You are here

ÇEVİK KUVVET POLİSLERİNİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİ VE STRESLE BAŞ ETME YOLLARININ İNCELENMESİ

Investigation of Riot Police Employees’ Psychological Symptoms and Cope with Stress Ways

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
The purpose of this research is to investigate riot police employees’ psychological symptoms and cope with stress ways. The sample consists of 872 employees who work in Istanbul, Ankara, Izmir, Trabzon, Mersin, Diyarbakir, and Van police departments. In this study, Brief Symptom Inventory, Scale of Cope with Stressor Experiences, and Information Form were used. In order to analyze the data, t-test and analyses of variance were performed. Findings indicated that there were statistically significant difference between riot police employees’ psychological symptoms and cope with stress ways with regard to their gender, marital status, having a hobby or not. Another finding showed that there were negative relationship between psychological symptoms and problem solving which is subscale of Scale of Cope with Stressor Experiences. Lastly, it was found that there were positive relationship between psychological symptoms and self-accusation, imaginary, and avoidance subscales of Scale of Cope with Stressor Experiences.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı, Çevik Kuvvet personelinin psikolojik belirti düzeyleri ve stresle baş etme yollarını incelemektir. Araştırma örneklemini, İstanbul, Ankara, İzmir, Trabzon, Mersin, Diyarbakır ve Van Emniyet Müdürlükleri’nde çalışan 872 Çevik Kuvvet personeli oluşturmuştur. Bu çalışmada, Kısa Semptom Envanteri (KSE), Stres Yaşantılarında Kullanılan Başa Çıkma Stratejileri Ölçeği (SYBSÖ) ve Bilgi Formu kullanılmıştır. Verilerin analizinde bağımsız gruplar için t testi ve tek yönlü varyans analizi (ANOVA) kullanılmıştır. Açık uçlu sorulardan elde edilen veriler gruplandırılmıştır. Bulgulara göre; personelin psikolojik belirti düzeylerinin yüksek olduğu görülmektedir. Stresle baş etme yollarından ise en çok problem çözme ve sosyal destek arama kullanılmaktadır. Psikolojik belirtilerin stresle baş etme yollarından problem çözmeyle aralarında negatif; kendini suçlama, hayal etme ve kaçınmayla pozitif yönde anlamlı ilişki göstermektedir. Psikolojik belirti düzeylerinin ve stresle baş etme yollarının cinsiyetlerine ve medeni durumlarına göre; psikolojik belirti düzeylerinin hobilerinin olup olmama durumuna göre anlamlı şekilde farklılaşmaktadır. Son olarak, çevik kuvvet polislerinin toplumsal olaylara müdahaleden sonra psikolojik danışma hizmeti almak istedikleri görülmüştür.
45-66

REFERENCES

References: 

