,
2011. DOI 10.1007/s10916-011-9657-6.
20. Top M, Gider Ö.(2011) “Hemşirelerin Elektronik Tıbbi
Kayıtlara İlişkin Görüşleri: Kullanım, Kalite ve Kullanıcı
Tatmini” Internatıonal 8th Knowledge, Economy &
Management Congress Proceedıngs Uluslar Arası 8. Bilgi,
Ekonomi ve Yönetim Kongresi Bildiriler Kitabı, 2011
21. Ay. F., (2008) Elektronik Hasta Kayıtları: Güvenlik, Etik Ve
Yasal Sorunlar, Anadolu Üniversitesi Bilim Ve Teknoloji
Dergisi, Cilt 9, Sayı: 2,
22. Keenan, G. & Yakel, E.(2005). Promoting safe nursing
care by bringing visibility to the disciplinary aspects
of interdisciplinary care. AMIA Annual Symposium
Proceedings, 1, 385-389.
23. Bowers AM., Kavanagh J, Gregorich T, Shumway J,
Campbell Y, Stafford S, Student nurses and the electronic
medical record: a partnership of academia and healthcare,
http://scienceofcaring.ucsf.edu/future-nursing/nursesadopt-
electronic-health-records 20.03.16
24. Moen, A. A nursing perspective to design and implementation
of electronic patient record systems. Journal of Biomedical
İnformatics. 36(2003) 375–378 doi:10.1016/j.jbi.2003.09.019
25. McLane, S.(2005) Designing an EMR planning process
based on staff attitudes toward and opinions about
computers in healthcare. CIN: Computers, Informatics,
Nursing, 23(2), 85-92.
26. Chaudhry, B., Wang, J., Wu. S., Maglione, M., Mojica, V.,
Roth, E., Morton, S.C., Shekelle, P.G., (2006) Systematic
Review: Impact of Health Information Technology on
Quality, Efficiency, and Costs of Medical Care, Improving
Patient Care, (2006) Annals of Internal Medicine Volume
144 2006;144:742-752.
27. Çakırlar, A., Mendi. B., (2016)Hemşirelerin elektronik
sağlık kaydı ve bilişim uygulamaları kapsamındaki bilgi ve
tutumlarının değerlendirilmesi, FNG & Bilim Tıp Dergisi
2016;2(1):32-39
28. 5283 nolu “Bazı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Ait Sağlık
Birimlerinin Sağlık Bakanlığına Devredilmesine Dair Kanun”
Erişim Tarihi: 02.05.2016 Erişim Adresi: http://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2005/01/20050119M1-1.htm
29. 669 nolu Kanun Hükmünde Kararname “Olağanüstü Hal
Kapsamında Bazı Tedbirler Alınması ve Milli Savunma
Üniversitesi Kurulması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanun Hükmünde Kararname ” erişim
tarihi: 10.08.2016 erişim adresi: http://www.resmigazete.
gov.tr/main.aspx?home=http://www.resmigazete.gov.
tr/eskiler/2016/07/20160731.htm&main=http://www.
resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/07/20160731.htm.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com