You are here

Sağlık Çalışanlarının Güvenli Tıbbi Alet Kullanımının Sağlanması ve Bir Hastane Uygulaması

(Ensuring Safe Use of Medical Instruments by Healthcare Workers and One Hospital Practice)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The infectıon that can easily spread from cutter wounds is hepatitis B.Health care workers are exposed to contagious infections and diseases(HBV-HCV-HIV).Therefore,compared to other occupational groups,the risk of infectious diseases is more than 2 times. Precautions should be taken against negative situations.The rate of percutaneous injuries are significantly decreased with disposalof syringes,lancets,blood sampling and drilling tools to vacuum-type box. Undesirable situations were recorded with unexpected events forms,so employees were monitored.Health care workers can protect themselves from carrying infectious diseases thanks to quality standards.Training should be provided to health careteam at reguler intervals.It should be avoided contact with bare hands.Wastes should be segregated according to their properties.The colors of bagging systems should be different.Disposible vaccuum system must be used in blood letting.Health workers have to take necassary precautions to prevent infectious diseases.The majority of injuriesare occurred with bloodborne diseases,devices and also injections.
Abstract (Original Language): 
Amaç: Bu çalışma ile kalite standartları doğrultusunda delici-kesici yaralanmaları ve sağlık çalışanlarının güvenli bir ortamda çalışmalarını sağlamak ve bu yaralanmaların kontrol altına alınması ve azaltılması amaçlanmıştır. Çalışmada sağlık çalışanlarının kesici delici alet yaralanmalarını hangi sıklıkla yaşadıkları ve bu yaralanmalar ile karşılaştıkları enfeksiyonların türleri ve korunma yöntemleri ile kontrol altına alınılması amaçlanmıştır. Bulgular: Kalite belgesi olan hastanede tek kullanımlık tıbbi malzemelerin kullanılması (enjektör, bistüri, lanset v.b),vakumlu tüle kan alma, delici-kesici aletlerin delinmez enfekte atık kutusuna atılması gibi yaklaşımlar ile perkütan yaralanmaların oranı önemli ölçüde azalmakta olduğu görülmüştür. Beklenmeyen bu olaylar kayıt altında tutulmaya başlanmıştır; böylece çalışanların takipleri yapılmıştır. Sonuç: Sağlık ve kalite sisteminde her geçen gün önemi artan çalışan güvenliği uygulamaları ile atık toplama standartları belirlenmelidir. Sağlık hizmeti sunan ekibin koruyucu önlemler alarak kendilerini ve böylece diğer hastaları da bulaşıcı hastalıklardan korumaları mümkün olmaktadır. Yaralanmaların çoğunluğunun kanla bulaşmış aletlerle ve iğne uçları ile yaşandığı görülmektedir. Tıbbi malzemelerin sağlık bakım hizmetlerinde kullanılmasının ve sürekli eğitimin gerekliliği belirlenmiştir.
33
37

REFERENCES

References: 

1. Aygün P.,(2007),Kesici-Delici Alet Yaralanmaları Ve
Korunma Önlemleri,5.Ulusal Sterilizasyon Dezenfeksiyon
Kongresi,385-391
2. Beşer,A.,(2011),Sağlık Çalışanlarının Sağlık Riskleri Ve
Yönetimi,Dokuz Eylül Üniversitesi Hemşirelik Yüksekokulu
Elektronik Dergisi,39-44
3. Aygen,B.,(2003),Kesici Delici Yaralanmalar Ve İnfeksiyöz
Vucüt Sıvıları İle Bulaşlarda Önlemler,Ankem Dergisi,157-
163
4. Dağlı,Ş.,Delici Kesici Alet Yaralanmaları Ve Alınması
Gereken Önlemler,Konya Numune Hastanesi 2011 Yılı
Eğitimleri
5. Bozkurt,S,Yanıt,F.,(2013)Sağlık Çalışanlarında İğne
Batması Ve Cerrahi Aletler İle Olan Yaralanmalar,Dicle Tıp
Dergisi,449-452
6. Kuyurtar,F,Altıok,M.,(2009),Tıp Ve Hemşire Öğrencilerin
Delici-Kesici Aletlerle Yaralanma Deneyimleri ve Aldıkları
Önlemler:Fırat Sağlık Hizmetleri Dergisi,68-81
7. Altun,G,Azmak,D.,(1998),Yaşayan Olgularda Kesici-Delici
Alet Yaralanmaları,Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi
Dergisi,191-195
8. Üysal,Ü,Ellidokuz,H.,(2002),Dokuz Eylül Üniversitesi
Uygulama Ve Araştırma Hastanesi Çalışanlarında Kesici
Delici Cisim Yaralanma Sıklığı,Kocatepe tıp dergisi, 43- 49
9. Erdoğan ,S Ersöz Gülden.,(2008),Sağlık Çalışanlarının
Delici Kesici Aletlerle Yaralanma Deneyimler Ve
Yaralanmaya Yönelik Alınan Önlemler,Maltepe Üniversitesi
Hemşirelik Bilim Ve Sanatı Dergisi,70-78
10. Akçam,F,(2003),Hepatit B Virusü Enfeksiyonu,Süleyman
Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Enfeksiyon Dergisi,211-
219

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com