Akalın, N., (2006), Okul Öncesi Eğitimi Öğretmenlerinin Denetim Odakları Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Ruh Sağlık Düzeyleri, Niğde: Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, , Yüksek Lisans Tezi.
Akduman G. G., Korkusuz, İ., Hüseynov, A., Aytaç, Ö. ve Akduman, B., (2006), “Polis ve İntihar”, Adli Psikiyatri Dergisi, 3 (2), ss.9-15. Amaranto, E., Steinberg, J., Castellano, C., ve Mitchell, R., (2003), “Police Stress Interventions, Brief Treatment and Crisis Intervention”, Academic Research Library,1, (3), pp.1-47.
Artan, İ., (1986), Örgütsel Stres Kaynakları ve Yöneticiler Üzerinde Bir Uygulama, İstanbul: Özgün Matbaacılık, ss.48-52.
Ayan, N., (2009), Sakarya Emniyet Müdürlüğü İl Merkezinde Görevli Polis Memurlarının Serbest Zaman Değerlendirme Alışkanlıklarının İncelenmesi, Sakarya: Sakarya Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Aysan, F., (1988), Lise Öğrencilerinin Stres Yaşantılarında Kullandıkları Başa Çıkma Stratejilerinin Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora Tezi.
Brewin, C. R., Andrews, B., Rose, S. ve Kirk, M., (1999), “Acute stress disorder and posttraumatic stress disorder in victims of violent crime”, American Journal of Psychiatry, 156, pp.360-366.
Caine, M. R., ve Ter-Bagdasarian L., (2003), Early Identificaition and Management of Critical Incident Stress, Critical Care Nurse, Vol.23, No.1, pp.59-65.
Carwer, S. C., Scheier, F. M. ve Weintraub, J. K., (1989), “Assessing Coping Strategies: A Theoretically Based Approach”, Journal of Personality and Social Psychology, 56 (2), pp.267-283.
64 Polis Bilimleri Dergisi: 14 (3)
Chad, L. C. ve Larry, A., (2004), “Police Trauma and Addiction, Coping with the Dangers of the Job”, FBI Law Enforcement Bulletin, pp.24-32.
Çakır, İ., (2006), Polislerin İş Stresi ve Bazı Değişkenlere Göre Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Karşılaştırılması, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Derogatis, L. R., (1992), The Brief Symptom Inventory (BSI) administration, scoring and procedures manual-II,. Clinical Psychometric Research Inc.
Derogatis, L. R., Lazarus L., (1994), The Use of Psychological Testing for Treatment Planning and Outcome Assessment. M Maruish (Ed.), SCL 90-R Brief Symptom Inventory and matching clinical rating scales, pp.217-248, Lawrence Erlbaum Associates.
Doğan, T., (1999), Başkent Üniversitesi Öğrencilerinin Stresle Başa Çıkma Stratejilerinin Bazı Değişkenlere Göre İncelenmesi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Filiz, K. ve Özkökeli, N., (1998), “Ankara’da Çevik Kuvvet Biriminde Görev Yapan Polislerin Boş Zaman Faaliyetleri Üzerine Bir Araştırma”, Atatürk Üniversitesi, BESYO, Beden Eğitimi ve Spor Bilimleri Dergisi, ss.50-55.
Gezer, E., (2008), Stres Veren Yaşam Olaylarının Öğretim Elemanlarının, Depresyon ve Tükenmişlik Düzeylerine Etkisi, Ankara: Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Doktora Tezi.
Glasser, M., (1999), “On violence, A preliminary communication”, International Journal of Psycho-Analysis, 79, pp.887-902.
Gül, Serdar Kenan, (2008), “Police job stress in the USA”, Polis Bilimleri Dergisi, 10 (1), ss.1-13.
Haksal, P., (2007), Acil Servis Personelinde Görülen İkincil Travmatik Stres Düzeyinin Disosiyasyon Düzeyi, Sosyal Destek Algısı ve Başa Çıkma Stratejileri Açısından İncelenmesi, Ankara: Hacettepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi, Ankara.
Kale, N. K., (2007), Banka Çalışanlarının Stresle Başa Çıkma Yöntemleri ve Ruh Sağlığı Düzeyleri (T.C. Ziraat Bankası A.Ş. örneği), Niğde: Niğde Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Çevik Kuvvet Polislerinin Psikolojik Belirti Düzeyleri ve
Stresle Baş Etme Yollarının İncelenmesi
65
