You are here

NİTELİKLİ ÇALIŞANLAR ARASINDA MESLEKİ TÜKENMİŞLİĞİN İÇ MOTİVASYONA ETKİSİ

THE EFFECT INTO the INTERNAL MOTIVATION of the VOCATIONAL BURNOUT AMONG QUALIFIED WORKERS

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
One of the factors that adversely affect the lives of today’s working professional burnout syndrome. Occupational burnout, causing adverse effects in both individual and organizational aspects of a phenomenon. Now, today, began to take place among the employees in this occupational burnout problems often business executives, employee motivation, and in particular on intrinsic motivation and internal motivation to think about the need to address in detail the leaves. Qualified employees may involve internal motivation high by keeping performance. Employees are capable of self-actualized in their mind and begin to think his work. The result will increase the performance and efficiency of the organization. This is the case in the present wants to see.
Abstract (Original Language): 
Günümüz çalışma hayatını olumsuz yönde etkileyen unsurlardan birisi de mesleki tükenmişlik sendromudur. Mesleki tükenmişlik, hem bireysel hem de örgütsel açıdan olumsuz etkilere yol açan bir olgudur. Artık günümüzde çalışanlar arasında sıkça yaşanmaya başlanan bu mesleki tükenmişlik sorunları işletme yöneticilerini, çalışanların motivasyonu ve özellikle de içsel motivasyonu üzerinde de düşünmek ve iç motivasyonu detaylı bir şekilde ele almak zorunda bırakmaktadır. Nitelikli çalışanlar, iç motivasyonunu yüksek tutarak performansı da beraberinde getirebilir. Çalışan kendi zihninde ve yaptığı işlerde kendini gerçekleştirdikçe yetenekli olduğunu düşünmeye başlayacaktır. Sonuçta örgütteki performans ve verimlilik de artacaktır. Günümüzde yöneticilerin de görmek istediği durum budur.
36
43

REFERENCES

References: 

