You are here

FUTBOL ANTRENÖRLERİNİN GÖRÜŞLERİNE GÖRE, TAKIM BAŞARISINI ETKİLEYEN FAKTÖRLER: NİTEL BİR ARAŞTIRMA

THE FACTORS THAT AFFECT TEAM SUCCESS TO THE VIEW OF THE SOCCER COACHES: THE QUALITATIVE RESEARCH

Journal Name:

Publication Year:

Keywords (Original Language):

Abstract (2. Language): 
The aim of this research was to display the factors that affects the team success according to the football trainers. . For this aim “The Case Study Model” and for the sampling selection “Criterion Sampling Method” with the convenient sampling method was used. The 7 participants were determined who were between 35–50 and had an avarege 10 years experience in the amateur and professional training. In the data collection process, “interview approach” was used and semi-structured interview form was implemented. The method of the research was descriptive model and three basic themes were reached. These were “The views of the participants on the impact of trainers to the team success”, “The views of the participants on the non-impact of trainers to the team success” and “The views of the participants about the general characteristic of successful trainers”. As a result of this research that was for determining the trainers work in the team; the knowledge, the technical outfits and personal and leaderships features that will set an example to sportsmen are the positive supporting factors for team communication, cohension and synergy. Besides the trainers structure of club’s management, press, fans and facilities are the other factors for team success.
Abstract (Original Language): 
Bu araştırmanın amacı, futbol antrenörlerinin görüşlerine göre takım başarısını etkileyen faktörleri ortaya koyabilmektir. Araştırmada, nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması yöntemi kullanılmıştır. Örneklem seçiminde ise, amaçlı örneklem yöntemlerinden kolay ulaşılabilir durum örneklemesine başvurulmuştur. Araştırma grubunu 35–50 yaş arası, amatör ve profesyonel liglerde ortalama 10 yıllık antrenörlük deneyimine sahip 7 futbol antrenörü oluşturmaktadır. Veri toplama yöntemi olarak, görüşme yaklaşımı kullanılmış ve görüşmeler yarı yapılandırılmış görüşme formu kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Veri analizleri betimsel analiz yöntemi ile değerlendirilmiş ve bulgular, “antrenörün takım başarısına etkisi ile ilgili görüşler”, “takım başarısında antrenör dışı etmenler ile ilgili görüşler” ve “başarılı antrenörlerin genel özellikleri ile ilgili görüşler” olmak üzere 3 ana tema altında toplanmıştır. Sonuç olarak, spor takımlarının başarısını etkileyen faktörleri belirlemeye yönelik yapılan bu araştırmada; futbol takımlarında görev yapan antrenörlerin bilgi birikimlerinin, mesleki donanımlarının ve sporcularına örnek teşkil edebilecek kişilik ve liderlik özelliklerinin, takım içerisindeki iletişimi, uyumu ve takım birlikteliğini arttırdığı görülmektedir. Ayrıca antrenör dışında kulübün yapısı, basın, taraftar, tesis gibi faktörlerin de takım başarısında önemli birer etkiye sahip olduğu sonucuna varılmıştır.
FULL TEXT (PDF): 
125-145

REFERENCES

References: 

