You are here

Kimya Laboratuvarında Problem Çözme Uygulamaları

Problem Solving Applications in Chemistry Laboratory

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9779/PUJE421
Abstract (2. Language): 
In the study, it was aimed to examine perception level of problem solving skills of teacher candidates participating in problem solving applications in chemistry laboratory and the effect of these applications on their perception of problem solving skills. Also it has been examined whether there is a significant relationship between perception of problem solving skills of teacher candidates and science process skills and logical thinking abilities. 72 teacher candidates participated in the study. In the study, perception inventory of problem solving skill, science process skill and logical thinking ability tests have been used as data collection tools. At the end of the statistical analyses, it was determined that teacher candidates perceive their problem solving skills good after realized applications and these applications are significant effect on their perception of problem solving skills. Also a correlation was determined between teacher candidates’ perception of problem solving skills and science process skills and logical thinking abilities.
Abstract (Original Language): 
Çalışmada kimya laboratuarında problem çözme uygulamalarına katılan öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini algılama düzeylerini ve bu uygulamaların problem çözme becerilerini algılamalarına etkisini incelemek amaçlanmıştır. Ayrıca öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini algılamaları ile bilimsel işlem becerileri ve mantıksal düşünme yetenekleri arasında anlamlı bir ilişkinin olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmaya 72 öğretmen adayı katılmıştır. Veri toplama araçları olarak problem çözme becerisini algılama envanteri, bilimsel işlem becerisi ve mantıksal düşünme yeteneği testleri kullanılmıştır. Yapılan istatistiksel analizler sonucunda, gerçekleştirilen uygulamalar sonunda öğretmen adaylarının problem çözme becerilerini iyi olarak algıladıkları ve bu uygulamaların problem çözme becerilerini algılama düzeylerini artırmada anlamlı bir etkiye sahip olduğu belirlenmiştir. Ayrıca problem çözme becerilerini algılamaları ile bilimsel işlem becerileri ve mantıksal düşünme yetenekleri arasında % 1 önem seviyesinde ilişki olduğu tespit edilmiştir.
FULL TEXT (PDF): 
39-52

REFERENCES

References: 

