You are here

İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Dönüşümcü Liderlik Özellikleri (Malatya İli Örneği)

Primary School Administrator's Transformational Leadership Features (Example on the City of Malatya)

Journal Name:

Publication Year:

Author NameFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The purpose of this study is to investigate the attitudes of transformational leadership which is a leadership model that provides a strong modification. The conclusion is driven from the survey results to determine these behaviors on the current primary school administrators. The survey was conducted on 251 teachers in the center province of Malatya at four education precincts including eleven primary schools in 2005-2006 academic year. In comparisons, (unrelated) t test, ANOVA and LSD tests have been utilized for independent samples. This proves that the primary school principles have the characters of transformational leadership model.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, güçlü değişimi sağlayacak liderlik modeli olan dönüşümcü liderlik davranışlarını ortaya koymak ve bu davranışları mevcut ilköğretim okulu yönetici davranışlarında saptamaktır. Araştırmanın evrenini, 2005-2006 öğretim yılında Malatya il merkezinde çalışmakta olan ilköğretim okulu öğretmenleri oluşturmaktadır. Araştırmanın örneklemi, evrenden tesadüfî örnekleme yoluyla seçilen 11 ilköğretim okulunda görev yapan 251 öğretmenden oluşmaktadır. Karşılaştırmalarda bağımsız örneklemeler için t-testi, tek yönlü varyans analizi, belirlenen farklılıkların hangi gruplar arasında olduğunu belirlemek için Scheffe Testi ve kritik değerlerin önemli sayıldığı durumlarda ise LSD testi uygulanmıştır. Araştırma bulguları, ilköğretim okulu müdürlerinin dönüşümcü liderlik özellikleri gösterdikleri sonucunu ortaya koymuştur.
27-39

REFERENCES

References: 

