You are here

ÖRGÜTSEL DAVRANIŞ DÜZLEMİNDE ADANMIŞLIK

ENGAGEMENT IN ORGANIZATIONAL BEHAVIOUR PLANE

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.5505/pausbed.2016.36349
Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The major and vital factor providing competitive advantage to the organizations is person. Organizational behavior discipline plays a crucial role in rendering a person that is both psychological and social entity to an efficient being in the organization. Commitment which is one of the issues examined by organizational behavior is an effective condition in the way of reaching to organizational success. The condition of commitment is related to several factors within the frame of individual and organizational structure. Attitudes, behaviors and developing organizational culture affect the commitment degree of workers. In this research, it is aimed to establish a frame on the relation between commitment and burn-out by examining particular commitment factors and dimensions, commitment conditions, the importance of commitment and the factors revealing and increasing the commitment.
Abstract (Original Language): 
Örgütlere rekabet üstünlüğü sağlayan birincil ve hayati unsur insandır. Psikolojik ve sosyal bir varlık olan insanın örgüt için üretken hale getirilmesinde örgütsel davranış disiplinine önemli görevler düşmektedir. Örgütsel davranışın ilgilendiği konulardan biri olan adanmışlık, örgüt başarısında etkili bir durumdur. Adanmışlık durumu, birey ve örgüt yapısı çerçevesinde birçok unsurla etkileşim göstermektedir. Tutumlar, davranışlar ve oluşan örgüt kültürü çalışanların adanmışlık seviyesini etkileyen unsurlardandır. Adanmışlık konusununun teorik bir yaklaşımla ortaya konulmaya çalışıldığı bu araştırmada farklı adanmışlık unsurları ve boyutları, adanmışlık durumları, adanmışlığın önemi, adanmışlığı ortaya çıkaran ve arttıran unsurlar irdelenip adanmışlığın tükenmişlikle ilişkisi ortaya konulmaya çalışılmıştır.
278
296

REFERENCES

References: 

