You are here

Çok uluslu görevlerde kaliteli çevre sağlığı hizmetinin uygulanması

Application of qualified environmental health service in multinational tasks

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
Protecting the heath of the personnel who are working in the public and private sector and assigned abroad for various reasons is important to provide quality services. Many diseases in the personnel are initiated, maintained or inflamed due to environmental factors. Health of the personnel is affected by the environment during abroad assignments in many aspects. This paper presents solution offers for planning and implementation of quality environmental health services in order to protect the health of Turkish Armed Forces personnel who are assigned in international tasks with the purpose of protecting peace and ballast.
Abstract (Original Language): 
Ülkemizde kamu veya özel sektörde görev yapan ve çeşitli amaçlarla yurt dışında görevlendirilen personelin sağlığının korunması, kaliteli hizmet verebilmesi için önem arz etmektedir. Personelin birçok hastalığı çevresel etmenlerce başlatılır, sürdürülür veya çevresel etkenlere bağlı olarak alevlenmeler gösterir. Yurt dışı görevlerde personelin sağlığı birçok açıdan çevreden önemli ölçüde etkilenmektedir. Bu makalemizde, barış ve istikrarın korunması maksadıyla uluslararası görevlere gönderilen Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) personelinin sağlığının korunması için kaliteli çevre sağlığı hizmetlerinin planlama ve uygulanmasına yönelik çözüm ö nerileri sunulmaktadır.
1
5

REFERENCES

References: 

1. Güler, Çağatay ve Akın, Levent (2012), Halk Sağlığı Temel
Bilgiler, Hacettepe Üniv.Yayınları, Ankara, II.Cilt; sayfa:
558-1179.
2. Kaufman, RK.- Brodine, S.- Shaffer, R. (2000), “Military
trainingrelated injuries: Surveillance, research, and
prevention”, Am. J Prevent Med, pp.18: 54-63.
3. İstanbulluoğlu, Hakan (2010), “Koruyucu Hekimlik Açısından
Çok Uluslu Harekâtlarda Sağlık Hizmeti Desteği”, Gülhane
Tıp Dergisi, sayfa:304-308.
4. Peden, M.- McGee, K. and Krug, E. (2002) “Injury:A Leading
Cause of the Global Burdenof Disease,” .World Health
Organization,İsviçre.
5. Petruccelli, B.P.- Smoak, B.L. (2003), ”MilitaryPreveventıve
Medıcine .Mobilization and Deployment. Volume 1 . Medical
Threat Assessment” pp. 214-226.
6. Tekbaş, Ö.Faruk (2010), Çevre Sağlığı, GATA Yayınevi,
Ankara, sayfa:3-299.
7. TSK (2001), Sahra Hijyeni ve Sağlığı Koruma , Altıncı Bölüm,
K.K. Basımevi ve Basılı Evrak Depo Müdürlüğü,Ankara,
sayfa:1-2.
8. Usluer, Gaye (2004), “Su ile Bulaşan Enfeksiyonlar” ANKEM
Dergisi ; 18 (Ek 2), sayfa 17-18.
9. http://www.doktorsensin.com/makaleler/484/besin-hijyenve-
sanitasyonu, (21.01.2016).
10. http://www.mfa.gov.tr/turkiye_nin-uluslararasi-guvenlikalanindaki-
girisimleri-ve-uluslararasi-_nato_-bm_-ab_-barisikoruma-
destekleme-harekatlarina-k.tr.mf, (07.02.2016)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com