You are here

Türkiye’de Sağlık Turizmi

(Health Tourism in Turkey)

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
In this study, with the “Health Transformation Programme” of Ministry of Health, aimed that there achieved important developments and improvments in health tourism, with the increasing institutional capacity that offer qualified and cost-affective services for all patients. In the literature, Turkey is in 7th place with the world tourism destinations in 2010 with 27 million tourists, while in 2011, 29 million tourists rose to 6th place. In the area of health tourism, especially private hospitals made a great move and gave services to 83% of international patients, 91% of medical tourists and 68% of patients as part of tourist health that came to Turkey in 2012. Tourists coming to our country prefer more eye, orthopedics, cardiology, cardiovascular surgery goes Antalya, Istanbul and Ankara with provinces are our highlights. Health Tourism is a new concept and service area in Turkey as well as all over the world. By the reason of great tourism potential and all offered health services that have enough competitiveness with the other developed countries’ health services, tourists come from all over the world for medical purposes. Therefore, health care professionals in their education, adding health tourism course to the curriculum, working in the field of health tourism in quantity and quality of personnel, the development of elderly care and in the fields of gerontology professional identification and standardization of non-misleading ads supported by medical tourism will improve the quality of their work.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada; Sağlık Bakanlığı, Sağlıkta Dönüşüm Programı ile sağlık turizminde önemli gelişmelerin ve iyileştirmelerin kaydedildiğinin, tüm hastalara kaliteli ve maliyet-etkili hizmet verecek kurumsal kapasiteye ulaşılarak ülke ekonomisine ciddi kazanımlar sağlanıldığının bilgilendirilmesi amaçlanmıştır. Yaptığımız literatür taramasında Türkiye dünya turizm destinasyonları arasında 2010 yılında 27 milyon turist ile 7. sırada iken, 2011 yılında 29 milyon turist ile 6. sıraya yükselmiştir. Sağlık turizmi alanında özellikle özel hastaneler ciddi atılımlar yapmış ve 2012 yılında Türkiye’ye gelen tüm uluslararası hastaların % 83’üne, medikal turistlerin % 91’ine ve turistin sağlığı kapsamındaki hastaların % 68’ine hizmet vermiştir. Ülkemize gelen turistler daha çok göz, ortopedi, kardiyoloji-kardiyovasküler cerrahi branşlarını tercih ederken, Antalya, İstanbul ve Ankara öne çıkan illerimizdir. Sağlık turizmi tüm dünyada olduğu gibi Türkiye için de yeni bir kavram ve hizmet alanıdır. Güçlü turizm potansiyeli olan ve gelişmiş ülkelerdeki nitelikli sağlık hizmetleriyle rekabet edebilecek düzeyde sunulan sağlık hizmetlerinden dolayı, ülkemize dünyanın dört bir yanından tedavi amacıyla turistler gelmektedir. Bu nedenle; sağlık profesyonellerinin eğitimlerine sağlık turizmi dersi konulması, sağlık turizmi alanında çalışan personelin nitelik ve nicelik olarak geliştirilmesi, özellikle yaşlı bakım ve gerontoloji alanlarında meslek standardizasyonunun tanımlanması ve yanıltıcı olmayan reklamlarla desteklenmesi sağlık turizmi çalışmalarının kalitesini artıracaktır.
15
20

REFERENCES

References: 

1. Kaya S, Yıldırım H, Karsavuran S ve Özer Ö. (2013),
Türkiye Medikal Turizm değerlendirme Raporu 2013,
Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanlığı, Ankara
2. Özkurt Hatice (2007), Sağlık Turizmi Tahvilleri, Maliye
Dergisi, Sayı:152, S: 121-141
3. Teh, I. and Chu, C. (2005), Suplementing Growth with
Medical Tourism, APBM, 9 (8), P: 306-311
4. Aktepe Cemalettin (2013), Sağlık Turizminde Yeni Fırsatlar
ve Türkiye’de Yerleşik Sağlık İşletmelerinin Pazarlama
Çabaları, İşletme Araştırmaları Dergisi, 5/1, Sayfa: 170-
188
5. Garcia, A.G. and Besinga C.A.M (2006), Chalanges and
Oppurtinities in Philippine Medical Tourism Industry, The
SVG Review, June, P: 41-55
6. Aydın D, Constantinides C, Mike C, Yılmaz C, Genç A ve
Lanyi A. (2012), Sağlık Turizminde Süreçler ve Aracı
Kuruluşlar Araştırma Raporu, Sağlık Bakanlığı Sağlık
Hizmetleri Genel Müdürlüğü, Ankara
7. Yıldırım H.H. ve Altunkaya Ü. (2006), Türkiye’nin Sağlık
Turizmi Potansiyeli ve Güçlükler,
www.absaglik.com/saglik_turizmi_turkiye.pdf, (Erişim:
12.06.2013)
8. Türkiye İstatistik Kurumu (2014), Sağlık Personeli Sayısı
ve Sağlık Personeli Başına Düşen Kişi Sayısı,
www.tuik.gov.tr/PrelstatistikTablo.doc. , (Erişim:
15.02.2014)

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com