Airila, Auli, Jari J. Hakanen, Wilmar B. Schaufeli, Ritva Luukkonen, Anne Punakallio & Sirpa Lusa (2014) Are job and personal resources associated with work ability 10 years later? The mediating role of work engagement, Work & Stress, 28/1, 87-105, DOI:10.1080/02678373.2013.872208.
Antonison, M. (2010). Evaluation of Work Engagement as a Measure of Psychological Well-Being From Work Motivation, The University of Alabama in Huntsville, Yayınlanmamış Doktora Tezi, Alabama.
Arrowsmith, J.ve J. Parker (2013) The meaning of ‘employee engagement’for the values and roles of the HRM function, The International Journal of Human Resource Management, 24/14, 2692-2712, DOI: 10.1080/09585192.2013.763842.
Attridge, Mark (2009) Measuring and Managing Employee Work Engagement: A Review of the Research and Business Literature, Journal of Workplace Behavioral Health, 24/4, 383-398, DOI: 10.1080/15555240903188398.
Bakker, Arnold B. Simon L. Albrecht & Michael P. Leiter (2011) Work engagement: Further reflections on the state of play, European Journal of Work and Organizational Psychology, 20:1, 74-88, DOI: 10.1080/1359432X.2010.546711.
Bayraktaroğlu, S. ve L. Mustafayeva, (2008). İşkoliklik ve Örgütsel Verimsizlik, Editörler: Mahmut Özdevecioğlu ve Himmet Karadal, İlke Yayınevi, Ankara.
293
Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık
Bruce A. Rayton & Zeynep Y. Yalabik (2014) Work engagement, psychological contract breach and job satisfaction, The International Journal of Human Resource Management, 25/17, 2382-2400, DOI: 10.1080/09585192.2013.876440.
Chughtai, A. A. ve F. Buckley, (2008). “Work Engagement and its Relationship with State and Trait Trust: A Conceptual Analysis”, Institute of Behavioral and Applied Management, 47-71.
Coetzer WJ. Ve Rothmann, S., (2007). “A Psychometric Evaluation of Measures of Affective Well-Being in an Insurance Company”, SA Journal of Industrial Psychology, 33/2, 7-15.
Drucker, P. F., (2001). The Essential Drucker, Harper Business, New_York, United States of America.
Gill, D. S., (2007). “Employee Selection and Work Engagement: Do Recruitment and Selection Practices Influence Work Engagement?”, Doctor of Philosophy Dissertation, Kansas State University, Manhattan.
Gorgievski,Marjan J., Arnold B. Bakker & Wilmar B. Schaufeli (2010) Work Engagement and workaholism: comparing the self-employed and salaried employees, The Journal of Positive Psychology, 5/1, 83-96, DOI: 10.1080/17439760903509606.
Güner, H. (2006). Öğretmenlerin adanmışlık Sorunu: İstanbul İli Örneğinde Bir Çalışma, Marmara Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi.
Hakanen, J. J., R. Perhoniemi, S. Toppinen-Tanner, (2008). “Positive Gain Spirals at Work: From Job Resources to Work Engagement, Personal Initiative and Work-unit Innovativeness”, Journal of Vocational Behavior, 73/1, 78.
Hermsen, J. ve V. Rosser, (2008). “Examining Work Engagement and Job Satisfaction of Staff Members in Higher Education”, CUPA-HR Journal, 10-18.
Hernandez, Bridgette, Bettina Stanley & LaDeitrich Miller (2014) Job Embeddedness and Job Engagement: Recommendations for a Supportive Social Work Environment, Human Service Organizations: Management, Leadership & Governance, 38/4, 336-347, DOI: 10.1080/23303131.2013.878013.
Hsieh, Chia-Chun ve Dan-Shang Wang (2015) Does supervisor-perceived authentic leadership influence employee work engagement through employee-perceived authentic leadership and employee trust?, The International Journal of Human Resource Management, 26/18, 2329-2348, DOI:10.1080/09585192.2015.1025234.
Huynh, Jasmine Y., Despoina Xanthopoulou & Anthony H. Winefield (2014) The Job Demands-Resources Model in emergency service volunteers: Examining the mediating roles of exhaustion, work engagement and organizational connectedness, Work & Stress, 28/3, 305-322, DOI: 10.1080/02678373.2014.936922.
Karagöz, L. (2007). “İlköğretim Öğretmenelerinin Görüşlerine göre Örgütsel adanma İle Örgütsel Yurttaşlık Davranışları Arasındaki ilişki”, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yeditepe Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Egitim Yönetimi Ve Denetimi Ana Bilim Dalı.
294
Ö. Yavan
Kinicki, A. ve R. Kreitner, (2003). Organizational Behavior-Key Concepts, Skils & Best Practices, The McGraw-Hill Companies, New-York, America.
Lee, JungHoon (Jay) ve Chihyung “Michael” Ok (2015): Hotel Employee Work Engagement and Its Consequences, Journal of Hospitality Marketing & Management, DOI:10.1080/19368623.2014.994154.
Lee, JungHoon (Jay) ve Chihyung “Michael” Ok (2015); “Drivers of work engagement: An examination of core self-evaluationsand psychological climate among hotel employees,” International Journal of Hospitality Management 44 (2015), 84–98.
Mitonga-Monga, Jeremy ve Frans Cilliers (2015) Ethics culture and ethics climate in relation to employee engagement in a developing country setting, Journal of Psychology in Africa, 25/3, 242-249.
Mostert, K. ve A. D. Rathbone (2007). “Work Characteristics, Work -Home Interaction and Engagement of Employees in The Mining Industry”, Management Dynamics; 16/2, 36-52.
Oliver A. ve S. Rothman, (2007). “Antecedents of Work Engagement in A Multinational Oil Company”, SA Journal of Industrial Psychology, 33/3, 49-56.
Rana, Sowath (2015) High-involvement work practices and employee engagement, Human Resource Development International, 18/3, 308-316, DOI:10.1080/13678868.2014.1003698.
Rathbone, A., (2006). “Work Engagement of Employees ınthe Mining Environment”, Mini-dissertation, North-West University.
Robbins, S. P. Ve T. A. Judge, (2001). Organizational Behaviour, Pearson Prentice Hall, New Jersey.
Rothman, S. ve G.M.E Jordaan, (2006). “Job Demands, Job Resources and Work Engagement of Academic Staff in South African Higher Education Instıtutions”, SA Journal of Industrial Psychology, , 32/4, 87-96.
Rothman, S., (2003). “Burnout and Engagement: A South African Perspective”, SA Journal of Industrial Psychology, 29/4, 16-25.
Rothmann, S. Ve J.H.M. Joubert, (2007). “Job Demands, Job Resources, Burnout and Work Engagement of Managers at a Platinum Mine in the North West Province”, S.Afr.J.Bus.Manage, 38/3, 49-61.
Salanova, M. Ve W.B. Schaufeli, (2008). “A Cross-National Study of Work Engagement as a Mediator Between Job Resources and Proactive Behaviour”, The International Journal of Human Resource Management, Routledge, 19/ 1, 116-131.
Salanova, M., S. Agut ve J. Peiro´, (2005). “Linking Organizational Resources and Work Engagement to Employee Performance and Customer Loyalty: The Mediation of Service Climate”, Journal of Applied Psychology, 90/ 6, 1217–1227.
295
Örgütsel Davranış Düzleminde Adanmışlık
Sawang, S. (2012). “Is there an Inverted U-shaped Relationship Between Job Demands and Work Engagement-The Moderating Role of Social Support”, International Journal of Manpower, 33/ 2, 178-186.
Schaufeli, W. B. Ve A. B. Bakker (2004). “Job Demands, Job Resources, and Their Relationship With Burnout and Engagement: A Multi-Sample Study”, Journal of Organizational Behavior, 25, 293–315.
Schaufeli, W. B., T. W. Taris ve W. Rhenen; (2008). “Workaholism, Burnout, and Work Engagement: Three of a Kind or Three Different Kinds of Employee Well-being?”, International Association of Applied Psychology, Applied Psychology: An International Review, 57/2, 173–203.
Siddiqi, Mushtaq A. (2014) Work engagement as a reaction to work environment and customer outcome: a service marketing perspective, Journal of Global Scholars of Marketing Science, 24/1, 21-38, DOI: 10.1080/21639159.2013.852911.
Simpson, M. R., (2008). “Engagement at Work: A Review of the Literature”, International Journal of Nursing Studies, NS-1339, 1-13.
Smith, J. E. Perry ve T. L. Dumas, (2007). “Debunking the Ideal Worker Myth: Effect of Temporal Flexibility & Family Configuration on Engagement”, Academy of Management Best Paper Proceedings, 1-7.
Sonnentag, S., (2003). “Recovery, Work Engagement, and Proactive Behavior: A New Look at the Interface Between Nonwork and Work”, Journal of Applied Psychology, 88/ 3, 518–528.
Stringer, C. (2007). The Relationship Between Strategic Alignment, Meaningful Work, and Employee Engagement, Yayınlanmamış Doktora Tezi, The University of New Mexico.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com