You are here

POLİSLERDE İŞ STRESİ ALGISININ KİŞİSEL VE GÖREVE BAĞLI BAZI DEĞİŞKENLERE GÖRE KARŞILAŞTIRILMASI

A Comparative Analysis of Police Officer's Perception of the Job Stress With Respect to Personal and Job Related Variables

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
In this study, police officers' perception of the job stress was investigated to find out if there were significant differences in terms of some personal and work related variables. The sample of the study consisted of total 775 police officers who work at the Adana Police Department. 677 of them were police officers and 98 of them were police supervisors, 707 of them were male and 68 were female. Data were collected by using "Work Stress Scale" and personal information form developed in the direction of aims of the study. Data were analyzed by using t test and one way ANOVA. Findings indicated that there were significant differences on work stress perception between police officers who work at the judicial and administrative departments in favor of judicial department; between four years and belove experienced and 5-19 years experienced in favor of four years and belove experienced; between total education year completed 11-13 years and 14 years and above in favor of 11-13 years; between police officers and police supervisors in favor of police officers; and between whose wives work and don't work in favor of whose wife work. However, it was found that there were no significant differences on the perception of job stress of police officers in terms of gender, marital status and the places where they grown up.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada polislerin iş stresi algısının çeşitli kişisel ve işle ilgili bazı değişkenlere göre farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmiştir. Çalışmanın örneklemini Adana Emniyet Müdürlüğü'ndeki tüm birimlerde görev yapan polislerden 677'si polis memuru ve 98'i amir olmak üzere toplam 775 polis oluşturmuştur. Örneklemde yer alan polislerin 707'si erkek, 68'i kadındır. Veriler, İş Stresi Ölçeği ve araştırma amacı doğrultusunda hazırlanan bilgi formu ile toplanmıştır. Analizler t testi ve tek yönlü varyans analizi tekniği ile yapılmıştır. Sonuçta; adli birimde çalışan polislerin, idari birimde çalışanlardan; meslekte dört yıl ve daha az deneyime sahip olanların, 5-19 yıl arasında deneyime sahip olanlardan; alınan toplam eğitim süresi 11-13 yıl arasında olanların, eğitim süresi 14 yıl ve daha fazla olanlardan; polis memurlarının, amirlerden ve eşi bir işte çalışmayanların, eşi bir işte çalışanlardan daha yüksek iş stresine sahip oldukları bulgusuna ulaşılmıştır. Bunun yanında polislerin cinsiyet, medeni durum ve yetiştikleri yerleşim birimine göre iş stresi algılarının farklılaşmadığı saptanmıştır.
21-40

REFERENCES

References: 

Altundaş, Olgun, (2000), Poliste İş Stresi ve İş Tatmini, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Erzurum.
Aslantaş, Alptekin, (2001), Emniyet Teşkilatında Stres Kaynakları ve Yönetimi (Nevşehir Uygulaması), Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
Aydın, İnayet Pehlivan, (2002), Yönetimde Stres Kaynakları, Ankara: Pegem A Yayınları.
Bilen, Aysel ve Badem, Gökçen, (1997). "Trafik Şube Personelinin Sorunlarının Araştırılması", Polis Dergisi, 4 (11), ss.39-47.
Çakır, İsmail, (2006), Polislerin İş Stresi ve Bazı Değişkenlere Göre Stresle Başa Çıkma Tarzlarının Karşılaştırılması, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Emniyet Genel Müdürlüğü Trafik Araştırma Merkezi, (1999), Stres Tarama Çalışması, Ankara: Başbakanlık Basımevi.
Eren, Murat Erkan, (2001), İstanbul Emniyet Müdürlüğü TEM. Şb. Md. Personelinin Stres Kaynakları, Belirtileri ve Stresle Başa Çıkma Yöntemleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, İstanbul
Ertekin,Yücel, (1993), Stres ve Yönetim, Ankara:TODAİ Yayınları, No:293.
Polislerde İş Stresi Algısının Kişisel ve Göreve Bağlı Bazı Değişkenlere Göre
Karşılaştırılması
39
Gül, Serdar Kenan (2008), "Police Job Stress in the USA", Polis Bilimleri Dergisi, 10 (1), ss.1-13.
Hart, Peter; Wearing, Alexander ve Heady, Bruce, (1995), "Police Stress and Well-Being: Integreting Personality, Coping and Dail Work Experiences", Journal of Occupational and Organizational Psychology, 68, pp. 133-156.
Işıkhan, Vedat, (2004). Çalışma Hayatında Stres ve Başa Çıkma Yolları, Ankara: Sandal Yayınları.
Karasar, Niyazi, (1994), Bilimsel Araştırma Yöntemi (5. Basım), Ankara: 3A Araştırma Eğitim Danışmanlık Ltd.
Lazarus, Rishard and Folkman, Susan, (1984), Stress, Apprasial and Coping. Newyork: Springer Press.
Murat, Mehmet, (2003), "Emniyet Görevlilerinin Tükenmişlik Durumları", Polis Bilimleri Dergisi, 5 (2), ss. 95-108.
Patterson, Bernie L, (1992), "Job Experience and Percevied Job Stress Among Police, Correctional and Probation Parole Officers", Criminal Justice and Behavior, 19 (3), pp. 260-285.
Perrott, Stephen B. and Taylor, Donald M., (1995), "Attitudinal Differences Between Police Constables and Their Supervisors -Potential Influences of Personality Work-Environment and Occupational Role", Criminal Justice and Behavior, 22 (3), pp.
326-339.
Roberts, Nicole A., (2001), "The Remains of the Workday: Impact of Job Stress and Exhaustion on Martial Interaction in Police Couptes", Journal of Marriage and Family, 63 (4), pp. 1052-1068.
Ş ahin, Nilgün ve Durak, Ayşegül Batıgün, (1994), "Kısa Semptom Envanteri (Brief Symptom Inventory-BSI): Türk Gençleri İçin Uyarlanması", Türk Psikoloji Dergisi, 9 (31), ss. 44-56.
Şahin, Nilgün ve Durak, Ayşegül Batıgün, (1995)."Stresle Başaçıkma Tarzları Ölçeği: Üniversite Öğrencileri İçin Uyarlanması", Türk Psikoloji Dergisi, 10 (34), ss. 56-73.
Şahin, Nilgün, (1998), Stresle Başa Çıkma: Olumlu Bir Yaklaşım, (3. Basım), Ankara:Türk Psikologlar Derneği Yayınları.
40
Polis Bilimleri Dergisi: 10 (3)
Taşdöğen, Hidayet, (2005), "Polislerin Tükenmişlik Düzeylerinin Çalıştıkları Birimler Açısından İncelenmesi", Polis Bilimleri
Dergisi, 7 (3), ss. 43-58.
Topaloğlu, Melih ve Tuna, Muharrem, (1998), "Otel İşletmelerinde Stresin Değerlendirilmesi: Ampirik Bir Çalışma", Anatolia Dergisi,
9, ss. 12-15.
Uçman, Perin, (1990), "Ülkemizde Çalışan Kadınlarda Stresle Başa çıkma ve Psikolojik Rahatsızlıklar", Psikoloji Dergisi, 7 (24), ss.
58-75.
Violenti, John, and Aron, Fred, (1995), Police Stressors: Variations in Perceptions Among Police Personal, Journal of Criminal Justice,
23, pp. 280-291.
Yöndem, Zeynep D., (2006), Kişilik Dinamikleri ve Stresle Baş Etme, İstanbul: Morpa Yayınları.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com