You are here

4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri

The 4th and 5th Grade Primary Teachers’ Opinions Related to Project and Performance Tasks at Science and Technology Course

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
http://dx.doi.org/10.9779/PUJE244
Abstract (2. Language): 
The aim of this study is to investigate the 4th and 5th grade primary teachers’ opinions related to monitoring, evaluation process and the problems about project and performance tasks at Science and Technology Course. Therefore the sample group was constituted by 21 4th and 5th grade primary teachers. In this research, after the teachers' assessments of students’ project and performance tasks, a questionnaire included with 6 open-ended question was administered to determine the teachers’ monitoring and evaluation process of project and performance tasks. Answers of teachers to the questionnaire were analyzed descriptively by used NVIVO 2 program. The data has been encoded separately by three different researchers then examined the consistency of themes and the themes determined by three researchers was found to be consistent the rate of 85.5%. The different themes were discussed again and reconciliation was provided. According to the results of the research, it has been observed that 81% of teachers have given project and performance tasks on the contrary 19% of teachers haven’t given project and performance tasks. Also, it has been observed that 57% of teachers have given project and performance tasks to students as individually and 43% of teachers have given project and performance tasks to students as a group work and 62% of the teachers have been monitoring the process of completion of project and performance tasks but 38% of the teachers haven’t been monitoring the process of completion of project and performance tasks because of the reasons such as the crowded classrooms and lack of time. 86% of teachers have used the rubric because of the reasons such as rubric is to be objective and to avoid loss of time and the lack of the sources and materials is the main problem of teachers in this process.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmanın amacı 4. ve 5. sınıf öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji dersine ilişkin proje ve performans görevlerini izleme ve değerlendirme sürecine ve süreçteki problemlere ilişkin görüşlerini incelemektir. Bu nedenle araştırmaya 4. ve 5. sınıflarda görev yapan 21 sınıf öğretmen katılmıştır. Araştırmada öğretmenlerin proje ve performans görevlerini değerlendirmelerinin ardından, öğretmenlerin proje ve performans görevlerinin izleme ve değerlendirme süreçlerini belirlemek için altı açık uçlu sorudan oluşan bir anket uygulanmıştır. Öğretmenlerin ankete verdikleri yanıtlar NVİVO 2 programı kullanılarak betimsel olarak incelenmiştir. Veriler üç farklı araştırmacı tarafından ayrı ayrı kodlandıktan sonra belirlenen temaların tutarlığı incelenmiş ve üç araştırmacı tarafından belirlenen temaların %85.5 oranında tutarlı oldukları tespit edilmiştir. Farklı olan temaların üzerinde ise tekrar tartışılmış ve uzlaşmaya varılmıştır. Araştırmadan elde edilen veriler çözümlendiğinde, öğretmenlerin %81’inin performans ve proje görevi verdikleri, %19’unun ise bu görevleri veremedikleri belirlenmiştir. Öğretmenlerin %57’sinin performans ve proje görevlerini bireysel, %43’ünün ise grup olarak vermeyi uygun gördükleri ve öğretmenlerin %62’sinin proje ve performans görevlerinin tamamlanma sürecini izledikleri, %38’inin ise sınıftaki öğrenci sayısının fazla olması, zaman sıkıntısı gibi nedenlerle izleyemedikleri tespit edilmiştir. Bu bulguların yanı sıra araştırmaya katılan öğretmenlerinin %86’sının objektif olması, zaman kaybını önlemesi gibi nedenlerle dereceli puanlama anahtarını kullandıkları ve öğretmenlerin en fazla kaynak ve malzeme sıkıntısı yaşadığı belirlenmiştir.
187-201

REFERENCES

References: 

