You are here

SARP SINIR KAPISINDAN GERÇEKLEŞTİRİLEN SINIR TİCARETİ VE ARTVİN EKONOMİSİNE ETKİLERİ

Journal Name:

Publication Year:

Abstract (2. Language): 
This study investigates the crossborder trade realizations in Sarp Border Gate. The effects of cross-border trade on Artvin region and trades people living here, the factors influencing this trade and the problems experienced were determined. In addition to the data received from the Governorship of Artvin and the Customs Directorate of Sarp, questionnaires were applied to 230 trades people engaged in border trade. But, only 42 of them were eligible for evaluation. Collected data were analyzed with SPSS 16. As findings, cross-border trade increased the revenues of trades people significantly and created a positive contribution to the development of entrepreneurial spirit by revitalizing the regional economy. Crossborder trade could not be continued after 2001 due to the reasons that petroleum products were taken out of context and put quotas on imported products. If a border trade center is established in Artvin, its contribution to redevelope cross border trade is expected as a solution.
Abstract (Original Language): 
Bu çalışmada Sarp Sınır Kapısından gerçekleştirilen sınır ticareti araştırılmıştır. Sınır ticaretinin Artvin yöresine ve yörede yaşayan esnafa etkileri, sınır ticaretini etkileyen unsurlar ve yaşanan olumsuzluklar tespit edilerek çözüm önerileri sunulmuştur. Araştırmada ikincil ve birincil veriler kullanılmıştır. Artvin Valiliği ve Sarp Gümrük Müdürlüğü’nden alınan verilere ilave olarak anket metodu ile yüz yüze görüşme yapılmıştır. Anket 230 esnafa uygulanmış, ancak bunlardan sınır ticareti yapan sadece 42 kişi değerlendirmeye uygun bulunmuştur. Ankette elde edilen veriler SPSS 16 veri analiz programı kullanılarak analiz edilmiştir. Araştırmadan elde edilen bulgulara göre, sınır ticaretinin bölge ekonomisini canlandırarak ticaret erbabının gelirlerinde önemli ölçüde artış oluşturduğu ve müteşebbis ruhlarının gelişmesine olumlu katkı sağladığı görülmüştür. Ancak, 2001 yılından sonra petrol ve petrol ürünlerinin kapsam dışına çıkarılması ve ithal edilen ürünlere kota konulması gibi nedenlerle sınır ticaretinin yapılmadığı tespit edilmiştir. Artvin’de Sınır Ticaret Merkezinin kurulması halinde sınır ticaretinin yeniden gelişmesine olumlu katkı sağlayacağı düşünülmektedir.
219
242

REFERENCES

References: 

Alkan, Ş. (2011). “Gümrük Mevzuatında Sınır Ticareti Uygulamaları”, Gümrük Bülteni, Sayı 6.
Artvin Valiliği, Sarp Sınır Kapısı, Mülki İdare Amirliği 2005-2012 yılları Brifing Dosyası.
Büyüköztürk, Ş. (2009). Sosyal Bilimler İçin Veri Analizi El Kitabı, 10.Baskı, Pegem Akademi, Ankara.
Bakanlar Kurulu Kararı Eki. 1/12/2008 Tarihli ve 2008/14451 Sayılı “Sınır Ticaretinin Düzenlenmesine İlişkin Karar” (16/5/2009-27230 RG).
Olgun, Y. (1995). Bağımsız Devletler Topluluğuna üye ülkelerin Artvin ilinin Ekonomik yapısına Etkileri ve Sosyal Yapıda Meydana Getirdiği Değişiklikler, Uzmanlık Tezi, TC İçişleri Bakanlığı, Artvin.
Öztürk, N. (2006). ”Türkiye’de Sınır Ticaretinin Gelişimi, Ekonomik Etkileri, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri”, ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 3.
Sarp Sınır Kapısı Mülki İdare Amirliği. Sınır Ticaret Bürosu’na yazılan 01.09.2000 tarih ve S.M.İ.A. Yazı işl./95 sayılı yazı.
Tan, M., ve Altundal, F. (2008). ”Türkiye’de Sınır Ticaretinin Gelişimi ve Mevcut Durumu”, İstanbul Ticaret Odası yayını, İstanbul.
Yazıcı, O. (2013). Artvin Valiliği İl Özel İdaresi Genel Sekreteri, Yüz yüze görüşme.
Hopa Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirleri (2013). Yüz yüze görüşme.
4503 sayılı “ Katma Değer Vergisi Kanunu, Harçlar Kanunu, Finansman Kanunu, Akaryakıt Tüketim Vergisi Kanunu Kurumlar Vergisi Kanunu ve 4481 Sayılı Kanunda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”.
http://www.turkishnews.com/tr/content/2011/12/05/bir-ilk-gurcistana-pasa... basliyor-%E2%80%93-kimlik-yeterli/(24 Mart 2013,17:00).
http://www.gtias.com.tr/modul/index/menu/Hakkimizda/30(20 Nisan 2013, 15:30).
http://www.hopam.com/icerikdetay.php?iid=10663/ Sarp Sınır Kapısında Pasaportsuz Geçişler Başlıyor (9 Aralık 2012, 13:00).

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com