Alfermann, D. Lee, M. J.; Wurth, S., (2005). “Perceived Leadership Behavior And Motivational
Climate As Antecedents Of Adolescent Athletes` Skill Development, Athletic Insight”, The
Online Journal Of Sport Psychology. v:7 n.2.
Anshel, M. H., (2003). Sport Psychology: From Theory To Practice (4th Edition), San Francisco.
Baltaş A., (2005). Ekip Çalışması ve Liderlik, 6. Basım, Remzi Kitabevi, İstanbul.
Basım N. ve Argan M., (2009). Spor Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara.
Burton D., Raedeke, T.D., (2005). Sport Psychology For Coaches, Human Kinetics.
Carron, A.V. ve Hausenblas H., (1998). Group Dynamics in Sport (2nd Edition). Morgantown, Wv,
Fitness Information Technology.
Carron A.V; Bray S.R.; Eys M.A., (2002). “Team Cohesion And Team Success in Sport” Journal Of
Sports Sciences, 20, 119-126.
Cohen, S.G., Bailey, D.E., (1997) “What Makes Teams Work: Group Effectiveness Research From
Shop Floor To The Executive Suite” Journal Of Management. V.23, N.3, 239-290
Dexter, D. J., (2002). “An Analysis Of The Perceived Leadership Styles And Levels Of Satisfaction
Of Selected Junior Collage Athletic Directors And Head Coaches”, The Sport Journal, V. 5,
P. 2, 6.
Crust, L., Lawrence I. (2006). A Review of Leadership in Sport: Implications for Football
Management, Athletic Insight The Online Journal Of Sport Psychology, v. 8, n.4.
Donnollen, A., (1998). Takım Dili (Çev: Osman Akınhay), Sistem Yayıncılık, Birinci Basım,
İstanbul.
Donuk, B., (2008). Yönetim İstifa, Etkin Spor Yönetim Modelleri, Ötüken Yayıncılık, İstanbul.
Efil, İ. (2006). İşletmelerde Yönetim ve Organizasyon, 8. Baskı, Alfa Akademi Basım, Bursa.
Eıchas, T.M., Krane, V., (1993). “Relationship among Perceived Leadership Styles, Member
Satisfaction, and Team Cohesion in High School Basketball Players”, Research Quarterly for
Exercise and Sport, v. 64, p. 243-256.
Erdem K., (2005). Futbolda Kenar Yonetimi, Morpa Yayın Evi, S. 10, İstanbul.
Eren E., (2008). Örgütsel Davranış Ve Yönetim Psikolojisi, Beta Basım, İstanbul.
Güzel ve ark. 2013;4(2):125-145
144
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
Gökçegöz F., (2000). “Etkili Takım Çalışması”, Polis Bilimleri Dergisi, Cilt :2 (7-8) 259-274.
Göral M., (2003). Spor Basını Ahlakı, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, s.8
Grıeve F.G., Whelan J.P., Meyers A.W., (2000). “An Experimental Examination Of The Cohesion-
Performance Relationship In An Interactive Team Sport”, Iournal Of Applied Sport
Psychology 12, 219-235.
Hogg M., (Çev. Aktaş A. M.,) (1997). Sosyal Psikoloik Açıdan Grupta Bütünleşme, Sistem
Yayıncılık, İstanbul.
Jowett, S., Paull, G., Pensgaard, A., Hoegmo, P., & Riise, H. (2005). Coach-Athlete
Relationship. In J. Taylor & G. Wilson (Eds.), Applying Sport Psychology.Champaign, IL: Human
Kinetics.
Kajnta T., Baric R. (2009). Psychological Characteristics Of Coaches Of Successful And Less
Successful Athletes İn Team And İndividual Sports, Review of Psychology, v.16, n.1.
Keshtan M. H., Ramzaninezhad. R., Kordshooli S.,S. ve Panahi P.,M, (2010) “Relationship Between
Collective Efficacy And Coaching Behaviors İn Professional Volleyball League Of Iran
Clubs” World Journal Of Sport Sciences 3 (1): 01-06.
Kuchler. W.J.,(2008). “Perceived Leadership Behavior and Subordinates’ Job Satisfaction in
Midwestern NCAA Division III Athletic Departments”, The Sport Journal, v.11,n.2.
Kozub, S.A. D.G. Peace, (1994). “Perceived Coaching Behaviors and Team Cohesion in High School
Girl's Basketball Teams”, J. Sport and Exercise Psychol., 16: 85-83.
Körük E., Biçer T., Donuk B., (2003). Amatör Futbol Antrenörlerinin Liderlik Davranış Tipleri
Kullandıkları Motivasyon Tekniklerinin Belirlenmesi, İ.Ü Spor Bilimleri Dergisi, 11;3.
Laios A. (2005). "Communication problems in professional sports: the case of Greece", Corporate
Communications: An International Journal, Vol. 10 Iss: 3, pp.252 – 256
Murray, N. P. (2006). “The Differential Effect of Team cohesion and Leadership Behavior in High
School Sports”, Individual Differences Research, v. 4, p. 216-225.
Öğüt Eker G., (2010). Futbolun Dayanılmaz Çekiciliği, Büyülenen Taraftar Portresi, Fanatizm ve
Beşiktaş, Milli Folklor, 22, s.85
Pulur A., Kaynak İ., Orhan S., (2004). Polislerin Spor Müsabakalarındaki Saldırgan Seyirciye
Müdahalede Kendi Taraftarlığının Etkisinin Araştırılması, Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim
Fakültesi, c.5,s. 2.
Güzel ve ark. 2013;4(2):125-145
145
http://pjss.pau.edu.tr Pamukkale Journal of Sport Sciences
Ramazanoğlu F., Ramazanoğlu N., (2000). Spor Tesislerinin Planlandırılması ve İşletmesi, Spor
Araştırmaları Dergisi, c.4, s.3.
Ramzaninezhad R., Keshtan M. H. (2009). “The Relatıonshıp Between Coach's Leadershıp Styles
And Team Cohesıon In Iran Football Clubs Professıonal League”, Brazilian Journal of
Biomotricity, v. 3, n. 2, p. 111-120
Shields, D. L. (1997) “The Relationship between Leadership Behaviors and Group Cohesion in Team
Sports”, The Journal of Psychology, 131, 2, 196-210.
Smoll F.,L ve Smith R.E. (2006). “Leadership Behaviors in Sport: A Theoretical Model and Research
Paradigm”, v.19,n.18,p.1522-1551
Straub, J. (2002) Ekip Kurma ve Yönetme (Çev: Savaş Şenel), Hayat Yayıncılık, İstanbul.
Uygur K, İri, R., (2006), Voleybolcularda Takım Birliğinin Başarıya Etkisinin Araştırılması, Niğde
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 2006.
Widmeyer, W.N., Brawley L.R. ve. Carron A.V, (2002). “The Effect Of Group Size In Sport”. Journal
of Sport And Exercises Psychology., 49: 372-380.
Yıldırım, A., Şimşek , H. (2006). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (6. Basım), Seçkin
Yayıncılık, Ankara.
Yukelson, D. (1997). “Principles Of Effective Team Building Interventions in Sport: A Direct
Services Approach At Penn StateUniversity”. Journal Of Applied Sport Psychology, 9, 73–
96

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com