You are here

Ortaöğretim Kurumlarında Paylaşılan Liderlik Algısı

The Perceptions of Distributed Leadership in The Secondary School Institutions

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of AuthorFaculty of Author
Abstract (2. Language): 
School principals need leadership skills and knowledge to realize effective organizational manage-ment based on collaboration and information sharing and focused on continuous learning and development in a different, variable and challengeable environment. The aim of this study was to investigate the secondary school principals’ and teachers’ perceptions about the principals’ practice for the distributed leadership in Turkey. The study is general survey model because the quantitative data collecting from the participants were used. The population of the study is teachers and princi-pals in the secondary schools in the center districts of Gaziantep. “Distributed Leadership Scale” was carried out the teachers and principals in the secondary school institution in the center dist-ricts of Gaziantep in the study. It was searched an answer for five sub-problems. So it was investi-gated if the differences according to age, seniority, educational background, statue at school and gender of the participants on the perceptions of distributed leadership become or not in the study.
Abstract (Original Language): 
Okul yöneticilerinin devamlı kendini yenileyen bir çevrede, sürekli öğrenme ve geliş-meye odaklaşan, işbirliği ve paylaşıma dayalı etkili örgüt yönetimini gerçekleştirebil-meleri için liderlik bilgi ve becerisine gereksinimleri vardır. Bu araştırmanın amacı, ortaöğretim okullarındaki yöneticilerin paylaşılan liderlik davranışlarını gösterme düzeylerine yönelik görüşleri belirlemektir. Araştırmada genel tarama modeli kullanılmıştır. Araştırmanın evreni Gaziantep il merkezindeki ortaöğretim okullarında görev yapan yönetici ve öğretmenlerdir. Araştırmada Paylaşılan Liderlik Algısı Ölçeği Gaziantep il merkezindeki ortaöğretim kurumunda çalışan yönetici ve öğrencilere uygulanmıştır. Araştırmada beş alt probleme yanıt aranmıştır. Birinci alt problemde paylaşılan liderlik algısının cinsiyete göre farklılaşma durumu, ikinci alt problemde paylaşılan liderlik algısının katılımcıların görev durumuna göre farklılaşma durumu, üçüncü problemde paylaşılan liderlik algısının katılımcıların eğitim durumuna göre farklılaşma durumu, dördüncü alt problemde paylaşılan liderlik algısının katılımcıların kıdem yılına göre farklılaşma durumu ve beşinci alt problemde paylaşılan liderlik algısının katılımcıların yaşına göre farklılaşma durumu incelenmiştir.
42
60

REFERENCES

References: 

Acar, H. (2002). “Eğitim Yöneticileri Nasıl Yetiştirilmeli?”, 21. Yüzyıl Eğitim Yöneticilerinin Yetiştirilmesi Sempozyumu, Ankara Üniversi-tesi Eğitim Bilimleri Fakültesi Yayınları, No: 191, Ankara. Açıkalın, A. (1994). Bir İnsan Olarak Okul Müdürü. Ankara : Pegem Aka-demi,
Açıkalın, A.(1994). Teknik ve Toplumsal Yönleriyle Okul Yöneticiliği, Pegem Yayınları, Ankara.
Açıkalın, A.(1998). İnsan Kaynağının Geliştirilmesi, Pegem Yayınları, An-kara.
Aksoy E. (2006). İlköğretim Okulu Yöneticilerinin Öğretimsel Liderlik Rolleri (Aydın İli Örneği),Yüksek Lisans Tezi, Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çanakkale Atlıoğlu, Y. ve Şahin, A. (2002). Liderlik Anlayışımız. Milli Eğitim Dergi-si, Yaz,155, 16-22. Aytaç, T. (1999). Öğrenen Örgüt: Okul. Milli Eğitim, (141). Aytaç, T. (1999). Okul Merkezli Yönetim. Eğitim ve Bilim, 23 (111). Aytaç, T. (2002). Eğitim ve Yönetimde Yeni Yaklaşımlar-Kurum İmajı. Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi, 3 (31).
Beycioğlu, K. (2010). Kitap inceleme (Improving schools through teacher leadership). Kuram ve Uygulamada Eğitim Yönetimil Educational Administration-Theory andPractice, 16( 2).
Bostancı, A.B. (2012). ‘’Paylaşılan Liderlik Algısı Ölçeği’nin Türkçe Uyarlaması’’, International Journal of Human Sciences, Volume:9, Issue:2 Burnett, I.E. ve Pankake A.M. (2002). The Effective Elemantary School Principal Theoritical Bases. (akt. Mehmet Şişman 2002) Bursalıoğlu, Z. (2002). Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış, 12. Baskı, Pegem A Yayıncılık, Ankara. Bursalıoğlu, Z.(1994), Okul Yönetiminde Yeni Yapı ve Davranış. Ankara: Pegem Yayıncılık. Celep, C. (2004). Dönüşümsel Liderlik, Anı Yayıncılık, Ankara
Çelik, V. (2000). Okul Kültürü ve Yönetimi, Pegem A Yayıncılık, Ankara.
Ortaöğretim Kurumlarında Paylaşılan Liderlik Algısı
60  OPUS © Türkiye Sosyal Politika ve Çalışma Hayatı Araştırmaları Dergisi
Çetinkanat, A.C. (1988). “Örgütsel İklim ve İş Doyumu’’. Yayınlanmamış Dok-tora Tezi. Hacettepe Üniversitesi, sosyal Bilimler Enstitüsü, An-kara Erdoğan, İ. (2000). Okul Yönetimi ve Öğretim Liderliği, İstanbul: Sistem Yayıncılık Gümüşeli, A. İ. (1996). Öğretim Liderliği, Verimlilik Dergisi, S:4 Hallinger, P.(1983). Assessing the instructional management behavior of prin-cipals. Unpublished Doctoral Dissertation, Stanford University, Stanford, CA. Hallinger, P. ve Murphy J. (1985). Developing Strategic Thinking of İnstructial Leadership. (akt. Mehmet Şişman)
Karasar N.(2000). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, 10.bs. Ankara: Nobel Ya-yın Dağt. Ltd.
Karasar N.(2010). Bilimsel Araştırma Yöntemleri, Ankara: Nobel Yayın Dağt. Ltd. Şişman, M. (1997). Öğretim Liderliği. Eskişehir: Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi. Şişman, M. (2002). Örgütler ve Kültürler. Ankara: Pegem A Yayıncılık.
Wildly, H. ve Dimmock C.(1993). “Instructional Leadership in Primary and Secondary Schools in Western Australia.” Journal of Educa-tional Administration. 31,(2)
Wood, M. S. (2005). Determinants of shared leadership in management teams. International Journal of Leadership Studies, 1(1), 64-85.

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com