Akbaba-Altun, S. (2003). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Liderliğe Verdikleri Önem Ve Uygulama Düzeyleri. İlköğretim Online 2 (1). http://www. ilkogretim-online.org.tr İndirilme Tarihi.10 Mayıs 2006
Aydın, M. (2000). Çağdaş Eğitim Denetimi. Ankara: Hatipoğlu Yayınları.
Bass, B. M. (1997). The Ethics of Transformational Leadership. In Kellogg Leadership Studies Project, Transformational Leadership Working Paper. The James MacGregor Burns Academy of Leadership. http://www.academy.umd.edu/ Resources/AcademyPublicationsPDF/ KLSP/TransformationalLeadership/Ethic sofTransformationalLeadership/ EthicsTransform.pdf İndirilme Tarihi:
15 Eylül 2006
Bensimon, E. M. (1989). Transactional,
Transformationa
l and "Trans-Vigorational" Leaders. World Wide Web Edition. April 1989, Volume 2, Number 6.
Celep, C. (2004). Dönüşümcü Liderlik. Ankara: Anı Yayıncılık.
Çelik, V. (2003). Eğitimsel Liderlik. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çelik, V. (2004). Liderlik. Yüksel Özden (Ed.), Eğitim Ve Okul Yöneticiliği El Kitabı (ss. 187-215). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Çelik, V. (1998). Eğitimde Dönüşümcü Liderlik.
Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi, S.16,
423-442.
Çelik, S. ve Eryılmaz, F. (2006). Öğretmen Algılarına Göre Endüstri Meslek Lisesi Müdürlerinin Dönüşümcü Liderlik Düzeyleri (Ankara İli Örneği). PoliteknikDergisi, C.9, S.4, 211-224.
Chirichello, M. (1999). Building Capacity for Change: Transformational Leadership for School Principals. Paper presented at the Annual International Congress for School Effectiveness and Improvement. (12th, San Antonio, TX, January 3-6, 1999). http://www.eric. ed.gov/ İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Genç, N. ve Halis, M. (2006). Kalite Liderliği. İstanbul: Timaş Yayınları.
Hacker, S. ve Roberts, T. (2003). Transformational Leadership: Creating Organizations of Meaning. Wisconsin: ASQ Quality Pres Milwaukee.
Hilosky, A. ve Watwood, B.(1997). Transformational Leadership In Changing World: A Survival Guide For New Chairs And Deans. Proceedings of the Annual International Conference of the Chair Academy.(6th, Reno, NV, February 12-15, 1997). http://www.eric.ed.gov/ İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Homrig, M. A. (2001, 21 Dec). Transformational Leadership. http://leadership.au.af.mil/documents/ homrig.htm İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Karip, E. (1998). Dönüşümcü Liderlik. Kuram Ve Uygulamada Eğitim Yönetimi Dergisi. S.16, 443-466
Kark, R.,
Shamir
, B. ve Chen, G. (2003). The Two Faces of Transformational Leadership: Empowerment and Dependency. Journal of Applied Psychology, Vol. 88, No2, 246-255
Leithwood, K. (1993). Contributions of Transformational Leadership to School Restructuring. Paper presented at the Annual Meeting of the University Council for Educational Administration. (Houston, TX, October 29-31, 1993). http://www.eric.ed.gov/ İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Leithwood, K. ve Jantzi, D. (1999). The Effects of Transformational Leadership on Organizational Conditions and Student Engagement with School. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association (Montreal, Quebec, Canada, April 19-23, 1999). http://www.eric. ed.gov/ İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Liontos, L. B.
(1992)
. Transformational Leadership. İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Lucas, S. E. ve Valentina, J. W. (2002). Transformational Leadership: Principals, Leadership Teams and School Culture. Paper presented at the Annual Meeting of the American Educational Research Association.(New
Orleans, LA, April 1-5, 2002). http://www.eric. ed.gov/ İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Lunenburg, F. C. (2003). Emerging Perspectives: The Usefulness of the Construct of Transformational Leadership in Educational Organizations. Paper presented at the Annual Meeting of The National Council of Professors of Educational Administration. (Sedona, AZ, August 5-8, 2003). http://www.eric. ed.gov/ İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Meriwether,
C
. ve Duyar, İ. (1997). Okul Yönetimi. Ankara: YÖK/Dünya Bankası Milli Eğitimi Geliştirme Projesi Hizmet Öncesi Öğretmen Eğitimi Dizisi.
Özdemir, S. (2004). Değişme ve Yenileşme. Yüksel Özden (Ed.), Eğitim Ve Okul Yöneticiliği El Kitabı (ss. 217-243). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Özden, Y. (2002). Eğitimde Yeni Değerler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Stewart, J. (2006). Transformational Leadership. An
Evolvin
g Concept Examined through the Works of Burns, Bass, Avolio and Leithwood. Canadian Journal of Educational Administration and Policy, Issue 54, June 26.
Şahin, S. (2006). İlköğretim Okulu Müdürlerinin Dönüşümcü Ve Sürdürümcü Liderlik Stilleri (İzmir İli Örneği). Eğitim Araştırmaları Dergisi, Sayı 23, 188-199.
Simic, I. (1998). Transformational Leadership-The Key to Successful Management Of Transformational Organizational Changes.
Economics and Organization, Vol 1, No 6, 1998,49-55. http://facta.junis.ni.ac.yu/facta/ eao/eao98/eao98-06.pdf İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Tabak, A. (2001). Tarihsel Gelişimi İçerisinde Liderlik Tanımları ve Liderlik Kavramının Günümüzdeki Yeri. http://www.kho.edu. tr/yayinlar/bilimdergisi/bilimder İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Taylor, D. L. ve Angelle, P. S.(2000). High Reliability Organizations and Transformational Leadership as Lenses for Examining a School Improvement Effort. Paper presented at the Annual Meeting of the Southwest Educational Research Association. (Dallas, TX, January 27-29, 2000). http://www.eric.ed.gov/ İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Tengilimoğlu, D. (2005). Kamu ve Özel Sektör Örgütlerinde Liderlik Davranışı Özelliklerinin Belirlenmesine Yönelik Bir Alan Çalışması. Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi. ISSN: 1304-0278 Güz 2005 C.4, S.14, 1-16. www.e-sosder.com İndirilme Tarihi: 10 Mayıs 2006
Vandenberghe, R .(1995) Creative Management of a School. Journal of Educational Administration.
Vol,33, No.2.
Yukl, G.
(2001)
. Leadership in Organizations. Fifth Edition. New Jersey : Prentice Hall.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com