You are here

BELLEK SANATI OLARAK ANITLAŞTIRMA: ANITLARI ANALİZ ETMEK İÇİN BİR YÖNTEM

MEMORIALIZATION AS THE ART OF MEMORY: A METHOD TO ANALYSE MEMORIALS

Journal Name:

Publication Year:

DOI: 
10.4305
Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
Memorialization as the reification of past experiences crystallizes the bi-directional relation between memory and architecture in its pure form. Memorials, because of this long-established relation, constitute an expense area of knowledge where the theories of diverse -such as social, psychological, cognitive, urban or architectural- studies intersect. Addressing that interdisciplinary area, this study proposes a new approach derived from classical memorising technique of the art of memory (ars memoriae) to analyse different examples of architectural memorialization (1). Beyond being just a technique, the art of memory has been considered as a form of art in the western tradition for centuries (2). As an essential part of rhetoric it was developed in the Classical period as a practical instrument by orators to perfectly memorize their speeches. In spite of the Renaissance elaboration of this art, its initial principles were very simple: putting the imagines (images), which were mental representations of memorised things, in well-ordered and mentally completely constructed loci (places), which could either be a part of a known building or an imaginary designed spatial organisation. Going out on a mental journey through these places provided the rhetoricians to memorise and remember their speeches. Furthermore, throughout the ages, this art has been embellished by diverse individuals not only who aimed at inscribing specific things to their personal memory, but also who wanted to affect the interpersonal memory of groups of individuals in order to generate particular modes of collective remembering (3). In comparison, the historical background mnemotechniques of modern times seems just a simplified form of this classical art par excellence. In this study, I claim that if one looks at a memorial as the representational image of a specific event in a well-defined place built to remind the observers of that event, and then one can see the act of architectural memorialization as the materialisation of the basic principles of the art of memory. From this conceptual framework, mental representation becomes the physical form of the memorial and locus becomes the place where that form exists. This basic definition covers not only conventional commemorative structures, which are erected to preserve the memory of the past, but also existing buildings or natural formations, which are dedicated to remind the observer of a specific event or person. Considering that the art of memory provides a long lasting remembering about a chosen subject, this study argues that the analysing method derived from that art makes it possible to evaluate memorials in terms of the remembering they propose. The objective here is to remodel the modus operandi of the art of memory as a method to analyse the effectiveness of memorials in creating specific modes of remembering for their observers. Undeniably, the design strategy in an architectural memorialization depending on the principles of the art of memory enhances not only the particular mode of remembering during the occurrence of experience but also the permanence of that remembering on memory. The initial structure and principles of the art that was firstly defined in Ad Herennium -first autonomous survived work on the art- constitutes the theoretical basis of the method (4).
Abstract (Original Language): 
Günümüz çoğulcu sanat ve mimarlık akımları içerisinde, bir olayı ya da bir kişiyi anıtlaştırmak ezici, hükmedici yapılar dikmekten, günlük ve geçici anma mekanları oluşturmaya kadar uzanan büyük bir çeşitlilik göstermektedir. Bu çeşitlilik, bellek ve onun anıtlaştırılması kavramlarının kültürel, coğrafi, felsefi yada dönemsel algılanış farkları ile de birleşince, gerek mimari dil gerek de anma yaklaşımı olarak birbirinden tümüyle farklılaşan anıt örneklerini aynı çerçeve içerisinde anlamaya çalışmak ve karşılaştırmak neredeyse olanaksız hale gelmektedir. Bu çalışma ise dayandığı klasik ezberleme tekniği olan ‘Bellek Sanatı’nı (Ars Memoriae) temel alarak tüm bu farklı anıtlaştırma biçimlerini araştırmamızı ve karşılaştırarak anlamamızı sağlayacak bir analiz yöntemi önerir. Belagat sanatını icra edenlerin antik çağlardan beri kullanageldikleri bellek sanatı, en saf haliyle ezberlenmek istenen yazı ya da konunun hayali olarak yaratılan görsel imgelerinin zihinde oluşturulan mekanlar silsilesine sırayla yerleştirilmesi ve ezberlenmiş halinin gerektiğinde bu mekanların zihinsel olarak ziyaret edilerek imgeler aracılığı ile eksiksiz bir şekilde hatırlanması olarak tarif edilir. Güncel hayattaki önemi azalmış olsa da günümüze kadar etkinliğini korumuş olan bu teknik, çağlar boyunca sadece zihinsel olarak kişilerin kendi hafızalarını güçlendirmeleri için değil, özellikle Rönesans döneminden itibaren fiziksel olarak da kolektif hatırlamayı biçimlendirmek amacıyla kullanılmıştır. İnşa edilmiş bellek tiyatroları, kentler için tasarlanmış olan bellek rotaları yada müze sergileme mekan izlekleri bellek sanatının hatırlamayı tekilleştirmek için kullanılmasına yönelik tarihsel örnekleri oluşturur. Tüm bunların yanında, anıtlar hatırlatılmak istenen olay ya da kişinin görsel temsilinin belirli bir yerde inşa edilmesi olarak tanımlanırsa, mimari anıtlaştırma bellek sanatı’nın temel prensiplerinin fiziksel dünyadaki en somut biçimi ve en fazla sayıda inşa edilmiş örneği haline gelir. Bu tanımı esas alarak yola çıkan bu çalışma, bellek sanatının prensiplerini farklı anıtlaştırma yaklaşımlarının analiz edilmesine olanak verecek bir yönteme dönüştürür. Yöntem, bellek sanatı’nın günümüze kadar kalabilmiş otonom ilk kaynağı olan Ad Herennium adlı metindeki en temel hali dayanak kabul edilerek biçimlendirilmiştir. Analiz yöntemi İmge, Yer ve İmge-Yer ilişkisi şeklindeki üç elemandan oluşur. Anıtları bu elemanlar aracılığı ile analiz etmek araştırma yapan kişiye, bakılan örneklerin anıtlaştırma yaklaşımları ne denli farklı olursa olsun ortak bir çerçeve oluşturma ve ayrıca, önerdikleri hatırlamanın bireylerin hatırlama biçimini yönlendirme niteliğini değerlendirme olanağı verecektir.
267-280

