You are here

YETİŞTİRME YURDUNDAKİ ÖĞRENCİLERİN PSİKOLOJİK BELİRTİ DÜZEYLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
This study, researched on the characteristic levels has been carried out on the students living in The Orphanage For The Protection of Children in Erzurum. The sixty students living in this orphanage have been the examples of this research. İn confirmin g of the psychological characteristic levels of the students, G.S.İ. and 10 sub-dimension of SCL-90-R (Psychological Characteristic Stading List) improved with the help of inventory known as Hopkins Symptom Check (HSCL) by Derogatis and his friends has been used. The data have shown that the students general characteristic levels have been high. It has been understood that in point of characteristic levels, the additional subject including the guiltiness, sleeplessness and the aneorexia that the students have as the highest points derived from the characteristic levels. Appearantly, the students haven't been in complexity as to the dimension of the characteristic levels of somatization and phobic anksiety. The points of interpersonal sensitivity, depression, anksiety, hostility, obsessive-compulsive, paranoid, psikotism and additional characteristic dimentional levels are high that the students are in complexity as to the features including these dimensions has appeared as a result of this research.
Abstract (Original Language): 
Psikolojik belirti düzeylerinin araştırıldığı bu araştırma, Erzurum Yetiştirme Yurdu'ndaki öğrenciler üzerinde gerçekleştirilmiştir. Yurtta barınan 60 öğrenci, araştırmanın örneklemini oluşturmuştur. Öğrencilerin psikolojik belirti düzeylerinin saptanmasında, Derogatis ve arkadaşları tarafından geliştirilen Hopkins Symptom Check List (HSCL) olarak bilinen envanterden yararlanılarak geliştirilen, SCL-90-R (Ruhsal Belirti Tarama Listesi)'nin G.S.İ. ve 10 alt boyutu araştırmada kullanılmıştır. Bulgular, öğrencilerin genel belirti düzeylerinin yüksek olduğunu göstermiştir. Belirti boyutları açısından öğrencilerde en fazla puanın uykusuzluk, iştahsızlık, suçluluk duygularını içine alan ek maddeler belirti boyutundan alındığı ortaya çıkmıştır. Öğrencilerin sadece somatizasyon ve fobik anksiyete belirti boyutları açısından riskli durumda olmadıkları ortaya çıkmıştır. Kişilerarası duyarlılık, depresyon, anksiyete, hostilite, obsesif-kompulsif, paranoid, psikotizm ve ek maddeler boyutları puanlarının yüksek olması dolayısıyla, bu boyutları içeren özellikler bakımından riskli durumda oldukları araştırma sonucunda ortaya çıkmıştır.
78-84

REFERENCES

References: 

ARNAZ, Z. (1993), "Koruyucu Aile Bakımındaki Çocuğun Gelişim Özellikleri" Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, Cilt:1, sayı: 2-3, Ankara, s.81-86.
BAKIRCIOĞLU, R. (1976), Ruh Sağlığı ve Rehberlik, Çark Matbaası, s.311.
BARETT, R.E.
(1979)
, Anaturalistik Study of Sex Differences in Childrens Aggression, Merril Dalmer, Quarterly, s.25-193. BİLEN, M. (1978), Ailede Sağlıklı İlişkiler, Mars Matbaası, Ankara, s.118.
BULUT, I. (1983), "Parçalanmış Aileden Gelen Çocukların Davranış Özellikleri Hakkında Bir Araştırma", Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulu Dergisi, Cilt:1, sayı: 2-3, Ankara, s.81-86.
DEROGATİS, L.R.K. RİCHELS, A.F. ROCK (1976), "The SCL-90 and MMPI: A Stemp in Validation of a new self Report", British Journal of Psyhiatry, Cilt: 128, s.280-289. Kılıç, M., (1987), "Değişik Psikolojik Arazlara Sahip olan ve Olmayan Öğrencilerin Sorunları, (Yayınlanmamış Doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara'dan alıntı.
İNAN, A.N. (1969), Çocuğun Korunması, Korunmaya Muhtaç Çocuklar Sempozyumu, İktisadi Araştırmalar Vakfı, İstanbul, s.42-51.
KILIÇ, M. (1987), "Değişik Psikolojik Arazlara Sahip olan ve Olmayan Öğrencilerin Sorunları, (Yayınlanmamış doktora Tezi), Hacettepe Üniversitesi, Ankara, s.63.
KUİPER, N.A. (1979), "Depression and Casual Attrıbutıons For Success and Faılure" Journal of Personalıty and Social Psychology, 36, s.236-246.
PARKER, G.
(1983)
, Parentar Overprotection. A Risk Factor'n Psychosexyal Development. Grune and Stration New York. PETERSON, D.R. ve Ark. (1961), "Child Behavior Problems and Parented Attitude" Child Development, 32, p.151-162. RİZLEY, C.R. (1987), "Depression and Distortion in The Attirubation of Causality" Journal of Abnormal Psychology, 87,
s.32-48.
TUFAN, B. (1987), "Öğrencilerin Benlik Saygısı Üzerine Bir İnceleme" XXIV. Ulusal Psikiyatri ve Nörolojik Bilimler Kongresi, Ankara.
YÖRÜKOĞLU, A. (1993), Çocuk Ruh Sağlığı, Özgür Yayın Dağıtım Ltd. Şti, Acar Matbaacılık, İstanbul, s.32-34.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com