You are here

FUTBOLDA ŞİDDET VE POLİS

Violence in Football and the Police

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
The study aims to reveal current position of hooliganism in Turkey and police behavior against it. The pool of this study consists of Riot Police, performing to ensure security during football games and other sports organizations. The sample of this study consists of 91 police officers from Riot Police of Sivas Province and 150 police officers from Riot Police of İzmir Province, 241 police officers in total. In this study, for the data collection tools, the demographical data of the members of riot police with a questionnaire which includes 35 questions about the opinion and suggestions about current law and instructions, prevention of audience aggression, coordination between other police units and organization applications in-duty in stadium, has been used. The data obtained through questionnaire has been analyzed in SPSS software. Frequency, ratio, and arithmetic mean have been used for data analysis. Eventually, it has been identified that the sample thinks Sports Violence Law, in effect, can not respond demands taking into consideration current law and instructions, it is necessary to apply various policies in order to prevent audience aggression, there is not coordination with other organizations especially judicial organizations, it is necessary to provide security in stadiums through private security agencies, police is not familiar with improvement and change on sports security and training on these issues is not enough.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı; Türkiye'de futbol şiddeti ve holiganizmin mevcut durumunu ve polisin bu konudaki tutumu ve bakış açısını ortaya koymaktır. Araştırmanın evrenini futbol ve diğer spor müsabakalarında güvenliği sağlamak için görev alan Çevik Kuvvet biriminde çalışan polisler, örneklemini ise Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan 91 polis ve İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde görev yapan 150 polis olmak üzere toplam 241 Çevik Kuvvet Polisi oluşturmaktadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak, Çevik Kuvvet biriminde çalışan polislerin demografik bilgileri ile birlikte, katılımcıların mevcut yasa ve yönetmelikler, seyirci saldırganlığının önlenmesi, diğer emniyet birimleri ve kurumlarla koordinasyon, stat görevindeki uygulamalar ve eğitim konularına ilişkin görüşleri ve çözüm önerilerini öğrenmek amacıyla 35 sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Anket yoluyla elde edilen veriler bilgisayar ortamında SPSS paket programı kullanılarak çözümlenmiştir. Veri çözümlemede frekans, yüzde ve aritmetik ortalama kullanılmıştır. Sonuç olarak katılımcılar, yürürlükte olan "Sporda Şiddet Yasası"nın ihtiyaçlara tam olarak cevap veremediğini, seyirci saldırganlığının önlenmesi ile ilgili olarak değişik politikaların izlenmesi gerektiğini, diğer kurumlarla ve özellikle adli makamlarla koordinasyonun sağlanamadığını, statlarda güvenliğin özel güvenlik kuruluşlarınca sağlanması gerektiğini, polisin spor güvenliği ile ilgili gelişim ve değişimlerden uzak olduğunu ve bu konularda eğitiminin yetersiz olduğunu değerlendirmişlerdir.
109-132

REFERENCES

References: 