Acar, M. ve Anıl, D. (2009). “Sınıf Öğretmenlerinin
Performans Değerlendirme Sürecindeki
Değerlendirme Yöntemlerini Kullanabilme
Yeterlikleri, Karşılaştıkları Sorunlar ve
Çözüm Önerileri”. TÜBAV Bilim Dergisi, 2(3),
354-363.
Akın, Ç. ve Uluman, M. (2010). “Sınıf
Öğretmenlerinin Ölçme Değerlendirme
Sürecinde Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin
Görüşleri (Tunceli İli Örneği)”. 9. Ulusal Sınıf
Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu (20 -22
Mayıs 2010), Elazığ, s. 857-861.
Anıl, D. ve Acar, M. (2008). “Sınıf Öğretmenlerinin
Ölçme Değerlendirme Sürecinde
Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri”.
Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Eğitim Fakültesi
Dergisi, 5(2), 44-61.
Atasoy, Ş. ve Akdeniz, A. R. (2006). “Yapılandırmacı
Öğrenme Kuramına Uygun Geliştirilen
Çalışma Yapraklarının Uygulama Sürecinin
Değerlendirilmesi”. Milli Eğitim Dergisi,
Bahar 2006. Sayı: 170.
Aydoğdu, M. ve Kesercioğlu, T. (Edt.) (2005).
İlköğretimde Fen ve Teknoloji Öğretimi.
Ankara: Anı Yayıncılık.
Bahar, M., Nartgün, Z., Durmuş, S. ve Bıçak, B.
(2006). Geleneksel-Alternatif Ölçme ve
Değerlendirme. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Büyükkaragöz, S. (1997). Program Geliştirme
“Kaynak Metinler”. Konya: Kuzucular Ofset.
Büyüköztürk, Ş., Çakmak, E. K., Akgün, Ö. E.,
Karadeniz, Ş. ve Demirel, F. (2008). Bilimsel
Araştırma Teknikleri. Geliştirilmiş İkinci
Baskı. Ankara: Pegem Akademi Yayınları.
Cansız Aktaş, M. (2008). Öğretmenlerin Yeni
Ortaöğretim Matematik Programının
Ölçme Değerlendirme Boyutuna
Bakışlarının İncelenmesi. Yayımlanmamış
Doktora Tezi, Karadeniz Teknik Üniversitesi,
Trabzon.
Çepni, S. (2007). Performans değerlendirme- in: E.
Karip (ed.) Ölçme ve Değerlendirme (193-
239). Ankara: Pegem A Yayıncılık.
200 Pamukkale University Journal of Education, Number 33 (January 2013/I)
Pamukkale Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı 33 (Ocak 2013/I) 201
4. ve 5. Sınıf Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersinde Proje ve Performans Görevlerine İlişkin Görüşleri
Çepni, S., Küçük, M., ve Ayvacı, Ş. H., (2003).
“İlköğretim Birinci Kademedeki Fen Bilgisi
Programının Uygulanması Üzerine Bir
Çalışma”. GÜ, Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,
23(3), 131-145.
Dindar, H. Ve Yangın, S. (2007). “İlköğretim Fen ve
Teknoloji Dersi Öğretim Programına Geçiş
Sürecinde Öğretmenlerin Bakış Açılarının
Değerlendirilmesi”. Kastamonu Eğitim
Dergisi, 15(1), 185-198.
Ersoy, A. ve Anagün, Ş. S. (2009). “Sınıf
Öğretmenlerinin Fen ve Teknoloji Dersi
Ödev Sürecine İlişkin Görüşleri”. Necatibey
Eğitim Fakültesi Elektronik Fen ve Matematik
Eğitimi Dergisi (EFMED), 3(1), 58-79.
Gelbal, S. ve Kelecioğlu, H. (2007). “Öğretmenlerin
Ölçme ve Değerlendirme Yöntemleri
Hakkındaki Yeterlik Algıları ve Karşılaştıkları
Sorunlar”. Hacettepe Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 33, 135-145.
Kutlu, Ö. (2005). “Yeni İlköğretim Programlarının
“Öğrenci Başarısındaki Gelişimi
Değerlendirme” Boyutu Açısından
İncelenmesi”. Yeni İlköğretim Programlarını
Değerlendirme Sempozyumu. Eğitimden
Yansımalar VIII. Ankara: Sim Matbaası.
s. 64-71
MEB (1968). “İlkokul Programı”. İstanbul.
MEB (2000). “İlköğretim Kurumları Fen Bilgisi
Dersi Öğretim Programı”. Tebliğler Dergisi,
34,(2518).
MEB (2005). “İlköğretim Fen ve Teknoloji Dersi
Öğretim Programı ve Kılavuzu 4 ve 5. Sınıf
Fen ve Teknoloji Dersi Öğretim Programı”,
Ankara: MEB Devlet Kitapları Müdürlüğü.
Metin, M. ve Özmen, H. (2010). “Fen ve
Teknoloji Öğretmenlerinin Performans
Değerlendirmeye Yönelik Hizmet İçi
Eğitim (HİE) İhtiyaçlarının Belirlenmesi”.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 18(3), 819-838.
Özmen, H. (2004). “Fen Öğretiminde Öğrenme
Teorileri ve Teknoloji Destekli
Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme”.
The Turkish Online Journal of Educational
Technology – TOJET, 3(1), 100-111.
Saban, A. (2005). Öğrenme-Öğretme Süreci Yeni
Teori ve Yaklaşımlar. Ankara: Nobel Yayın
Dağıtım.
Sağlam Arslan, A., Devecioğlu Kaymakçı, Y.
ve Arslan, S. (2009). “Alternatif Ölçme
Değerlendirme Etkinliklerinde Karşılaşılan
Problemler: Fen ve Teknoloji Öğretmenleri
Örneği”. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Eğitim
Fakültesi Dergisi, 28, 1-12.
Şaşmaz Ören, F. ve Tatar, N. (2007). “İlköğretim Sınıf
Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme
Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri-I”. Dokuz
Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi
Dergisi, 22, 15-27.
Şenel Çoruhlu, T., Er Nas, S. ve Çepni, S. (2009). “Fen
ve Teknoloji Öğretmenlerinin Alternatif
Ölçme-Değerlendirme Tekniklerini
Kullanmada Karşılaştıkları Problemler:
Trabzon Örneği”. Yüzüncü Yıl Üniversitesi,
Eğitim Fakültesi Dergisi, 6(1), 122-141.
Tatar, N. ve Şaşmaz Ören, F. (2009). “İlköğretim Sınıf
Öğretmenlerinin Alternatif Değerlendirme
Yaklaşımlarına İlişkin Görüşleri-I”.
Kastamonu Eğitim Dergisi, 17(3), 781-798.
Yapıcı, M. ve Demirdelen, C. (2005). “İlköğretim
4. Sınıf Programına İlişkin Öğretmen
Görüşleri”. İlköğretim Online, 6(2), 204-
212.
Yıldırım, A. ve Şimşek, H. (2006). Sosyal Bilimlerde
Nitel Araştırma Yöntemleri. Ankara: Seçkin
Yayınları.
Yılmaz, T. (2006). Yenilenen 5. Sınıf Matematik
Programı Hakkında Öğretmen Görüşleri
(Sakarya İli Örneği). Yayımlanmamış Yüksek
Lisans Tezi: Sakarya Üniversitesi, Sakarya.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com