You are here

AVRUPA BİRLİĞİ'NE ÜYELİK SÜRECİNDE TÜRKİYE'DE YAŞAM BOYU EĞİTİM POLİTİKALARI

LIFELONG EDUCATION POLICIES IN TURKEY IN THE PROCESS OF EUROPEAN UNION MEMBERSHIP

Journal Name:

Publication Year:

Author NameUniversity of Author
Abstract (2. Language): 
There are significant differences between Turkey and European Union on problems and solutions of education but it can be observed that the main political papers of Turkey about lifelong education depend on European Union educational politics. This causes the concept lifelong education which underlines that learning happens permanently in every aspect of everyday life and out of school, to lose its potentials as a solution to the educational problems of Turkey. Turkey needs to develop a lifelong education approach that seeks to find realistic solutions to her own educational needs without ignoring the universal values.
Abstract (Original Language): 
Türkiye ile Avrupa Birliği arasında eğitime ilişkin sorun alanlarındaki durum ve olası çözümler bakımından göz ardı edilemeyecek kadar büyük farklılıklar bulunmaktadır. Buna rağmen Türkiye’de yaşam boyu eğitim politikaları başlığı altında ele alınabilecek temel politika metinlerindeki referans çerçevesinin salt Avrupa Birliği metinleri olduğu gözlenebilmektedir. Bu durum, öğrenme etkinliğinin okullara sıkıştırılamayacak yaygınlıkta, yaşamın her alanında ve sürekli gerçekleştiğinin altını çizen bir kavram olarak yaşam boyu eğitimin, Türkiye’nin eğitim sorunlarına ilişkin barındırdığı çözüm potansiyellerinden uzaklaşmasına neden olmaktadır. Türkiye’nin evrensel değerleri göz ardı etmeyen ancak kendi eğitim ihtiyaçlarını daha gerçekçi bir zeminde tespit ederek çözüm arayan bir yaşam boyu eğitim yaklaşımına ihtiyacı vardır.
139-173

REFERENCES

References: 

