You are here

Türk Denizcilik Tarihi İle İlgili Romanlarda Turgut Reis İmajı

Turgut Reis Image in the Novels Related to Turkish Naval History

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9779/PUJE602

Keywords (Original Language):

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
The Ottoman Empire had its golden age in the sixteenth century in the seas as well as on land. Ottoman sailors fought against Christian crusaders with the Spanish in Algeria, Libya and Tunisia, and made these places a part of the Empire. Among these sailors was one of the most important names, Turgut Reis. Both Turks and Europeans regarded Turgut Reis as a great sailor in the sixteenth century. Dedicating his life to seas, Turgut Reis died in the siege of Malta. Upon his will, his grave was built in Tripoli, where he was once a governor. The purpose of the current study was to determine how this great sailor who had profound remarks in the history of Turkish Navy.
Abstract (Original Language): 
Osmanlı Devleti, 16. yüzyılda karalarda olduğu gibi denizlerde de altın yükselme yaşamıştır. Osmanlı Denizcileri Cezayir, Libya ve Tunus başta İspanyollar olmak üzere Haçlı kuvvetleriyle zorlu mücadeleler yapmış ve bu bölgeleri Osmanlı Devleti’ne bağlamıştır. Bu denizciler arasında en önemli isimlerden birisi ise Turgut Reis’tir. 16. yüzyılda hem Türkler hem de Avrupalılar Turgut Reis’in çok büyük bir denizci olduğunu kabul etmiştir. Yaşamını denizlere adayan Turgut Reis’in hayatı Malta kuşatmasında sona ermiştir. Mezarı vasiyeti üzerine beylerbeyi olduğu Trablusgarp’a yapılmıştır. Türk Denizcilik Tarihindeki romanlara bakıldığında Turgut Reis’in olumlu imajlarla öğrencilere aktarıldığı görülmektedir.
FULL TEXT (PDF): 

REFERENCES

References: 

Arı, B. (2007). Akdeniz’de Korsanlık ve Osmanlı Deniz Hukuku, Türkler ve Deniz, İstanbul: Kitap
Yayınevi, 265-317.
Bostan, İ. (2004). Adriyatikte’te Korsanlar ve Deniz Gazileri, Toplumsal Tarih Dergisi (Gemiler,
Korsanlar, Haydutlar), 127, Temmuz, İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı,
64-71
Bostan, İ. (2006). Beylikten İmparatorluğa Osmanlı Denizciliği, İstanbul: Kitap Yayınevi.
Bostan, İ. (2009). Adriyatikte Korsanlık, İstanbul: Timaş Yayınları.
Bostan, İ. (2009). Malta Kuşatması’ndan Tunus’un Fethine, Türk Denizcilik Tarihi, İstanbul: Boyut
Yayınları, 185-197.
Bostan, İ. (2011). Akdeniz’i Vuran Türk Korsanları, NTV Tarih, sayı: 27, ss. 34-44.
Çelik, M. (2007). Türk-İslam Edebiyatında Deniz İmgesi, Türkler ve Deniz, Editör: Özlem Kumrular,
(İdris Bostan ve Salih Özbaran) İstanbul: Kitap Yayınevi, 525-532.
Çetişli, İ. (2000). Yeni Türk Edebiyatı Metin Tahlillerine Giriş Roman-Hikâye, Isparta: Tuğra Matbaası.
Gencer, A. İ. (1991). Bahriye, İslâm Ansiklopedisi, İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları, 495-512.
Ibarra, Miguel A De B. (2002). Yavuz Sultan Selim ve Kanunî Sultan Süleyman Devrilerinde İspanya
ve Osmanlı İmparatorlukları Arasında Deniz Savaşları, Türkler, cilt 9, (Editörler: Hasan Celâl
Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca) Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 599-613.
Ibarra, Miguel A De B. (2004). Osmanlı-Berberi Korsanlığı ve İspanya Sahilleri (Çev. Özlem Kumrular),
Toplumsal Tarih Dergisi (Gemiler, Korsanlar, Haydutlar), sayı. 124- Temmuz, İstanbul: Türkiye
Toplumsal ve Ekonomik Tarih Vakfı, 72-75.
Kavas, A. (2002). Afrika’da Türklerin Hâkimiyeti ve Kurdukları Devletler, Türkler, cilt 9, (Editörler:
Hasan Celâl Güzel, Kemal Çiçek, Salim Koca ) Ankara: Yeni Türkiye Yayınları, 575-588.
Koloğlu, O. (2011). Türk Korsanları, İstanbul: Tarihçi Kitabevi.
Kumrular, Ö. (2009). XVI. Yüzyılın İlk Yarısında Orta ve Batı Akdeniz’de üstünlük Mücadeleleri, Türk
Denizcilik Tarihi, (Editörler, İdris Bostan, Salih Özbaran). İstanbul: Boyut Yayıncılık, 155-171.
Özcan, A. (2011). Türkiye’de Popüler Tarihçilik, Ankara: Türk Tarih kurumu Yayınları.
Seyfi, A. R. (1933). Turgut Reis, İstanbul: Resimli Ay Matbaası T.L.Ş,
Taştan, D. (2007). Halikarnas Balıkçısı’nın Öykülerinde Deniz, Türkler ve Deniz, Ed. Özlem Kumrular,
İstanbul: Kitap Yayınevi, 533-554.
Türk Denizcilik Tarihi ile İlgili Romanlarda Turgut Reis İmajı
166 Pamukkale University Journal of Education, Number 34 (July 2013/II)
İncelenen Romanlar
Halikarnas Balıkçısı (1980). Turgut Reis, İstanbul: Bilgi Yayınevi (Eserin ilk Baskısı 1966 yılında
yapılmıştır).
Halikarnas Balıkçısı (2011). Uluç Reis, İstanbul: Bilgi Yayınevi (Eserin ilk baskısı 1962 yılında
yapılmıştır).
Kozanoğlu, A. Z. (1976). Sencivanoğlu, Yedinci Baskı, İstanbul: Atlas Yayınevi.
Kozanoğlu, A. Z. (2005). Türk Korsanları, İstanbul: Bilge Sanat Yapım (Bu eserin ilk baskısı 1931
yılında yapılmıştır).
Özdeş, O. (1963). Kartal Başlı Kadırga, İstanbul: Türkiye Yayınevi.
Tülbentçi, F. F. (1978). Turgut Reis, 4. Baskı, İstanbul: İnkılap ve Aka.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com