You are here

6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’ nun sağlık sektörüne etkileri

The effects of operational health and safety law no. 6331 in the health sector

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5455/sad.131438159091
Abstract (2. Language): 
In accordance with the law no. 6331 about Occupational Health and Safety published in June 30th, 2012, a new era has started. With this law, Occupational Health and Safety got into the Health Sector. While the Private Sector got involved in this process since January 1st, 2013, public sector will be involved as well starting from July 1st, 2014. Health sector was having real trouble when accomodating with the Health Legislation and SSI Legislation. But now it is faced with an even worse legislation called OHS. With Ministry of Health’s Quality Standards, many standards such as facility safety, patient safety and employee safety were implemented. But these implementations were not financially obligated to the corporation. But with OHS Legislation there are worse and larger cash fines. The greatest problem that health sector is going through is the KNOW-HOW issue. Because the health instutions are in the “very dangerous” classment there is an other implementation difficulty. One of the requirements that this law asks is the Risk Assessment. There is no standart for the risk assessment but with the Occupational Health and Safety Risk Assessment Legislation published in December 9th, 2012, many subjects were clarified. With this legislation, the people who will do the assessment were identified and new standarts were put about the documentation on risk assessment. Also, updating times were specified of the risk assessments to be able to keep up the updates for the risk asse ssments in the institutions.
Abstract (Original Language): 
30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile yeni bir dönem başlamıştır. Bu kanun ile Sağlık Sektörüne de İş Sağlığı ve Güvenliği kavramı ve uygulamaları fiilen girmiştir. Özel sektör 1 Ocak 2013 tarihinden itibaren bu sürece dahil olmuşken, kamu sektörü ise 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bu sürece dahil olacaktır. Sağlık sektörü bu zamana kadar Sağlık Mevzuatı ve SGK mevzuatına uyum konusunda zorluklar yaşarken, artık daha da zor bir İSG mevzuatı ile karşı karşıya kalmıştır. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları ile tesis güvenliği, hasta güvenliği ve çalışan güvenliği kapsamında birçok standart sağlık sektöründe uygulanmıştır. Ancak bu uygulamalar kuruma maddi bir yükümlülük getirmezken, yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği mevzuatı ile daha ağır ve büyük para cezaları gelmiştir. Sağlık sektörünün bu konuda yaşadığı en büyük sorun ise teknik bilgi sorunudur. Ayrıca sağlık kuruluşlarının “ Çok Tehlikeli” sınıfta yer alması da ayrı bir uygulama zorluğu ortaya çıkarmıştır. Bu kanunun getirdiği zorunluluklardan birisi de Risk Değerlendirmedir. Risk değerlendirmesi ile ilgili bir standart bulunmazken, 9 Aralık 2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği ile birçok konuya açıklık getirilmiştir. Bu yönetmelik ile risk değerlendirmelerini yapacak kişiler belirlenirken, risk değerlendirme dokümantasyonu ile ilgili yeni standartlar getirilmiştir. Ayrıca risk değerlendirmelerinin güncelleme süreleri belirlenerek, kurumlardaki risk değerlendirmelerin sürekli güncel tutulması ve iş fiilen gerçekleşir iken sürekli yenilenip değerlendirilmesi amaçlanmıştır.
60
66

REFERENCES

References: 