Aytaç, D. (2004). Türkiye’de Konsolide Bütçe Harcamalarının Gelişimi: Avrupa Birliği Ülkeleri İle Bir Karşılaştırma. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Bilir, M. (2009). “Yetişkin Eğitiminin Tarihsel Gelişimi”. Yetişkin Eğitimi. s.25-85. Kalkedon Yayınları. Ankara
DPT (2001). Sekizinci Beş Yıllık Kalkınma Planı Hayatboyu Eğitim veya Örgün Olmayan Eğitim Özel İhtisas Komisyonu Raporu. http://ekutup.dpt.gov.tr (23.08.2011)
------------- (2005). Orta Vadeli Program 2007-2009. http://ekutup.dpt.gov.tr (23.08.2011)
------------- (2006). Dokuzuncu Kalkınma Planı 2007-2013. http://ekutup.dpt.gov.tr (23.08.2011)Comission (2000). A Memorandum On Lifelong Learning. www.eu.int (23.08.2011)
------------- (2001). The Concrete Future Objectives of Education Systems. europa.eu.int/eur-lex/en/com/rpt/2001/com2001_0059en01.pdf (23.08.2011)
------------- (2001). Making a European Area of Lifelong Learning a Reality. ec.europa.eu/education/policies/lll/life/communication/com_en.pdf (23.08.2011)
------------- (2001). National Actions To Implement Lifelong Learning in Europe. www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/026EN.pdf (23.08.2011)
------------- (2005). Key Data On Education In Europe. www.eurydice.org (23.08.2011)
------------- (2005). Progress Towards the Lisbon Objectives in Education and Training. ec.europa.eu/education/policies/2010/doc/progressreport05.pdf (23.08.2011)
------------- (2007). Non-Vocational Adult Education in Europe. www.eurydice.org/ressources/eurydice/pdf/0_integral/083EN.pdf (23.08.2011)
European Research Associates (2004). Exploring Sources On Funding For Lifelong Learning. http://ec.europa.eu/education/doc/reports/doc/ lllfunding.pdf (23.08.2011)
Eurostat (2005). Europe in Figures. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (23.08.2011)------------- (2006). Türkiye’de Eğitim Sisteminin Genel Yapısı. http://194.78.211.243/Eurybase/Application/frameset.asp?country=TR&langu... (23.08.2011)
------------- (2007). Demographic Outlook: National Reports On Demographic Developments in 2005. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (23.08.2011)
------------- (2007). Living Conditions in Europe: Data 2002-2005. http://epp.eurostat.ec.europa.eu/ (23.08.2011)
Eurydice (2000). Lifelong Learning: The Contribution of Education Systems in the Member States of the European Union. www.eurydice.org (23.08.2011)
------------- (2001). Thematic Bibliography – Lifelong Learning. www.eurydice.org (23.08.2011)
Hake (2005). “AB Politikaları ve Bilgi Ekonomisi: Yaşam Boyu Öğrenme İçin Stratejik Bir Rol”. Yaşam Boyu Öğrenme Sempozyumu (9-10 Aralık 2004). PegemA Yay. Ankara
Hirtt, N. (2005). Brüksel’den Lizbon’a. Eğitim, Bilim, Toplum Dergisi. Sayı: 10. s.74-86. Eğitim Sen Yay. Ankara
İçduygu, A. (2006). Türkiye-Avrupa Birliği İlişkileri Bağlamında Uluslararası Göç Tartışmaları. TUSİAD. www.tusiad.org.tr/turkish/rapor/goc/goc.pdf (23.08.2011)
MEB (2006). 17. Milli Eğitim Şurası Kararları. http://www.ttkb.meb.gov.tr/ duyurular/17sura/17surakararlari.pdf (23.08.2011)
------------- (2011). 18. Milli Eğitim Şurası Kararları. http://www.ttkb.meb.gov.tr/ duyurular/18sura/18surakararlari.pdf (23.08.2011)
Mesleki Eğitim ve Öğretim Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi [MEGEP] (2006). Türkiye’nin Başarısı İçin İtici Güç: Hayat Boyu Öğrenme Politika Belgesi. www.megep.meb.gov.tr/megep/genel/hayatboyu/HayatBoyuOgrenmePolitikaBelge... (23.08.2011)
------------- (2009). Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi. www.megep.meb.gov.tr (23.08.2011)
Miser, R. (1999). Halk Eğitimi ve Toplum Kalkınması. TTK Basımevi. Ankara
Oktay, A. (2006). “Modernleş(e)meden Küreselleşmek”. Türkiye’de Aydınlanma Hareketi. s.215. Der: Server Tanilli. Alkım Yayınları. İstanbul
Sayılan, F. (2001). “Paradigma Değişirken: Küreselleşme ve Yaşam Boyu Öğrenme”. Cevat Geray’a Armağan. Mülkiyeliler Birliği Yayını. Ankara
TUİK (2007). Türkiye İstatistik Yıllığı. www.tuik.gov.tr (23.08.2011)
------------- (2010). Türkiye İstatistik Yıllığı. www.tuik.gov.tr (23.08.2011)
UNESCO (1997). ISCED 97. www.unesco.org (23.08.2011)
------------- (2000). World Education Report. www.unesco.org (23.08.2011)
------------- (2006). Global Education Digest 2006: Comparing Education Statistics Across the World. http://www.uis.unesco.org/TEMPLATE/pdf/ged/ 2006/GED2006.pdf (23.08.2011)
UNESCO Türkiye Milli Komisyonu [UTMK] (1985). Yetişkin Eğitimi Terimleri Sözlüğü. UTMK. Ankara
Ünal vd. (2010). Eğitimde Toplumsal Ayrışma. Ankara Üniversitesi Yayınları

Thank you for copying data from http://www.arastirmax.com