Akın, H. (2001). Yaratıcı Örgüt Kültürünü Oluşturan Yönetici
Tutumları: Kamu ve Özel Sektör Karşılaştırması.
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Başkent Üniversitesi /
Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Allison, L.B., Snower, D.J. (Eds) (1996). Acquiring Skills
Market Failures, Their Symptoms and Policy Responses, Cambridge:
Cambridge University Press.
Amabile, T.M. (2000). “Yaratıcılık Nasıl Yok Edilir?”, Çığır
Açıcı Düşünme, Harvard Business Review, İstanbul: Mess
Yayın.
Çavuşoğlu, D. (2007). Küresel Rekabet Ortamında Örgütlerde
Yaratıcılık Kültürü ve Yaratıcılık Yönetimine İlişkin Tutumların
Değerlendirilmesi (Okullarda Araştırma). (Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi). Marmara Üniversitesi / Eğitim Bilimleri
Enstitüsü, İstanbul.
Deci, E.L. ve Ryan, R.M. (1999). Intrinsic Motivation and Self-
Determination in Human Behavior. New York: Plenum Press.
Deci, E.L. ve Ryan, R.M. (2004). Handbook of Self-Determination
Research, 1st Edition, Rochester, New York: the University
of Rochester Press.
Doğan, H.S. (1981). Rol Çatışması ve İşgören Sorunları, Ankara:
Yönetim Psikolojisi II. TODAİE Yayınları, No: 201
Eren, E. (1989). Yönetim Psikolojisi. İstanbul: İstanbul İşletme
İktisadı Enstitüsü Yayını, No: 105
Esen, Ş. (1996). Yönetimde Yaratıcılık ve Kendini Geliştirme.
(Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi), Uludağ Üniversitesi / Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Bursa.
Farber, B.A. (1984). Teacher Burnout: Assumptions, Myths and
Issues. Teachers College Record. Vol. 86 (2), 321-338.
Freudenberger, H.J. (1974). Staff Burn-Out. Journal of Social
lssues. Volume 30, Issue 1, 159-165.
42
Ordu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü 01 - 04 - 2014
Garden, M. (1991), Relationship Between Burnout and Performance.
Psychological Reports, Vol. 68 (2 Pt 1), 963-977
Gemignani, J. (1998), Employee Turnover Costs Big Bucks.
Business & Health, 16 (4), 10-14.
George, J.M. (2000). Emotions and Leadership: the Role of
Emotional Intelligence,.Human Relations. Vol. 53, No. 8, 1027-
1055.
Gözek, (2006). Girişimci Adayının Özellikleri, Girişimcilik
Eğilimleri ve Girişimci Adaylarına Sağlanan Destekler.
(Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). Sütçü İmam Üniversitesi
/ Fen Bilimleri Enstitüsü, Kahramanmaraş.
Grainger, R.D. (1992). Beating Burnout. American Journal of
Nursing, 92 (1), 15-17.
Jackson, S.E , Schwab, R.L., Schulaer, R.S. (1986). Toward An
Understanding of the Burnout Phenomenon. Journal of Applied
Psychology, Vol. 71(4), 630-640.
Koçel, T. (2003). İşletme Yöneticiliği. İstanbul: Beta Basım
Yayım Dağıtım.
Kovach, K.A. (1987). What Motivates Employee, Workers and
Supervisors Give Different Answers. Business Horizons, 30 (5),
58-66.
Kreither, R., Kinicki A. (2004). Organizational Behavior. 6th
Ed., New York: McGraw-Hill.
Lazarus, R.S. (1982). Thoughts on the Relations Between Emotion
and Cognition. American Psychologist, Vol. 37 (9), 1019-
1024.
Lee, R.T., Ashforth, B.E. (1993). A Longitudinal Study of Burnout
Among Supervisors and Managers: Comparisons Between
the Leiter and Maslach (1988) and Golembiewski et al (1986)
Models. Organizational Behavior and Human Decision Processes,
54, 369-398.
Leiter, M.P., Meechan, K.A. (1986). Role Structure and Burnout
in the Field of Hunan Services. the Journal of Applied Behavioral
Science, 22 (1), 47-52.
Leiter, M., Maslach, C. (1988). the Impact of Interpersonal Environment
on Burnout and Organizational Commitment. Journal
of Organizational Behavior, Vol. 9, Iss. 4, 297-308.
Maslach, C. (1982). Burnout, the Cost of Caring. Englewood
Cliffs, N.J.: Prentice Hall.
Maslach, C., Jackson, E., Leiter, M.P. (1996). Maslach Burnout
Inventory Manual. 3rd Ed., Palo Alto, CA: Consulting Psychologists
Press.
Matthews, D.B. (1990). A Comparison of Burnout in Selected
Occupational Fields. the Career Development Quarterly, 38 (3),
230-239.
Nohria, N., Groysberg B., Lee, L. (2008). Employee Motivation:
A Powerful New Model. Harward Business School Centennial
Issue, Harvard Business Review 86 (7/8) , 78–84.
Raudseep, E. (1983). Profile of the Creative Individual: Part 1.
Creative Computing, Vol. 9, No. 8, 170-179.
Sungur, N. (1997), Yaratıcı Düşünce, İstanbul: Evrim Yayınevi.
Tan, M.S. , Pazarcık, O. (1984). Girişimciliğin Uygulanması
(Çeviri). ILO (Uluslararası Çalışma Örgütü) Yayını.
Tevrüz, S. (1996). Endüstri ve Örgüt Psikolojisi, Ankara: Türk
Psikologlar Derneği Yayınları.
Turnipseed, D.L., Turnipseed, O.H. (1991). Personal Coping
Resources and the Burnout Syndrome. Journal of Social Behavior
and Personality, 6, 473-488.
Walter (1997). Leadership. İstanbul: Hayat Yayıncılık.
Wickham, P.A. (1998). Strategic Entrepreneurship. London: Pitmann
Publishing.
Wisniewski, L., Gargiulo, R.M. (1997). Occupational Stress and
Burnout Among Special Educators: A Review of the Literature.
Journal of Special Education, 31 (3), 325-346.
Yavuz, H.S. (1989). Yaratıcılık. İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi
Matbaası.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com