Acet, Mehmet, (2005), Sporda Saldırganlık ve Şiddet, İstanbul: Morpa Kültür Yayınları Ltd. Şirketi.
Akcan, Funda ve Yılmaz, Vesile, (2004), "Tribün Çocukları'nın Bakış Açısından Futbol Müsabakalarındaki Saldırganlık ve Şiddet Olayları", Bilimsel Araştırma Yarışması, Ankara, Spor Toto ve TÜRFAD (Türkiye Futbol Adamları Derneği) ortak Yayını.
Anabritannca Ansiklopedisi, (1990), Cilt 9.
Armstrong, Gary and Harris, Rosemary, (1991), "Football Hooligans:Theory And Evidence", Sociological Rewiev, Vol.39, No.3.pp.57-65.
Avrupa Birliği Konseyinin En Az Bir Üye Ülkeyi İlgilendiren Uluslararası Boyutlu Maçları Bağlamında Meydana Gelecek Ş iddet Eylemlerini ve Asayiş İhlallerini Önlemeye ve Bunlarla
Futbolda Şiddet ve Polis I 131
T
Mücadele Etmeye Yönelik Uluslararası Polisiye İşbirliği Hakkındaki Tavsiyeleri ve Tedbirleri İçeren Bir Broşürle İlgili 6
Aralık 2001 Tarihli Kararı.
Çelik, Oktay, (2005), "Seyirci Saldırganlığı ve Polisin Tutumu", Polis Dergisi, 45.Sayı, ss.16-21.
Demir, Ferhat, (2005), Futbol Olgusu ve Futbolda Asayiş Yönetimi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi A.B.D.
Demiryürek, Murat Sefa, (2003), Futbolda Şiddet Olgusu ve Futbol Karşılaşmalarının Güvenlik Yönetimi, Y.L.T., Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Kamu Yönetimi ve Siyaset Bilimi A.B.D.
Dunning, Eric; Murphy, Patrick and Williams, John, (1988), The Roots of Football Hooliganism, London-Newyork: Routledge-Kegan Paul.
EGM. Eğitim Daire Başkanlığı, (2004), Hizmet içi Faaliyetlerinin Değerlendirilmesi, Ankara, Eğitim Serisi 18, EGM Yayınları(2001-2003 Yılı İstatistikleri).
EGM. Eğitim Daire Başkanlığı, (2003), 2001-2002 Yılları Hizmet içi Eğitim Sonuçları, Ankara, Eğitim Serisi 28, EGM Yayınları.
EGM. Güvenlik Daire Başkanlığı, (2006), Spor Güvenliği Büro Amirliği
2004-2005 Yılı Verileri.
Göksu, Turgut, (2007), Sosyal Psikoloji, Ankara: Seçkin Yay.
Gültekin, Okan; Doğan, Mehmet; Doğan, Ayşegül ve Eylen, B., (2000), "Futbol Sahalarında Şiddet ve Emniyet Güçlerinin Tutumu Üzerine Bir Araştırma", 21.Yüzyılda Polisin Eğitimi Sempozyumu, Ankara, EGM Yayınları.ss.749-754.
Kaynak, İlter, (2002), Spor Müsabakalarında Görev Yapan Polislerin Tutum ve Davranışlarının Araştırılması, Y.L.T., Ankara: Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor
A.B.D.
Kerr, John H. and Hilde de Kock, (2002), "Aggression,Violence and the Death of a Dutch Soccer Holigan:A Reversal Theory Explenation", Aggressive Behavior, 28, ss.1-10.
132 | Polis Bilimleri Dergisi: 9 (1-4)
Kılcıgil, Ertan, (2003), "Popüler Kültür ve Futbolda Şiddet", Futbolda
Şiddet ve Önlenmesi Sempozyumu, Ankara: Ankara Emniyet Müdürlüğü Yayınları.
Orta, Lale ve Yalova, Yüksel, (2006), "Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanunun Hukuki Bir İncelemesi", http://www.tffhgd.org.tr/arastirmaceviri/Bildiri.doc (Erişim: 10.10.2006).
Öncü, Erman, (2002), Türkiye Profesyonel Futbol 1. Süper Ligi 2001¬2002 Futbol Sezonu'nda Müsabaka Ortamında Sergilenen Saldırgan Davranışların Hangi Faktörlere Bağlı Olarak Değiştiğinin Tespit Edilmesi, Y.L.T., Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Beden Eğitimi ve Spor
A.B.D.
Özbaydar, Sabri, (1987), İnsan Davranışlarının Sınırları ve Spor Psikolojisi, İstanbul: Serbest Matbaası.
Özmaden, Murat, (2004), Seyircilere Göre Futbolda Saldırganlığı Teşvik Eden Faktörler Üzerine Bir Araştırma, Ankara, Doktora Tezi, Gazi Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Beden Eğitimi ve
Spor A.B.D.
Spor Müsabakalarında Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun, Kanun No:5149, Kabul Tarihi: 28.4.2004.
Ş ahin, Murat H., (2003), Sporda Şiddet ve Saldırganlık, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım.
Talimciler, Ahmet, (2003), Türkiye'de Futbol Fanatizmi ve Medya İlişkisi, İstanbul: Bağlam Yayıncılık.
Toros, Turhan, (2003), "Spor Taraftarı ve Spor Seyircisi Arasındaki Farklar Nelerdir", Futbolda Şiddet ve Önlenmesi Sempozyumu, Ankara, Ankara Emniyet Müdürlüğü Yayınları, ss.311-318
Williams, John, (2001), "Football and Football Hooliganism" , Fact Sheet, Sir Norman Chester Centre For Football Research, (E.mail:jxw@leicester.ac.uk, 24 Ekim 2005 tarihli mülakat).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com