1. Ereğli Kömür Maden-i Hümâyûnu İdaresinin Nizamnamesi-
Dilaver Paşa Nizamnamesi, 4 Muharrem 1284 (8 Mayıs
1867), Demirbaş No:13385
2. Maaddin Nizamnamesi,1869
3. 28 Nisan 1921 tarih ve 114 sayılı Zonguldak ve Ereğli Havzası
Fahmiyesinde Mevcut Kömür Tozlarının Amale Menafii
Umumiyesine Füruhtuna Dair Kanun
4. 10 Eylül 1921 tarih ve 151 sayılı Ereğli Havzai Fahmiyesi
Maden Amelesinin Hukukuna Müteallik Kanun;
5. 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu, 06.05.1930 gün ve
148 sayılı Resmi Gazete
6. 3308 sayılı İş Kanunu,15.06.1936 gün ve 3330 sayılı Resmi
Gazete
7. 1475 sayılı İş Kanunu, 01.09.1975 gün ve 13943 sayılı Resmi
Gazete
8. İş Sağlığı ve Güvenliği Tüzüğü, 11.01.1974 gün ve 14765
sayılı Resmi Gazete
9. İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği, 09.12.2003 gün ve
25311 Sayılı Resmi Gazete
10. 4857 sayılı İş Kanunu, 10.06.2003 gün ve 25134 sayılı Resmi
Gazete
RİSK KONTROL
TEDBİRLERİNİN
BELİRLENMESİ VE
UYGULANMASI
YAPILAN ÇALIŞMALARIN İZLENMESİ VE GÜNCELLENMESİ
DÜZELTİCİ
VE ÖNLEYİCİ
FAALİYET
TEDBİRLER
SORUMLU
HEDEF TARİHİ
ÖNLEM
DEĞ. ŞİDDET
FREKANS
OLASILIK
SON RİSK
MEVCUT
RİSK
GERÇEKLEŞEN
İYİLEŞTİRME FAALİYETLERİ
GERÇEKLEŞME TARİHİ
ONAY
Y S K
ÇG
ÇE
TG
HG
ŞD
TEHLİKELİ
MADDELER
İLE İLGİLİ
REHBER
OLUŞTURULMASI,
MSDSLERİN
TOPLANMASI
VE EĞİTİM
VERİLMESİ
İSG
UZMANI
30.04.2016
7 3 3 1 7 2 1 14 ÖNEMSİZ
RİSK
TEHLİKELİ MADDELER
İLE İLGİLİ
REHBER OLUŞTURULMUŞTUR.
HER
YENİ GELEN TEHLİKELİ
MADDENİN
MSDS İLE BİRLİKTE
KABUL EDİLMESİ
İÇİN SİSTEM
KURULMUŞTUR.
PERSONELE KONU
İLE İLGİLİ EĞİTİM
VERİLMİŞTİR. AYRICA
YILLIK EĞİTİM
PLANLANINDA HER
SEN VERİLECEK
ŞEKİLDE DÜZENLEME
YAPILMIŞTIR.
30.04.2015
İSG
UZMANI
Çizelge 4. Örnek Bir Risk Değerlendirme Çalışmasının 3. Aşaması ve 4. Aşaması Yapılan Çalışmaların İzlenmesi ve Güncellenmesi
66 Sağ Aka Derg ● 2015 ● Cilt 2 ● Sayı 2
Yılmaz, vd. : 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu’ nun sağlık sektörüne etkileri
11. 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 30.03.2012 gün
ve 28839 sayılı Resmi Gazete
12. Sağlık Bakanlığı Hizmet Kalite Standartları
13. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği, 16 Haziran 2004 gün ve
25494 sayılı Resmi Gazete
14. Biyolojik Etkenlere Maruziyet Risklerinin Önlenmesi
Hakkında Yönetmelik, 15 Haziran 2013 gün ve 28678 sayılı
Resmi Gazete
15. Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik
Önlemleri Hakkında Yönetmelik, 12 Ağustos 2013 gün ve
28733 sayılı Resmi Gazete
16. İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulları Hakkında Yönetmelik, 18
Ocak 2013 gün ve 28532 sayılı Resmi Gazete
17. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Hasta ve Çalışan Güvenliğinin
Sağlanması ve Korunmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında
Tebliğ, 29 Nisan 2009 gün ve 27214 sayılı Resmi Gazete
18. Hastane Afet ve Acil Durum Planları (Hap) Uygulama
Yönetmeliği, 20 Mart 2015 gün ve 29301 sayılı Resmi Gazete
19. Sağlık Bakanlığı, Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü
14.05.2012 gün ve 2012/23 sayılı Çalışan Güvenliği Genelgesi
20. Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve
Esasları Hakkında Yönetmelik 15 Mayıs 2013 gün ve 28648
sayılı Resmi Gazete
21. İş Sağlığı ve Güvenliği Risk Değerlendirmesi Yönetmeliği,
29.12.2012 gün ve 28512 sayılı Resmi Gazete

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com