Kılıç, M., (2008), Afetlerde Psiko-Sosyal Hizmetlerin Etkililiği: Türk Kızılayı ve 2005 Pakistan Depremi, Kocaeli: Kocaeli Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Kırel, Ç. ve Cengiz, A. A., (2006), “Trafik Polisleri Arasında Mesleksel Stresin Kaynakları ve Sonuçları: Eskişehir Trafik Polis Eğitim Merkezinde Bir Araştırma”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt 8 (2) ss.97-120.
Kocaoğlu, M., (2009), Türkiye’de Toplumsal Olayların Yönetilmesinde Çevik Kuvvet ve Güvenlik Şube Müdürlüklerinin Rolü, Ankara: Polis Akademisi, Güvenlik Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Lazarus, R. ve Folkman, S., (1984), Stress, Appraisal and Coping, New York: Springer Publishing Company.
Okyay, N., (2009), Emniyet Teşkilatına Bağlı Okullardan Mezun Olup Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğünde Görev Yapan Polislerin Psikolojik Hizmet Algıları, İş Doyumu ve Tükenmişlik Düzeyinin İncelenmesi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Özbay, Y., (1996), “Pasif bir başa çıkma tarzı olarak sigara içme davranışı”, III. Ulusal Psikolojik Danışma ve Rehberlik Kongresi, 15-16 Nisan, Çukurova Üniversitesi, Adana.
Paşa, M., (2007), Stresin bireysel performans üzerindeki etkileri ve bir uygulama, Uludağ Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, Doktora Tezi, Bursa.
Pehlivan, İ., (1993), Eğitim Yönetiminde Stres Kaynakları, Ankara: Ankara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Doktora Tezi.
Richmond, R. L., Wodak, A., Kehoe, L. ve Heather, N., (1998), “Research Report: How Healthy are the Police? A Survey of Life Style Factors”, Addiction, 93 (11), pp.1729-1737.
Robinson, H. M., Sigman, M. R., Wilson, J. P., (1997), Duty-related stressors and PTSD symptoms in suburban police officers. Psychological Reports, 81, pp.835-845.
Savaşır, I. ve Şahin, N. H., (1997), Bilişsel-Davranışçı Terapilerde Değerlendirme: Sık Kullanılan Ölçekler, Ankara: Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
66 Polis Bilimleri Dergisi: 14 (3)
Sümbüloğlu, K., (1978), Sağlık Bilimlerinde Araştırma Teknikleri ve İstatistik, Ankara: Matis Yayınları.
Şahin N., ve Durak, A., (1994), “Kısa Semptom Envanteri: Türk Gençleri için Uyarlanması”, Türk Psikoloji Dergisi, 9, ss.44-56. Tansel, Bülent, (2010), “Emniyet Teşkilatında Kritik Görev Yapan Personelin Psikolojik Sağlığını Korumaya Yönelik Stres Boşalım Programını İçren Bir Model Önerisi”, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Mersin Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mersin.
Tomar, İ. H., (2002), 17 Ağustos Marmara Depremi Sonrasında Farklı Meslek Gruplarındaki Bireylerde Görülen Stres Yaşantıları ve Başa Çıkma Davranışları, Trabzon: Karadeniz Teknik Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Tutar, H., (2000), “Kriz ve Stres Ortamında Yönetim”, İstanbul: Hayat Yayınları.
Türküm, S., (2001), “Stresle Başa Çıkma Biçimi, İyimserlik, Bilişsel Çarpıtma Düzeyleri ve Psikolojik Yardım Almaya İlişkin Tutumlar Arasındaki İlişkiler: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma”, Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 1 (2), ss.1-16.
Violanti, J., (1996), Police suicide: Epidemic in blue, Springfield, IL: Charles C. Thomas. Vitaliano, P. P., Maiuro, R. D., Russo, J. ve Becker, J., (1987), “Raw Versus Relative Scores in the Assessment of Coping Strategies”, Journal of Behavioral Medicine, 10 (1), ss.1-18.
Yalçın, S., (2008), “İş Stresi ve Sebepleri”, Polis Dergisi, Yıl 14, Sayı 56, ss.72-74.
Yaşar, G., (2008), Beden Eğitimi Öğretmenlerinin Okulla İlgili Sorunları ve Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Bazı Değişkenler Açısından İncelenmesi, Adana: Çukurova Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.
Yılmaz, A., (2007), Kurumlarda Öfke İfade Biçiminin Örgütsel İletişim Kalitesine Etkisinin Değerlendirilmesi ve Eskişehir Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü’nde Bir Uygulama Örneği, Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yüksek Lisans Tezi.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com