Aydoğdu, B. (2006). İlköğretim fen ve teknoloji
dersinde bilimsel süreç becerilerini etkileyen
değişkenlerin belirlenmesi. Yüksek Lisans
Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İzmir.
Bilgin, İ. (2006). The effects of pair problem solving
technique incorporating Polya’s problem
solving strategy on undergraduate students’
performance in chemistry. Journal of Science
Education, 7 (2), 101–106.
BouJaoude, S., Salloum, S. ve Abd-El-Khalick, F.
(2004). Relationships between selective
cognitive variables and students’ ability to
solve chemistry problems. Research report.
International Journal of Science Education, 26
(1), 63–84.
Bozdoğan, A. (2007). Fen bilgisi öğretiminde çalışma
yaprakları ile öğretimin öğrencilerin fen bilgisi
tutumuna ve mantıksal düşünme becerilerine
etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Çukurova
Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Adana.
Cardellini, L. (2006). Fostering creative problem
solving in chemistry through group work.
Chemistry Education Research and Practice, 7
(2), 131–140.
Cracolice, M. S., Deming, J. C. ve Ehlert, B. (2008).
Concept learning versus problem solving:
A cognitive difference. Journal of Chemical
Education, 85 (6), 873–878.
Erbaş, S., Şimşek, N. ve Çınar, Y. (2005). Fen bilgisi
laboratuarı ve uygulamaları. Ankara: Nobel
Yayın Dağıtım.
Gallet, C. (1998). Problem-solving teaching in the
chemistry laboratory: Leaving the cooks….
Journal of Chemical Education, 75 (1), 72–77.
Geban, Ö., Aşkar, P. ve Özkan, İ. (1992). Effects of
computer simulations and problem-solving
approaches on high school students. Journal
of Educational Research, 86 (1), 5–10.
Goh, N. K., Toh, K. A. ve Chia, L. S. (1989). Use of
modified laboratory instruction for improving
science process skills acquisition. Journal of
Chemical Education, 66 (5), 430–432.
Güçlü, N. (2003). Lise müdürlerinin problem çözme
becerileri. Milli Eğitim Dergisi, 160.
Heppner. P. P. ve Petersen, C. H. (1982). The
development and implications of a personal
problem solving inventory. Journal of
Counseling Psychology, 29 (1), 66–75.
Heyworth, R. M. (1999). Procedural and conceptual
knowledge of expert and novice students for
the solving of a basic problem in chemistry.
International Journal of Science Education, 21
(2), 195–211.
Jeon, K., Huffman, D. ve Noh, T. (2005). The effects of
thinking aloud pair problem solving on high
school students’ chemistry problem-solving
performance and verbal interactions. Journal
of Chemical Education, 85 (10), 1558–1564.
Kanlı, U. (2007). 7E modeli merkezli laboratuvar
yaklaşımı ile doğrulama laboratuvar
yaklaşımlarının öğrencilerin bilimsel süreç
becerilerinin gelişimine ve kavramsal
başarılarına etkisi. Doktora Tezi, Gazi
Üniversitesi, Eğitim Bilimleri Enstitüsü Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Koray, Ö., Köksal, M. S., Özdemir, M. ve Presley, A.
İ. (2007). The effect of creative and critical
thinking based laboratory applications on
academic achievement and science process
skills. Elementary Education Online, 6 (3), 377–
389.
Nakiboğlu, C. ve Kalın, Ş. (2009). Ortaöğretim
öğrencilerinin kimyada problem çözme
basamaklarının kullanımı ile ilgili düşünceleri.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 17 (2), 715–725.
Neeland, E. G. (1999). An introductory organic lab
for the problem-solving lab approach. Journal
of Chemical Education, 76 (2), 230–231.
Okey, J. R., Wise, K. C. ve Burns, J. C. (1982). Integrated
process skill test–2. (Available from Dr. James
R. Okey, Depertmant of Science Education,
University of Georgia, Athens, GA 30362).
Reid, N. ve Yang, M-J. (2002). The solving of
problems in chemistry: The more open-ended
problems. Research in Science & Technological
Education, 20 (1), 83–98.
50 Pamukkale University Journal of Education, Number 33 (January 2013/I)
S. Temel, İ. Morgil
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I) 51
Kimya Laboratuvarında Problem Çözme Uygulamaları
Staer, H., Goodrum, D. ve Hackling, M. (1998). High
school laboratory work in western Australia:
Openness to inquiry. Research in Science
Education, 28 (2), 219–228.
Savaşır, İ. ve Şahin. N. H. (1997). Bilişsel-davranışçı
terapilerde değerlendirme: Sık kullanılan
ölçekler. Ankara: Türk Psikologlar Derneği
Yayınları.
Suits, J. P. (2004). Assessing investigative skill
development in inquiry-based and traditional
college science laboratory courses. School
Science and Mathematics, 104 (6), 248–257.
Temiz, B. K. (2001). Lise 1. sınıf fizik dersi programının
öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini
geliştirmeye uygunluğunun incelenmesi.
Yüksek Lisans Tezi, Gazi Üniversitesi, Eğitim
Bilimleri Enstitüsü, Ankara.
Taylan, S. (1990). Heppner’in Problem Çözme
Envanterinin Uyarlama, Güvenirlik ve Geçerlik
Çalışmalar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans
Tezi, Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler
Enstitüsü, Ankara.
Tobin, K. ve Copie, W. (1981). Test of logical
thinking. Educational and. Psychological
Measurement, 41 (2), 413–424.
Yaman, S. (2005). Fen bilgisi öğretiminde probleme
dayalı öğrenmenin mantıksal düşünme
becerisinin gelişimine etkisi. Türk Fen Eğitimi
Dergisi, 2 (1), 56–70.
YÖK Dünya Bankası, (1997). Milli eğitimi geliştirme
projesi, hizmet öncesi öğretmen eğitimi.
Ankara.
Wilson, H. J. (1987). Problem-solving laboratory
exercises. Journal of Chemical Education, 64
(10), 895–896.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com