REFERENCES

References: 

ASSMANN, J. (2001) Kültürel Bellek: Eski Yüksek Kültürlerde Yazı, Hatırlama
ve Politik Kimlik, tr. by A. Tekin, Ayrıntı, İstanbul.
BADDELEY, A. D. (1997) Human Memory: Theory and Practice, Psychological
Press, London.
BOYER, C. (1994) The City of Collective Memory: Its Historical Imagery and
Architectural Entertainments, MIT Press, London, Cambridge, Mass.
BURKE, P. (1989) History as Social Memory, Memory: History, Culture, and
the Mind, ed. T. Butler, Basil Blackwell, Oxford, New York.
CALVINO, I. (2002) Görünmez Kentler, tr. by I. Saatçıoğlu, Remzi, İstanbul.
CARRIER, D. (2003) Remembering the Past: Art Museums as Memory
Theatres, Journal of Aesthetics and Art Criticism (61) 61-5.
CARRUTHERS, M. J. (1990) The Book of Memory: A Study of Memory in
Medieval Culture, Cambridge University Press, Cambridge.
CASEY, E. S. (1987) Remembering: A Phenomenological Study, Indiana
University Press, Bloomington, Ind.
CICERO, M. T. (1942) De Oratore, tr. by E.W. Sutton and H. Rackham
Harvard University Press, Cambridge, Mass.
CICERO, M. T. (1954) Rhetorica Ad Herennium: De Ratione Dicendi, trans. H,
Caplan, ed. G. P. Goold Harvard University Press, Cambridge, Mass.
COLEMAN, J. (1992) Ancient and Medieval Memories: Studies in the
Reconstruction of the Past, Cambridge University Press, Cambridge,
UK. DELEUZE, G. (1997) Postscript on the Societies of Control, Rethinking
Architecture: A Reader in Cultural Theory, ed. N. Leach, Routledge,
London, New York; 309-12.
EDMONDS, J. M. (1924) Lyra Graeca 2, Harvard University Press
Cambridge, Mass.
FAVRO, D. (1996) The Urban Image of Augustan Rome, Cambridge University
Press, Cambridge, New York.
FOUCAULT, M. (1979) Discipline and Punish: The Birth of the Prison, tr. by A.
Sheridan, Vintage Books, New York.
FOUCAULT, M. (1984) Space, Knowledge and Power, The Foucault Reader,
ed. by P. Rabinow, Pantheon Books, New York, 239-56.
GÜVEN, S. (1998) Displaying the Res Gestae of Augustus: A monumental
Image for All, Journal of the Society of Architectural Historians (57:1)
30-45.
HAYDEN, D. (2000) Landscapes of Loss and Remembrance: The case of
Little Tokyo in Los Angeles, War and Remembrance in the Twentieth
Century, ed. by J. Winter and E. Sivan, Cambridge University Press,
Cambridge, UK.
HASS, K. A. (1998) Carried to the Wall: American Memory and the Vietnam
Veterans Memorial, University of California Press, Berkeley; Los
Angeles; London.
HUTTON, P. H. (1993) History as the Art of Memory, University Press of
New England, Hanover.
LE GOFF, J. (1992) History and Memory, trans. S. Rendall and E. Claman,
Colombia University Press, New York.
LEVINSON, S. C. (1996) Language and Space, Annual Review of
Anthropology (25) 353-382.
OLICK, J. K. and Robbins, J. (1998) Social Memory Studies: From
‘Collective Memory’ to the Historical Sociology of Mnemonic
Practices, Annual Review of Sociology (24) 105-140.
QUINTILIANUS, M. F. (2002) Institutio Oratoria, trans. and ed. D. A.
Russel, Harvard University Press, Cambridge, Mass.
RICOEUR, P. (2004) Memory, History, Forgetting, tr. by K. Blamey and D.
Pellauer, University of Chicago Press, Chicago.
ROSSI, P. (2006) The Liber ad Memoriam Confirmandam of Roman Lull,
Logic and the Art of Memory: The Quest for a Universal Language, trans.
S. Clucas, Continuum, London; New York.
SAVAGE-SMITH, E. (2003) Memory and Maps, Culture and Memory in
Medieval Islam: Essays in Honour of Wilferd Madelung, ed. F. Daftary
and J. W. Meri, I. B. Tauris, London; New York; 109-27.
SEYFFERT, O. (1891) Dictionary of Classical Antiquities: Mythology, Religion,
Literature and Art, eds. H. Nettleship and J. E. Sandys, William
Glaisher London.
WHITEHEAD, A. (2009) Memory, Routledge, New York.
YATES, A. F. (1966) The Art of Memory, University of Chicago Press,
Chicago, London. YILMAZ, A. (2008) Architectural Memorialization of War: Ars Memoriae
and the Landscape of Gallipoli Battles, Unpublished PhD Thesis,
İzmir Institute of Technology, Faculty of Architecture, İzmir.
YOUNG, J. E. (1989) The Biography of a Memorial Icon: Nathan Rapoport’s
Warsaw Ghetto Monument, Representations (26) 69-107.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com